A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 261
Eka Agripa nowachone Paulo niya, “In thuolo mondo iwuo kuomi iwuon.” Eka Paulo notingʼo bade malo bangʼe ochako wuoyo kowacho niya,
2
“Akwanora kaka ngʼat mogwedhi, Ruoth Agripa, kuom yudo thuolo mar chungʼ e nyimi kawuono, mondo awuo kuom weche duto ma jo-Yahudi osedonjonago.
3
Moloyo mano, amor, nikech in ngʼat molony e chike jo-Yahudi duto kod mbakagi ma ok rum, kendo makelo miero. Kuom mano, akwayi mondo iyie iwinj wechena gi ngʼwono, ma ok ijok.
4
“Jo-Yahudi duto ongʼeyo ngimana kaka chalo nyaka aa e nyathi; bende gingʼeyo nyaka aa chakruok kaka ngimana osebet e pinywa kendo e Jerusalem.
5
Gisebedo ka gingʼeya kuom higni mangʼeny, kendo ginyalo timo nenda, ka gihero, ni kaluwore gi chike ma tiendgi tek mag ogandawa, naluwo kit jo-Farisai.
6
To koro sani iyala nikech geno ma an-go kuom singruok mane Nyasaye otimo ne kwerewa.
7
Mano e singruok ma dhoutwa apar gariyo geno mondo one kochopo kare, ka gisiko gitiyo ni Nyasaye odiechiengʼ gotieno. To koro ruoth Agripa, en mana wach genoni, emomiyo jo-Yahudi kwana kaka jaketho.
8
Ere gima omiyo, un jo-Yahudi, ok unyal yie ni Nyasaye chiero joma otho?
9
“Kata mana an awuon naketo chunya mar timo duto manyalo mondo akwed nying Yesu ja-Nazareth.
10
Chutho, mano e gima natimo Jerusalem, kuma nayudoe teko koa kuom jodolo madongo, mine atero jomaler mathoth e od twech; kendo kane inegogi, to nagoyo ombucha, ka ayie gi nekgi.
11
Kuom kinde mangʼeny ne adhi e sinagogi ka sinagogi mondo akawgi akumgi, kendo natemo chunogi mondo giyany Nyasaye. Nikech chunya ne rach kodgi ni nyaka atiekgi, ne adhi nyaka e mier ma oko mondo asandgi.
12
“Chiengʼ moro achiel kane adhi Damaski, ne an gi teko kod wach moa kuom jodolo madongo.
13
To ruoth Agripa, kane an e yo awuotho kar odiechiengʼ tir, ne aneno ler moa e polo mangʼangʼni moloyo wangʼ chiengʼ kendo nomenya kaachiel gi joma ne awuothogo.
14
Ne wapodho piny waduto, eka ne awinjo dwol moro kawuoyo koda gi dho jo-Hibrania ni, ‘Saulo, Saulo, isanda nangʼo? Riwi mabith migweyono biro mana hinyi in iwuon.’
15
“Eka napenjo ni, ‘In ngʼa, Ruoth?’ “Ruoth to nodwoka ni, ‘An e Yesu misando.
16
To koro aa malo ichungʼ gi tiendi. Asefwenyorani mondo awali kaka jatich kendo janeno kuom gik miseneno kuoma kendo kuom gik mamoko ma abiro nyisi.
17
Abiro resi e lwet jou kendo kuom joma ok jo-Yahudi. Aori irgi
18
mondo iyaw wengegi, kendo mondo ilokgi gia e mudho, giduogi e ler, kendo gia e teko Satan, giduogi ir Nyasaye; ka gitimo kamano eka richogi nowenegi, kendo gibedi e achiel gi ji duto mosepwodhi, nikech giyie kuoma.’
19
“Kuom mano, Ruoth Agripa, ne ok atamora timo kaka fweny moa e polo nonyisa.
20
Mokwongo ne anyiso joma nodak Damaski kendo joma odak Jerusalem nyaka joma odak Judea duto kaachiel gi joma ok jo-Yahudi ka ayalonegi mondo gilokre giwe richo kendo gidwog ir Nyasaye, mondo ginyis ni giseweyo richo adier gi kit ngimagi.
21
Mano e gima nomiyo jo-Yahudi omaka e laru mar hekalu kendo negitemo mondo ginega.
22
To Nyasaye osekonya e kindego duto, omiyo koro ahulo wechegi machalre, ni ji ajia kod joma ogen. Onge gima awacho mopogore gi mago mane jonabi kod Musa jowacho ni notimre.
23
Negiwacho ni Kristo nyaka sandi, kendo nyaka obed ngʼama okwongo chier oa kuom joma otho, mondo okel ler ni jo-Yahudi kaachiel gi joma ok jo-Yahudi.”
24
Kane Paulo dhi nyime gi wuoyo kamano, Festo nokok matek niya, “Wiyi okethore, Paulo! Somo misomo mangʼeny oseloki janeko!”
25
To Paulo nodwoke niya, “Ok an janeko, Ruoth Festo. Gima awacho en adier kendo winjore maber.
26
Kata Ruoth Agripa ongʼeyo wechegi maler, omiyo anyalo wuoyo kode gi chir. Angʼeyo maonge kiawa ni wechegi duto ok opondone, nikech ok osetimgi lingʼ-lingʼ.
27
Ruoth Agripa, bende iyie kuom jonabi? Angʼeyo ni iyie kuomgi.”
28
Eka Agripa nowacho ni Paulo niya, “Iparo ni e sa machwokni inyalo loka abed ja-Kristo?”
29
Paulo nodwoke niya, “Kata obed sa machwok kata malach, to alamo Nyasaye ok mana ne in kende, to nyaka ni ji duto mawinjo wachna kawuono, mondo gichal koda, makmana nyoroche motweyagogi ema kik tweugo un bende.”
30
Eka Ruoth Agripa gi Ruoth Festo, nochungʼ kaachiel gi Bernike gi ji duto ma nobet kodgi.
31
Negia e odno, kendo sa mane gidhi negiwuoyo kendgi kagiwacho niya, “Onge gima ngʼatni timo marach mowinjore gi tho kata tere e od twech.”
32
Bangʼe Agripa nowacho ni Festo niya, “Ngʼatni dine wagonyo thuolo ka dine bed ni pok okwayo mondo otere e nyim Kaisar.”Tich Joote 26:1
Tich Joote 26:2
Tich Joote 26:3
Tich Joote 26:4
Tich Joote 26:5
Tich Joote 26:6
Tich Joote 26:7
Tich Joote 26:8
Tich Joote 26:9
Tich Joote 26:10
Tich Joote 26:11
Tich Joote 26:12
Tich Joote 26:13
Tich Joote 26:14
Tich Joote 26:15
Tich Joote 26:16
Tich Joote 26:17
Tich Joote 26:18
Tich Joote 26:19
Tich Joote 26:20
Tich Joote 26:21
Tich Joote 26:22
Tich Joote 26:23
Tich Joote 26:24
Tich Joote 26:25
Tich Joote 26:26
Tich Joote 26:27
Tich Joote 26:28
Tich Joote 26:29
Tich Joote 26:30
Tich Joote 26:31
Tich Joote 26:32


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28