A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 111
Joote kod owete modak Judea duto nowinjo ni joma ok jo-Yahudi bende noserwako Wach Nyasaye.
2
Omiyo kane Petro odhi Jerusalem, to joma oyie kuom Kristo ma jo-Yahudi nokwere
3
kawacho niya, “Donge ne idhi e od joma ok jo-Yahudi mi ichiemo kodgi.”
4
To Petro nochako leronegi tiend gik moko duto mane osetimore, e yo mawinjore maler, kowacho niya,
5
“Ne antiere e dala mar Jopa ka alemo, to ka ayula wangʼ notera, ne aneno fweny. Ne aneno gima chalo suka malach kiloro piny koa e polo, komak kondene angʼwen. Nolor sukano nyaka kama ne antie.
6
Ne angʼiyo iye mi aneno kit le mopidhi man-gi tiende angʼwen manie piny, gi le mager mag bungu, kod le mamol, gi winy mafuyo e kor polo.
7
Bangʼe nawinjo dwol moro kawachona ni, ‘Petro, aa malo, mondo ineg gimoro kuom gigo icham.’
8
“An to ne adwoko ni, ‘Ooyo Ruoth! Onge gima kwero kata mochido mosedonjo e dhogani nyaka nene.’
9
“Dwolno moa e polo nowuoyo koda kendo nyadiriyo kawachona ni, ‘Kik iluong gimoro amora ma Nyasaye osepwodho ni ok ler.’
10
Gima kamano notimore nyadidek, eka sukano nokaw modwoki e polo kendo.
11
“E sa nogo ji adek mane oor ira koa Kaisaria nobiro mochopo e ot mane antie.
12
Roho Maler nonyisa ni kik adeki ma ok adhi kodgi. Jowete auchielgi bende nodhi koda, mine wadonjo e od Kornelio.
13
Nonyisowa kaka ne oseneno malaika kofwenyore e ode mowachone ni, ‘Or jomoko Jopa mondo oluongni Simon miluongo ni Petro.
14
Obiro keloni wach mabiro miyo iyud warruok, in kaachiel gi joodi duto.’
15
“To e sa ma ne achako wuoyo, ema Roho Maler nolor kuomgi, mana kaka wan bende noselor kuomwa mokwongo.
16
Eka naparo kaka Ruoth nosewacho motelo ni, ‘Johana nobatiso ji gi pi, to un ibiro batisou gi Roho Maler.’
17
Emomiyo ka Nyasaye nomiyogi mana mich achielno ma wan bende nomiyowa kane wayie kuom Ruoth Yesu Kristo, koro an to an ngʼa ma dine agengʼ tich Nyasaye!”
18
Kane giwinjo wachno, ne giweyo Petro mos mi gipako Nyasaye, kagiwacho niya, “Kara en adier ni Nyasaye osemiyo joma ok jo-Yahudi thuolo mondo gin bende gilokre giyud ngima.”
19
Joma sand nokeyo nikech wach nek Stefano nodhi Foinike, Saipras nyaka Antiokia, ka gilando Injili ne jo-Yahudi kende.
20
To jomoko kuomgi mane oa Saipras kod Kurene, nodhi Antiokia ma gichako wuoyo gi jo-Yunani bende, ka ginyisogi Injili ma wuoyo kuom Ruoth Yesu.
21
Teko Nyasaye ne ni kodgi, omiyo ji mathoth noyie kendo olokore kuom Ruoth.
22
Wachni nolandore mochopo e it kanisa mane ni Jerusalem, omiyo negioro Barnaba e dala Antiokia.
23
Kane ochopo mi oneno kaka ngʼwono Nyasaye ne tiyo kuom jogo, nomor ahinya, kendo nojiwogi duto mondo gisiki kuom Ruoth gadiera kendo gi chunygi duto.
24
Barnaba ne en ngʼat maber, mopongʼ gi Roho Maler kod yie kendo ji ma kwan-gi thoth ahinya nolokore obiro ir Ruoth.
25
Bangʼe Barnaba nodhi Tarso mondo omany Saulo,
26
to kane oyude, nodok kode Antiokia. Kuom higa achiel mangima, Barnaba gi Saulo ne chokore gi kanisa ka gipuonjo ji ma kwan-gi ngʼeny ahinya. Antiokia kuno ema ne okuong luongoe jopuonjre ni jo-Kristo.
27
E kindeno, jonabi moko nobiro Antiokia ka gia Jerusalem.
28
Achiel kuomgi, mane iluongo ni Agaba nochungʼ mokoro wach kuom Roho, ni kech marach ne biro landore mi kwak piny Rumi duto. Kejni nobet e kinde loch Klaudio.
29
Kuom mano, jopuonjre nowinjore mar oro kony kaluwore gi nyalo margi, ni jowete mane odak Judea.
30
Negitimo mano mi gioro Barnaba gi Saulo jotero konygigo ne jodong kanisa.Tich Joote 11:1
Tich Joote 11:2
Tich Joote 11:3
Tich Joote 11:4
Tich Joote 11:5
Tich Joote 11:6
Tich Joote 11:7
Tich Joote 11:8
Tich Joote 11:9
Tich Joote 11:10
Tich Joote 11:11
Tich Joote 11:12
Tich Joote 11:13
Tich Joote 11:14
Tich Joote 11:15
Tich Joote 11:16
Tich Joote 11:17
Tich Joote 11:18
Tich Joote 11:19
Tich Joote 11:20
Tich Joote 11:21
Tich Joote 11:22
Tich Joote 11:23
Tich Joote 11:24
Tich Joote 11:25
Tich Joote 11:26
Tich Joote 11:27
Tich Joote 11:28
Tich Joote 11:29
Tich Joote 11:30


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28