A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 241
Bangʼ ndalo abich, jadolo maduongʼ miluongi ni Anania nodhi nyaka Kaisaria, kaachiel gi jodongo moko, kod jangʼad bura mane iluongo ni Tertulo, mine gikelo weche mane gidonjonigo Paulo e nyim ruoth.
2
Kane oseluong Paulo odonjo iye, Tertulo nochako donjone e nyim Feliks kawacho niya, “Wasebedo ka wadak gi kwe e bwo lochni kuom kinde mangʼeny kendo paroni matut osekelo dongruok mathoth e pinywani.
3
Wamor kodi, moluor Feliks, nikech ber duto misekelonwa, osemiyo wadak maber kuonde duto kendo e yore duto.
4
Koro yienwa mondo wawach gima okelowa iri, kapok wakethoni seche mangʼeny.
5
“Wasenwangʼo ni ngʼatni en jakel koko, kendo okelo dhawo e kind jo-Yahudi duto modak e pinyni. En jatend kanyakla mar joma ongʼanyo ma jo-Nazareth,
6
kendo nyocha osetemo mondo odwany hekalu, omiyo nyocha wamake [mondo wangʼadne bura kaluwore gi chikwa.
7
To jaduongʼ jolweny miluongo ni Lusio nobiro mokawe kuomwa githuon,
8
kendo nogolo chik ni joma nodonjone okele iri]. Kuom mano, ka inone in iwuon, to ibiro ingʼeyo adiera kuom gik mwadonjonego duto.”
9
Jo-Yahudi duto mane ni kanyo noriwore gi Tertulo ka donjone, kendo ka giramo ni gik mane odonjnego ne gin adier.
10
Kane ruoth omiyo Paulo thuolo mondo owach kore, Paulo nodwoko niya, “Angʼeyo ni kuom higni mangʼeny isebedo jangʼad bura e pinywani, omiyo amor mar wuoyo e nyimi kuom wechegi.
11
Ibiro yudo ni nyocha adhi Jerusalem kuom ndalo apar gariyo mosekalo mondo alem.
12
Joma odonjonagi ne ok oyuda ka amino wach gi ngʼato angʼata e hekalu, kata ka aketho chuny ji mondo okel koko ei sinagogi kata kamoro amora ei Jerusalem.
13
Kata mana sani ok ginyal nyisi maler kuom ketho ma gidonjonago iri.
14
Kata kamano, ayie ni alamo Nyasach kwerewa, kendo an achiel kuom joma oluwo Yor Kristo, ma jo-Yahudi luongo ni kanyakla mar joma ongʼanyo. Ayie gi gik moko duto mowinjore gi Chik Musa kod gik mane Jonabi ondiko,
15
kendo an-gi geno kuom Nyasaye machalre gi jogi, ni nitie chier moikne joma beyo kod joma richo.
16
Omiyo atemo matek ndalo duto mondo kinda gi Nyasaye kod ji duto obed maber maonge bura.
17
“Bangʼ bedo maonge kuom higni mangʼeny, ne abiro Jerusalem mondo akelne ogandawa mich kendo atim ni Nyasaye misango.
18
Kane giyuda e hekalu ka adhi timo mano, negiyudo ka asepwodhora kendo aler. Onge chokruok mar ji mane ni koda, kata tim koko moro mane asechako.
19
To nitie jo-Yahudi moko moa e piny Asia mane onego bedi e nyimi ka, ka dipo ni giseneno ketho moro kuoma ma dimi gidonjna,
20
kata joma ochungʼ e nyimgi mondo owach ane ketho mane oyudago kane otera e nyim buch Sanhedrin,
21
ka ok en mana wach achiel mane agoyoe koko ka awacho ni, ‘Iyala kawuono nikech ayie ni joma otho biro chier!’ ”
22
Kaka Feliks nongʼeyo weche mangʼeny kuom Yor Kristo, noloro bura, kowachonegi niya, “Ka Lusio ma jaduongʼ jolweny obiro, eka abiro ngʼado buchuni.”
23
Bangʼe nogolo chik ni jatend jolweny mondo orit Paulo, ka omiye thuolo moromo, kendo mondo kik otam osiepene miye kony moro amora mane onyalo dwaro.
24
Bangʼ ndalo moko, Feliks nobiro gi chiege Drusila, mane en nyar jo-Yahudi. Nooro wach mondo oluongne Paulo, mi Paulo noyalone kuom wach yie kuom Kristo Yesu kolingʼ mos owinje.
25
To ka Paulo nodhi nyime kawuoyo kuom ngima maler gi ritruok kod chiengʼ bura mabiro, Feliks nobedo maluor mowacho niya, “Mano oromo! Koro inyalo aa. Ka adwari kendo, to abiro luongi.”
26
To kaka noparo bende ni Paulo ne nyalo miye asoya, nomedo orone wach kinde ka kinde mondo owuo kode, kogeno yudo gimoro.
27
Loch mar Feliks norumo bangʼ higni ariyo, eka Porkio Festo nokawo kare. To nikech Feliks ne dwaro mondo jo-Yahudi one ni en ngʼama ber, noweyo Paulo e od twech.Tich Joote 24:1
Tich Joote 24:2
Tich Joote 24:3
Tich Joote 24:4
Tich Joote 24:5
Tich Joote 24:6
Tich Joote 24:7
Tich Joote 24:8
Tich Joote 24:9
Tich Joote 24:10
Tich Joote 24:11
Tich Joote 24:12
Tich Joote 24:13
Tich Joote 24:14
Tich Joote 24:15
Tich Joote 24:16
Tich Joote 24:17
Tich Joote 24:18
Tich Joote 24:19
Tich Joote 24:20
Tich Joote 24:21
Tich Joote 24:22
Tich Joote 24:23
Tich Joote 24:24
Tich Joote 24:25
Tich Joote 24:26
Tich Joote 24:27


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28