A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 21
Ka chiengʼ Pentekost nochopo, noyudo ka gichokore kanyachiel giduto.
2
Apoya nono, koko machalo gi yamb kalausi makudho matek noa e polo mopongʼo ot mane gibetie.
3
Negineno gik machalo gi ligek mach, mane opiyo ewi ngʼato ka ngʼato kuomgi.
4
Giduto kar rombgi negipongʼ gi Roho Maler, mi gichako wuoyo gi dhok mayoreyore kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.
5
E sechego noyudo jo-Yahudi mathoth moluoro Nyasaye ni Jerusalem. Jogi noa e pinje duto manie bwo polo.
6
Kane giwinjo kit kokoni, ji mangʼeny nochokore kanyakla, ka gihum nono, nikech ngʼato ka ngʼato kuomgi ne winjo ka jogo wacho dhogi.
7
Negihum kendo giwuoro, mi gipenjo niya, “Donge joma wuoyogi duto gin jo-Galili?
8
Ka kamano, to ere kaka ngʼato ka ngʼato kuomwa winjogi mana e dhowa wawegi?
9
Kama wantiereni nitie jo-Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Ponto, Asia,
10
Frugia, Pamfilia, Misri kod gwenge mag Libya mokiewo gi Kurene; kaachiel gi welo moa Rumi, mane otingʼo jo-Yahudi kod joma moko molokore mondo oluw din jo-Yahudi.
11
To moko bende gin jo-Krete gi jo-Arabu. Ere kaka wawinjogi ka gihulo gik madongo ma Nyasaye osetimo e dhowa wawegi!”
12
Negipenjore ka gihum kendo gidhier nono niya, “Gima timoreni to tiende angʼo?”
13
To jomoko kuomgi nojarogi kawacho niya, “Jogi osemadho kongʼo mangʼeny momerogi.”
14
Eka Petro nochungʼ malo, kaachiel gi jopuonjre apar gachiel mamoko, motingʼo dwonde kowuoyo gi jogo niya, “Un jo-Yahudi wetena, kaachiel kod ji duto modak Jerusalem, weuru anyisu tiend wachni. Chikuru itu maber mondo uwinj gima awacho.
15
Jogi ok omer kaka uwachono nikech pod en mana sa adek okinyi sani ok ngʼato nyal merie!
16
Ooyo, gima timoreni en mana gima Janabi Joel nokoro chon kowacho ni,
17
“ ‘Nyasaye wacho kama: E ndalo giko anaol Roho Maler mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, jou matindo none fweny, jodongu nolek lek.
18
Kata mana jotichna machwo gi mamon, bende naol Roho Maler mara kuomgi ndalono, mi ginikor wach.
19
Anatim honni miwuoro e kor polo malo kod ranyisi mathoth e piny mwalo, remo gi mach kod iro madhwolore nobedie.
20
Wangʼ chiengʼ nolokre mudho to dwe nolokre remo, kapok odiechiengʼ maduongʼ kendo man-gi duongʼ mar Jehova Nyasaye ochopo.
21
To ngʼato ka ngʼato maluongo nying Jehova Nyasaye noresi!’ ”
22
Petro nomedo wachonegi niya, “Un jo-Israel, winjuru wachni: Yesu ja-Nazareth ne Nyasaye ochungo e dieru kaka ngʼat mowinjore miyo luor. Nyasaye notimo honni gi gik malich miwuoro kod ranyisi madongo e dieru kokalo kuome, mana kaka un uwegi ungʼeyo maber.
23
Yesuni ne ochiw e lwetu kaluwore gi chenro mar Nyasaye kod ngʼeyone mongirore, makmana un kukonyoru gi joma timbegi richo, ne unege ka ugure gi musmal e msalaba.
24
Kata kamano, Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, mi ogonye oa e rem malit mar tho, nikech kata mana tho ne ok nyal loye.
25
Daudi bende nowuoyo kuome niya, “ ‘Ne aneno Jehova Nyasaye e nyima ndalo duto. Nikech ka entie e lweta korachwich, to onge gima nyalo yienga.
26
Emomiyo chunya mor kendo lewa yot; ringra bende nobed gi geno,
27
nikech ok inijwangʼa ei liel, to bende ok niyie Ngʼati Maler ringre tow.
28
Isenyisa yore mag ngima; kendo inipongʼa gi mor mogundho, ka an e nyimi.’
29
“Owetena, anyalo wachonu ka an gichir ni Daudi kwarwa notho mi noyike, kendo liende ni kodwa nyaka kawuono.
30
To kaka ne en janabi, nongʼeyo ni Nyasaye nosesingore e yor kwongʼruok ni enoket achiel kuom nyikwaye e lochne.
31
Ne oneno gik mane biro timore nyime, omiyo nowuoyo kuom chier mar Kristo ni ne ok bi jwangʼo ringre ei liel mi ringre tow.
32
Yesuni ema Nyasaye osechiero oa kuom joma otho, kendo wan wawegi wan joneno kuom wachno.
33
Kaka koro en gi duongʼ, kobet e bad Nyasaye korachwich, Wuoro osemiye Roho Maler mane osingore ni nochiw, kendo oseoro gima koro uneno kendo uwinjoni.”
34
Daudi owuon to ne ok oidho odhi e polo, to en ema nowacho niya, “ ‘Ruoth nowachone Ruodha ni, “Bed e bada korachwich,
35
nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.” ’
36
“Emomiyo nyaka ungʼe wachni malongʼo, un jo-Israel duto ni Nyasaye oseketo Yesu mane uguro Ruoth kendo Kristo.”
37
Kane ji owinjo wachno, chunygi nongʼadonigi bura, mine giwachone Petro kod joote mamoko niya, “Owetewa, en angʼo ma dwatim?”
38
Petro nodwokogi niya, “Weuru richo kendo obatisu ngʼato ka ngʼato, e nying Yesu Kristo, mondo owenu richou. Ka mano otimore, to ubiro nwangʼo Roho Maler kaka mich.
39
Singruok mane Nyasaye otimono en maru kaachiel gi nyithindu; kendo en mar ji duto modak kuma bor, ma gin jogo duto ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.”
40
Petro nomedo siemogi gi weche mamoko mathoth; komedo jiwogi kowacho niya, “Tonyuru ua kuom tiengʼ mokethoreni.”
41
Joma norwako weche Petro ne obatisi, kendo chiengʼno ji alufu adek nomedore e kwan mar joma oyie kuom Kristo.
42
Joma oyie kuom Kristo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom lalruok, gi ngʼingo makati kod lamo.
43
Luoro nomako ji duto ka joote ne timo honni gi ranyisi mangʼeny.
44
Ji duto moyie kuom Kristo noriwore kanyakla kendo negikonyore gi mwandugi duto kaachiel.
45
Negiloko mwandugi kod gik mane gin-go pesa kendo ne gipogore kaka ne ngʼato ka ngʼato dwaro.
46
Negisiko giromo pile ka pile e laru mar hekalu, kendo ne gingʼingo makati e miechgi, ka gichiemo kaachiel gi chuny mamor.
47
Negisiko gipako Nyasaye, kendo ji duto ne mor kodgi. To Ruoth ne medo kwan mar joma oyie kuom Kristo e chokruokgi pile ka pile.Tich Joote 2:1
Tich Joote 2:2
Tich Joote 2:3
Tich Joote 2:4
Tich Joote 2:5
Tich Joote 2:6
Tich Joote 2:7
Tich Joote 2:8
Tich Joote 2:9
Tich Joote 2:10
Tich Joote 2:11
Tich Joote 2:12
Tich Joote 2:13
Tich Joote 2:14
Tich Joote 2:15
Tich Joote 2:16
Tich Joote 2:17
Tich Joote 2:18
Tich Joote 2:19
Tich Joote 2:20
Tich Joote 2:21
Tich Joote 2:22
Tich Joote 2:23
Tich Joote 2:24
Tich Joote 2:25
Tich Joote 2:26
Tich Joote 2:27
Tich Joote 2:28
Tich Joote 2:29
Tich Joote 2:30
Tich Joote 2:31
Tich Joote 2:32
Tich Joote 2:33
Tich Joote 2:34
Tich Joote 2:35
Tich Joote 2:36
Tich Joote 2:37
Tich Joote 2:38
Tich Joote 2:39
Tich Joote 2:40
Tich Joote 2:41
Tich Joote 2:42
Tich Joote 2:43
Tich Joote 2:44
Tich Joote 2:45
Tich Joote 2:46
Tich Joote 2:47


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28