A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Tich Joote 101
Ne nitie jatend jolweny moro e dala mar Kaisaria mane nyinge Kornelio. Ngʼatni norito oganda lweny moro mar jo-Rumi miluongo ni Oganda Italia.
2
En kaachiel gi joode duto ne gin joma odimbore kendo moluoro Nyasaye. Ne okonyo joma odhier kendo olamo Nyasaye pile.
3
Chiengʼ moro achiel noneno fweny kar sa ochiko odhiambo. E fwenyno noneno malaika mar Nyasaye, mane obiro ire moluonge niya, “Kornelio!”
4
Kornelio nongʼiyo malaikano ka luoro omake, eka noyiene niya, “Iwacho nangʼo, Ruoth?” Malaika nodwoke niya, “Lemoni kod timbeni mag ngʼwono mikonyogo joma odhier osechopo e nyim Nyasaye kaka misango omiyo osepari.
5
Koro or jomoko Jopa mondo odhi oom ngʼat moro ma nyinge Simon, miluongo ni Petro.
6
En wendo Simon ma janyongʼ piende ma ode ni e dho nam.”
7
Kane malaika mane wuoyo kodeno osedhi, Kornelio noluongo jotichne ariyo kod achiel kuom jolweny modimbore ma en achiel kuom jomane rite.
8
Nonyisogi gik moko duto mane osetimore, eka noorogi nyaka Jopa.
9
Kinyne kar odiechiengʼ tir, kane jootego chiegni chopo e dala mar Jopa, Petro noidho malo ewi tado mondo olem.
10
Kech ne kaye kendo nogombo chiemo mondo ocham, to kane pod iloso chiemo, ayula wangʼ notere.
11
Noneno polo koyawore, kendo ka gimoro machalo gi suka malach moyar iloro piny ka omake gi kondene angʼwen.
12
Sukano notingʼo kit le man-gi tiende angʼwen duto, kod le mamol duto mag piny kod koth winy duto mafuyo e kor polo.
13
Eka nowinjo dwol moro kawachone niya, “Petro, aa malo, mondo ineg gimoro kuom gigo icham.”
14
Petro nodwoko niya, “Ooyo Ruoth! Ne pok achamo gimoro amora makwero kata mochido nyaka nene.”
15
Eka dwolno nowuoyo kode kendo mar ariyo niya, “Kik iluong gimoro amora ma Nyasaye osepwodho ni ok ler.”
16
Gima kama notimore nyadidek eka sukano nokaw mana gisano moter e polo.
17
Kane Petro pod wuoro kuom tiend fweny mane onenono, joote mane Kornelio ooro nochopo e od Simon, mochungʼ e dhorangach oko.
18
Negipenjo ka Simon miluongo ni Petro nodak kanyo.
19
Kane Petro pod paro kuom fweny mane oneno, Roho Maler nowachone niya, “Simon, welo moko adek dwari.
20
Omiyo aa malo ilor piny irgi. Kik ideki ma ok idhi kodgi nikech an ema aorogi.”
21
Petro nolor piny ir jogo monyisogi niya, “An e ngʼat mudwaro. Ere wach ma un-go?”
22
Negidwoke niya, “Oorwa gi jatend jolweny moro miluongo ni Kornelio. En ngʼat makare moluoro Nyasaye, kendo ma jo-Yahudi duto omiyo luor. Malaika maler nonyise mondo oluongi idhi ire e ode mondo owinj gima inyalo wachone.”
23
Eka Petro norwako jootego kaka wende. Kinyne Petro nowuok gi jootego, kendo jowete moko moa Jopa bende nodhi kodgi.
24
Odiechiengʼ moluwo mano negichopo Kaisaria, kuma Kornelio ne jorite kaachiel gi wedene kod osiepene mane oluongo.
25
Kane Petro odonjo e ot, Kornelio noromone mi opodho e tiende kamiye duongʼ.
26
To Petro nowachone niya, “Aa malo, an mana dhano kaka in.”
27
Petro nowuotho kochomo ot kod Kornelio, ka giwuoyo, to kane ochopo ei ot, nonwangʼo ka ji mangʼeny ochokore rite.
28
Nowachonegi niya, “Ungʼeyo maber ni chikwa ok oyie mondo ja-Yahudi obed e achiel kata mondo olim ngʼat moro ma ok ja-Yahudi. To Nyasaye osenyisa ni kik aluong ngʼato ni ogak kata ni ok ler.
29
Emomiyo, kane uluonga to abiro ma ok adagi. To koro nyisaneuru, en angʼo momiyo ne uluonga?”
30
Kornelio nodwoke niya, “Ndalo angʼwen mosekalo ne oyudo alamo Nyasaye e oda kar sa ochiko odhiambo. To napo ka ngʼat moro morwako lewni marieny ochungʼ buta mowachona niya,
31
‘Kornelio, lemoni kod timbene mag ngʼwono mikonyogo joma odhier osechopo e nyim Nyasaye, omiyo osepari.
32
Koro or jomoko Jopa mondo oomni Simon miluongo ni Petro. En wendo e od Simon ma janyongʼ piende, modak e dho nam.’
33
Emomiyo ne aoroni wach piyo piyo mondo ibi, kendo isetimo maber kuom biro. Koro eri wan ka waduto e nyim Nyasaye, mondo wawinji weche duto ma Ruoth osechiki mondo inyiswa.”
34
Eka Petro nochako wuoyo kowacho niya, “Sani koro ayie adier ni Nyasaye chiwo ni ji duto mana machalre ka ok odewo wangʼ ngʼato,
35
to orwako japiny moro amora moluore kendo timo dwarone, ma ok odewo oganda moaye!
36
Ungʼeyo ni ma e wach mane Nyasaye ooro ni jo-Israel, konyisogi Injili mar kwe kuom Yesu Kristo, ma en Ruodh ji duto.
37
Ungʼeyo gima osetimore e piny Judea duto, kochakore Galili, bangʼ batiso mane Johana oyalo;
38
kaka Nyasaye nowiro Yesu ja-Nazareth gi Roho Maler kod teko, kendo kaka nowuotho koni gi koni kotimo maber kendo kochango ji duto mane ni e bwo loch mar Satan, nikech Nyasaye ne ni kode.
39
“Wan joneno kuom gik moko duto mane otimo e piny jo-Yahudi kendo ei Jerusalem. Neginege ka gigure e msalaba,
40
to Nyasaye nochiere oa kuom joma otho chiengʼ mar adek, momiyo onene.
41
Bangʼ kane osechier oa kuom joma otho, ne ok onene gi ji duto, makmana joneno ma Nyasaye noseyiero, ma gin wan mane wachiemo kendo wametho kode.
42
Nochikowa mondo wayal ni ji kendo mondo watim nende ni en ema Nyasaye oseyiere kaka jangʼad bura mar joma ngima gi joma otho.
43
Jonabi duto owuoyo kuome ni ngʼato angʼata moyie kuome yudo weruok mar richo e nyinge.”
44
Kane Petro pod wacho wechegi, Roho Maler nolor kuom ji duto mane oyudo winjo wachne.
45
Joma oyie kuom Kristo ma jo-Yahudi, mane obiro gi Petro, nowuoro ka Roho Maler nobiro nyaka kuom joma ok jo-Yahudi,
46
nikech ne giwinjogi ka giwuoyo gi dhok mayoreyore kendo ka gipako Nyasaye. Eka Petro nowuoyo kawacho niya,
47
“Ere ngʼama koro digengʼ jogi mondo kik obatisgi gi pi, ka gin bende giseyudo Roho Maler mana kaka waseyude?”
48
Kuom mano, nogolo chik mondo obatisgi e nying Yesu Kristo. Bangʼ mano ne gikwayo Petro mondo omed bet kodgi kuom ndalo moko.Tich Joote 10:1
Tich Joote 10:2
Tich Joote 10:3
Tich Joote 10:4
Tich Joote 10:5
Tich Joote 10:6
Tich Joote 10:7
Tich Joote 10:8
Tich Joote 10:9
Tich Joote 10:10
Tich Joote 10:11
Tich Joote 10:12
Tich Joote 10:13
Tich Joote 10:14
Tich Joote 10:15
Tich Joote 10:16
Tich Joote 10:17
Tich Joote 10:18
Tich Joote 10:19
Tich Joote 10:20
Tich Joote 10:21
Tich Joote 10:22
Tich Joote 10:23
Tich Joote 10:24
Tich Joote 10:25
Tich Joote 10:26
Tich Joote 10:27
Tich Joote 10:28
Tich Joote 10:29
Tich Joote 10:30
Tich Joote 10:31
Tich Joote 10:32
Tich Joote 10:33
Tich Joote 10:34
Tich Joote 10:35
Tich Joote 10:36
Tich Joote 10:37
Tich Joote 10:38
Tich Joote 10:39
Tich Joote 10:40
Tich Joote 10:41
Tich Joote 10:42
Tich Joote 10:43
Tich Joote 10:44
Tich Joote 10:45
Tich Joote 10:46
Tich Joote 10:47
Tich Joote 10:48


Tich Joote 1 / TiJo 1
Tich Joote 2 / TiJo 2
Tich Joote 3 / TiJo 3
Tich Joote 4 / TiJo 4
Tich Joote 5 / TiJo 5
Tich Joote 6 / TiJo 6
Tich Joote 7 / TiJo 7
Tich Joote 8 / TiJo 8
Tich Joote 9 / TiJo 9
Tich Joote 10 / TiJo 10
Tich Joote 11 / TiJo 11
Tich Joote 12 / TiJo 12
Tich Joote 13 / TiJo 13
Tich Joote 14 / TiJo 14
Tich Joote 15 / TiJo 15
Tich Joote 16 / TiJo 16
Tich Joote 17 / TiJo 17
Tich Joote 18 / TiJo 18
Tich Joote 19 / TiJo 19
Tich Joote 20 / TiJo 20
Tich Joote 21 / TiJo 21
Tich Joote 22 / TiJo 22
Tich Joote 23 / TiJo 23
Tich Joote 24 / TiJo 24
Tich Joote 25 / TiJo 25
Tich Joote 26 / TiJo 26
Tich Joote 27 / TiJo 27
Tich Joote 28 / TiJo 28