A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 251
Bangʼ ndalo adek ka Festo nosedonjo e loch, noa Kaisaria modhi nyaka Jerusalem,
2
kendo kuno jodolo madongo gi jotend jo-Yahudi nokel e nyime mi giwacho ketho mane gidonjonego Paulo.
3
Ne gitemo saye mondo otimnegi ngʼwono owe Paulo odogi Jerusalem nikech negichano butone mondo ginege gie yo kodhi.
4
Festo nodwokogi niya, “Paulo otwe Kaisaria, kendo an awuon abiro dhi ire kuno mapiyo,
5
kuom mano, oruru jotendu moko adhigo mondo gidhi gidonjne kuno, kaponi osetimo gimoro marach.”
6
Bangʼ kane osebet kodgi kuom ndalo aboro kata apar, nolor odhi Kaisaria, eka kinyne nochoko bura mogolo chik mondo okel Paulo e nyime.
7
Kane Paulo odonjo, jo-Yahudi mane oyudo obiro koa Jerusalem nochungʼ olwore, ka gidonjone gi weche maricho ahinya, to ne ok ginyal nyiso ni wechego gin adier.
8
Eka Paulo nowacho kore, kodwokogi niya, “Onge gima aseketho kuom chik jo-Yahudi, kata kuom hekalu, kata kuom Kaisar.”
9
To Festo mane dwaro mondo omor jo-Yahudi nowachone Paulo niya, “Bende inyalo yie mondo idhi Jerusalem mondo kuno ema adhi ayalie kuom wechegi?”
10
Paulo nodwoke niya, “Sani achungʼ iyala gi Buch Kaisar, kendo ka ema owinjore ongʼadnae bura. Onge gima rach ma asetimo ne jo-Yahudi, kata in bende ingʼeyo wachno maber.
11
Ka dipo ni asetimo gimoro mowinjore gi tho, to ok atamora mondo kik nega. To ka nyalo bet ni ketho ma jo-Yahudigi odonjonago gin miriambo, to onge ngʼato man-gi teko mar chiwa e lwetgi. Kuom mano, akwayo mondo otera e nyim Kaisar.”
12
Kane Festo osekuotho gi jobuche, nongʼado bura kowacho niya, “Isekwayo mondo oteri e nyim Kaisar omiyo kuno ema ibiro dhiye!”
13
Bangʼ ndalo manok, ruoth Agripa kod Bernike nobiro Kaisaria mondo omos Festo.
14
Negibedo kanyo kuom ndalo mogwarore, omiyo Festo nopimo ne ruoth Agripa wach Paulo, kowachone niya, “Nitie ngʼat moro ka ma Feliks noweyo kotwe e od twech.
15
Kane adhi Jerusalem, jodolo madongo gi jodong jo-Yahudi nodonjone ka gidwaro mondo angʼadne buch tho.
16
“Ne anyisogi ni ok en kit jo-Rumi mondo ochiw ngʼato angʼata ne joma odonjone, kapok omiye thuolo mar wacho kore kuom weche modonjnego.
17
Kane gibiro ka, to ne aluongo bura ma ok odeko, kendo agolo Chik mondo kel ngʼatno e nyima.
18
To ka joma nodonjone nochungʼ mondo owuo, ne ok gihulo gima oketho kata mahundu moro ma notimo kaka ne aparo.
19
Kar timo kamano, to ne gimino mana kode wach kuom kit lemogi kendo kuom ngʼat moro miluongo ni Yesu, mane osetho, to Paulo oramo ni ngʼatno ngima.
20
Kane amedo nono tiend wachni, to notamo wangʼa, omiyo napenje ka doyie odhi Jerusalem mondo oyale kuno kuom wechegi.
21
Eka Paulo nokwayo mondo buche oter e nyim Kaisar. Omiyo nyocha agolo chik mondo odwoke e od twech nyaka chop aore ir Kaisar.”
22
Eka Agripa nowachone Festo niya, “Daher mondo awinje weche ngʼatno an bende.” Nodwoke niya, “Kiny niwinje.”
23
Kinyne Agripa kod Bernike nobiro gi dhialruok maduongʼ ka gidonjo e od bura. Negidonjo kaachiel gi jodong jolweny madongo kod jodong dalano mamoko mogen. Eka Festo nogolo chik mondo okel Paulo e nyimgi, mi nokele.
24
Bangʼe Festo nowacho niya, “Ruoth Agripa kaachiel gi ji duto man kodwa ka, uneno ngʼatni! Jo-Yahudi duto osekwaya chakre Jerusalem nyaka Kaisaria ka gikok ni ok owinjore oweye obed mangima.
25
An to ne ayudo kaonge gima osetimo mowinjore githo, to nikech odwaro mondo Kaisar ema oyale, asengʼado mondo otere Rumi.
26
To kata kamano, aonge gi wach malongʼo ma anyalo ndiko ni Agripa kuome. Emomiyo asekele e nyimu uduto ka, to moloyo e nyimi, in Ruoth Agripa, mondo ka wasenone eka wayud wach ma dwandik kuome.
27
Nikech nenorena ni onge tiende oro ngʼat motwe ka ok oyang maler kethone mokwongo.”Tich Joote 25:1
Tich Joote 25:2
Tich Joote 25:3
Tich Joote 25:4
Tich Joote 25:5
Tich Joote 25:6
Tich Joote 25:7
Tich Joote 25:8
Tich Joote 25:9
Tich Joote 25:10
Tich Joote 25:11
Tich Joote 25:12
Tich Joote 25:13
Tich Joote 25:14
Tich Joote 25:15
Tich Joote 25:16
Tich Joote 25:17
Tich Joote 25:18
Tich Joote 25:19
Tich Joote 25:20
Tich Joote 25:21
Tich Joote 25:22
Tich Joote 25:23
Tich Joote 25:24
Tich Joote 25:25
Tich Joote 25:26
Tich Joote 25:27


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28