A A A A A
×

Luo Bible 2020

Tich Joote 16

1
Paulo nowuotho mochopo Derbe gi Lustra, kama japuonjre moro nodakie miluongo ni Timotheo. Min Timotheo ne ja-Yahudi moyie kuom Yesu, to wuon-gi ne ja-Yunani.
2
Owete man Lustra gi Ikonio ne wuoyo maber kuom Timotheo.
3
Paulo ne dwaro kawe mondo dhi kode e wuodhe mar yalo Injili, omiyo ne otere nyangu, nikech jo-Yahudi mane odak kanyo nongʼeyo ni wuon-gi ne en ja-Yunani.
4
Kane giwuotho e dala ka dala, neginyiso ji mondo oluw gima buch joote gi jodongo nongʼado Jerusalem.
5
Omiyo kanisa nobedo motegno e yie, kendo kwan joma oyie kuom Kristo ne medore pile.
6
Kaka Roho Maler nosegengʼogi ni kik giyal Injili e piny Asia, Paulo gi lange nowuotho e gwengʼ Frugia gi Galatia.
7
Kane gichopo e tongʼ piny Musia, ne gitemo mondo gidonj e piny Bithinia, to Roho mar Yesu ne ok oyienigi timo mano.
8
Omiyo negidhi nyaka Troa, ka giluwo Musia.
9
Otienono, Paulo noneno fweny mar ja-Makedonia kochungʼ kendo saye niya, “Bi loka Makedonia mondo ikonywa.”
10
Bangʼ kane Paulo oseneno fwenyno, ne waikore piyo piyo mondo wadhi e piny Makedonia, nikech ne wangʼeyo ni Nyasaye dwarowa loka kono mondo wayalnegi Injili.
11
Bangʼ aa Troa, ne wakwangʼo yie kwachomo Samothraki kendo kinyne ne wadhi nyime nyaka Neapoli.
12
Kane waa kanyo, ne wadhi nyaka Filipi, mane en dala maduongʼ e bath piny Makedonia ma kono, kendo joma odakie ne ni e bwo loch jo-Rumi. Kanyo ne wadakie kuom ndalo mogwarore.
13
Chiengʼ Sabato ne wawuok oko mar dalano mi wachopo e dho aora, kuma ne waparo ni diwayudie kar lemo. Ne wabet piny kanyo mi wawuoyo gi mon moko mane oyudo osechokore kanyo.
14
Achiel kuom joma nochiko itgi mowinjowa kwaloso ne en dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia, mane loko lewni makwar ma nengogi tek kendo noluoro Nyasaye. Ruoth noyawo chunye mondo orwak puonj Paulo.
15
Bangʼ kane osebatise, en kaachiel gi joode duto, norwakowa e ode kowacho niya, “Ka ukwana kaka ngʼat moyie kuom Ruoth Yesu, to biuru mondo ubed wenda.” Nomedo sayowa kamano mine wadhi!
16
Chiengʼ moro kane wadhi kar lemo, nyako moro ma jatich e ot, kendo man-gi jachien marach mane omiyo en gi teko mar koro gik mabiro timore, noromo kodwa. Nyakono ne kelo ni ruodhi mage pesa mangʼeny, kohulo ni ji gik mabiro timogi.
17
Kinde ka kinde ne oluwo bangʼ Paulo kod wan bende, kokok niya, “Jogi gin jotich Ruoth Nyasaye man Malo Moloyo, kendo ginyisou yor yudo warruok.”
18
Notimo kamano kuom ndalo mogwarore, to achien Paulo nosin kode, mi nolokore ochiko jachiendno niya, “Achiki e nying Yesu Kristo ni aa kuome!” Jachiendno noa kuom nyakono mana gisano.
19
Kane ruodhi mag nyako ma jatichno oneno kaka ohandgi mane giyudogo pesa orumo, negimako Paulo gi Sila mi giywayogi oko nyaka chuny chiro mondo jotelo oyalgi.
20
Negiterogi e nyim jongʼad bura, mi giwacho niya, “Jogi gin jo-Yahudi, to gisekelo koko e dalawa-ka,
21
ka gipuonjo ji mondo oluw timbe magalagala ma chikwa odagi mondo wan jo-Rumi wayiego kata waluw.”
22
Ji mane ni kanyo duto nonywako ni Paulo gi Sila ka gidonjonegi, omiyo jongʼad bura nochiko mondo olony lepgi mondo ochwadgi.
23
Kane osechwadgi marach, norwakgi e od twech mi omi jarit od twech chik mondo oritgi motegno.
24
Jarit od twech nokawo chikno matek mi noketogi ei od twech maiye, kotweyo tiendegi e kind lodi mag yien.
25
To kar odiwuor tir, kane oyudo Paulo gi Sila jolemo kendo pako Nyasaye gi wende, ka joma otwe mamoko winjogi,
26
piny noyiengni matek apoya nono, mi mise mag od twech noyiengni. Gikanyono dhoudi duto mag od twech noyawore kendgi, mi nyoroche mane otwego jotwech nogonyore duto.
27
Ka jarit od twech nochiewo monwangʼo ka dhout od twech duto oyawore, nowuodho liganglane mondo onegrego, koparo ni joma otwe duto noseringo otony.
28
To Paulo nokok matek kawacho niya, “Kik ihinyri! Wantie waduto!”
29
Jarit od twech nokwayo taya, mi noringo ir Paulo gi Sila, mopodho e nyimgi kokirni.
30
Bangʼe nogologi oko eka openjogi niya, “Jodongo, atim angʼo mondo owara?”
31
Negidwoke niya, “Yie kuom Ruoth Yesu eka nikwo, in kaachiel gi joodi.”
32
Eka ne gipuonje Wach Ruoth, kod ji duto mane ni e ode.
33
E sa nogono mar otieno, jarit od twech nokawogi modhi olwokonegi adhondegi, bangʼe gikanyono nobatise, en kaachiel gi joode duto.
34
Eka jarit od twech noterogi e ode momiyogi chiemo. Joodno duto nopongʼ gi mor, nikech koro ne giseyie kuom Nyasaye.
35
Kane piny oyawore, jangʼad bura nooro askechene ir jarit od twech komiye chik niya, “Weuru jogo thuolo oa odhi.”
36
Omiyo jarit od twech nowachone Paulo niya, “Jangʼad bura osegolo chik mondo ogonyu, in kaachiel gi Sila. Koro unyalo aa mondo udhi kendo dhiuru gi kwe.”
37
To Paulo nowachone askechego niya, “Ne gichwadowa e lela ka ok gikwongo giyalowa, mi giterowa e od twech kata obedo ni wan jo-Rumi. To koro sani gidwaro golowa e od twech nangʼo lingʼ-lingʼ? Ooyo, gibi abiya mondo gin giwegi ema gigolwa.”
38
Askechego nodwoko wachno ni jongʼad bura, to kane giwinjo ni Paulo gi Sila ne gin jo-Rumi, luoro nomakogi.
39
Negibiro mi giywagore nigi, eka ne gigologi oko e od twech, ka gisayogi mondo gia e dalano.
40
Kane Paulo gi Sila osewuok e od twech, negidhi od Ludia, kendo kuno ne girome gi jowete mi gijiwogi. Bangʼe negia gidhi.
Tich Joote 16:1
Tich Joote 16:2
Tich Joote 16:3
Tich Joote 16:4
Tich Joote 16:5
Tich Joote 16:6
Tich Joote 16:7
Tich Joote 16:8
Tich Joote 16:9
Tich Joote 16:10
Tich Joote 16:11
Tich Joote 16:12
Tich Joote 16:13
Tich Joote 16:14
Tich Joote 16:15
Tich Joote 16:16
Tich Joote 16:17
Tich Joote 16:18
Tich Joote 16:19
Tich Joote 16:20
Tich Joote 16:21
Tich Joote 16:22
Tich Joote 16:23
Tich Joote 16:24
Tich Joote 16:25
Tich Joote 16:26
Tich Joote 16:27
Tich Joote 16:28
Tich Joote 16:29
Tich Joote 16:30
Tich Joote 16:31
Tich Joote 16:32
Tich Joote 16:33
Tich Joote 16:34
Tich Joote 16:35
Tich Joote 16:36
Tich Joote 16:37
Tich Joote 16:38
Tich Joote 16:39
Tich Joote 16:40
Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28