A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 8

1
Yesu nodhi e Got Zeituni.
2
Kinyne gokinyi nochak odok e hekalu, kama ji duto nochokore kolwore, kendo nobet piny mopuonjogi.
3
Jopuonj Chik kod jo-Farisai nokelo dhako moro mane onwangʼ ka terore. Negikete ochungʼ e nyim joma ne ni kanyo duto,
4
bangʼe negiwachone Yesu niya, “Japuonj, dhakoni nende omaki rando ka terore.
5
Musa to nomiyowa chik mondo wachiel mon ma kamago gi kite. In to iwacho angʼo kuom wachni?”
6
Negiketo wachno e nyim Yesu mondo gigajego kendo giyud yo mane ginyalo donjonego. Yesu to nokulore piny kendo nochako ndiko e lowo gi lith lwete.
7
Kane gimedo dhi nyime gipenje, noa malo mowachonegi niya, “Ngʼato kuomu mapok otimo richo ema okuong goye gi kidi.”
8
Eka nochako okulore piny mondiko e lowo.
9
Gikanyono, joma nowinjo gima nowachono nochako wuok achiel kaachiel, chakre jomadongo nyaka nyithindo mi dhakono ema nodongʼ kende kochungʼ but Yesu.
10
Yesu noa malo kendo nopenje niya, “Nyarwa, eregi? Onge ngʼama odongʼ ma pod donjoni?”
11
Nowacho niya, “Jaduongʼ, onge ngʼat modongʼ.” Yesu nokone niya, “Kata an bende ok angʼadni bura. Wuogi idhi, to kik ichak itim richo kendo.” ]
12
Yesu nochako owuoyo kodgi, kowacho niya, “An e ler mar piny, ngʼato angʼata ma luwa ok nyal wuotho e mudho, to enobed gi ler mar ngima.”
13
Omiyo jo-Farisai nokwede kagiwacho niya, “Itimo mana nendi iwuon, omiyo ok wanyal yie ni gik miwacho gin adier.”
14
Yesu nodwokogi niya, “Kata obedo ni atimo nenda awuon to nenda pod en mana adier nimar angʼeyo kuma ne aaye gi kuma adhiye. Un to ukia kuma aaye kata kuma adhiye.
15
Ungʼado bura gi rieko mar dhano, an to ok angʼad bura ni ngʼato.
16
To ka angʼado bura to paro ma angʼadogo bura nikare nikech ok atime kenda, to atime gi paro mar Wuoro mane oora.
17
Ondiki e chiku ni nend ji ariyo nyalo bedo adiera mi yiego.
18
An atimo nenda awuon, to ngʼama chielo matimo nenda en Wuoro mane oora.”
19
Eka negipenje niya, “Wuonuno nikanye?” Yesu nodwokogi niya, “Ukiaya kendo Wuora bende ukia. Ka dine bed ni ungʼeya, to Wuora bende dine ungʼeyo.”
20
Ne owacho wechegi kane oyudo opuonjo e laru mar hekalu, but kama ji ne ketoe sadaka. To onge ngʼama nomake, nikech kindene ne pok ochopo.
21
Yesu nowachonegi kendo niya, “Abiro dhi aweyou, kendo ubiro manya, to unutho mana e richou. Kuma adhiye ok unyal bire.”
22
Wachneno nomiyo jo-Yahudi openjore niya, “Dibed ni ngʼatni dwaro dere? Dipo mano emomiyo owacho ni, ‘Kuma adhiye ok unyal bire?’  ”
23
To nomedo wachonegi niya, “Unua mwalo e piny, an to aa malo e polo. Un jopinyni, to an ok an japinyni.
24
Ne asenyisou ni ubiro tho e richou. Ka utamoru yie ni an ngʼama asebedo ka awachonu ni an, to ubiro tho e richou adier.”
25
Negipenje niya, “In ngʼa?” Yesu nodwokogi niya, “An mana ngʼama asebedo ka awacho ni an nyaka aa chakruok.
26
An gi gik mangʼeny monego awachnu mondo angʼadnugo bura. To Jal mane oora en ja-adiera, kendo anyiso piny gik ma asewinjo kuome.”
27
Ne ok gingʼeyo ni ne owuoyonegi kuom Wuoro.
28
Omiyo Yesu nowachonegi niya, “Bangʼ ka useguro Wuod Dhano eka unungʼe ni an ngʼama asebedo ka anyisou ni an, kendo ni onge gima atimo kenda, to awacho mana gik ma Wuora opuonja.
29
Jal mane oora ni koda kendo pok oweya kenda, nimar atimo gik malongʼone kinde duto.”
30
Ji mangʼeny noyie kuome seche ma nowuoyono.
31
Yesu nowacho ni jo-Yahudi manoyie kuome niya, “Ka usiko kumako puonjna, eka un jopuonjrena adier.
32
Kutimo kamano, to ubiro ngʼeyo adiera kendo adiera nomi ubed thuolo.”
33
To negidwoke niya, “Wan koth Ibrahim kendo pok ne wabedo wasumb ngʼato nyaka nene. Ere gima omiyo iwachonwa ni ibiro miyowa wabed thuolo.”
34
Yesu nodwokogi niya, “Awachonu adier, ni ngʼato ka ngʼato matimo richo, en misumba richo.
35
To ongʼere ni misumba ok luong ni wuod dala, to wuod wuon dala ema iluongo kamano nyaka chiengʼ.
36
Omiyo ka Wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to ubiro bedo thuolo chutho.
37
Angʼeyo ni un koth Ibrahim, kata kamano udwaro nega, nikech udagi miyo Wachna thuolo e chunyu.
38
An awachonu gik ma aseneno kuom Wuora wangʼ gi wangʼ, to un usiko utimo mana gik ma useneno kuom wuonu.”
39
Negidwoke niya, “Wan Ibrahim e Wuonwa.” Yesu nowachonegi niya, “Ka dine bed ni un nyithind Ibrahim adier, to dine utimo gik ma Ibrahim notimo;
40
to kar timo kamano to udwaro mana nega nikech asebedo kanyiso weche mag adiera mane Nyasaye omiya. Ibrahim to ne ok otimo gik ma kamago.
41
Un timbe wuonu ema utimo.” Ne gikone ka gikwere niya, “Wan ok wan kimirwa. Wuoro ma wan-go en Nyasaye owuon.”
42
Yesu nowachonegi niya, “Ka dine bed ni Nyasaye en Wuoru, dine uhera, nimar ne aa ir Nyasaye kendo koro an ka, ok asebiro kenda awuon, to en ema noora.
43
Angʼo momiyo gik mawacho ok nyal donjonu kendo ok unyal winjo tiendgi?
44
Un nyithind wuonu ma Satan kendo dwach wuonuno ema uhero timo. Ne en janek nyaka aa chakruok, kendo ok odwar adiera nikech adiera onge kuome. Koriambo to otimo gima ongʼiyogo, nimar en ja-miriambo, kendo en e wuon miriambo duto.
45
To an ok uyie kuoma nikech awacho adiera!
46
Ere ngʼato kuomu ka manyalo ngʼengʼa ni an jaricho? To ka awachonu adier to angʼo momiyo udagi yie kuoma?
47
Ngʼat Nyasaye winjo weche Nyasaye, to un ok uwinj wach Nyasaye nikech ok un joge.”
48
Jo-Yahudi nodwoke niya, “Donge wan kare ka wawacho ni in ja-Samaria kendo ni in gi jachien?”
49
Yesu nodwokogi niya, “Aonge gi jachien. Wuora ema amiyo duongʼ to un to uchaya.
50
An ok adwar mondo umiya duongʼ, to nitie Jal machielo madwaro mondo ayud duongʼ, kendo en e jangʼad bura.
51
Awachonu adier ni ka ngʼato orito wachna, to ok notho nyaka chiengʼ.”
52
Kane jo-Yahudi owinjo wachno, negiwachone niya, “Koro wangʼeyo maonge kiawa ni in gi jachien! Ibrahim notho, kendo jonabi bende notho, to in to iwacho ni ka ngʼato orito wachni to ok notho.
53
Iparo ni iduongʼ moloyo kwarwa Ibrahim? Ka en notho, to jonabi bende notho, in to iparo ni in ngʼa?”
54
Yesu nodwokogi niya, “Ka dipo ni amiyora duongʼ kenda, to duongʼna onge tich. Wuora, ma un bende uluongo ni Nyasachuno ema miya duongʼ.
55
Kata obedo ni ok ungʼeye, anto angʼeye. Ka anyalo wacho ni ok angʼeye, to anyalo bedo ja-miriambo mana ka un, to angʼeye adier kendo pile angʼeyo wachne.
56
Ibrahim kwaru ne mor koneno ndalona; adier, nonene mobedo mamor.”
57
Jo-Yahudi nowachone niya, “Pok ichopo kata higni piero abich, to Ibrahim to iseneno kanye!”
58
Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni kane pok onywol Ibrahim, to ne Antie!”
59
Gikanyono ne gikwanyo kite mondo gichielgo Yesu, to nopondonigi, mopusore oa e laru mar hekalu.
Johana 8:1
Johana 8:2
Johana 8:3
Johana 8:4
Johana 8:5
Johana 8:6
Johana 8:7
Johana 8:8
Johana 8:9
Johana 8:10
Johana 8:11
Johana 8:12
Johana 8:13
Johana 8:14
Johana 8:15
Johana 8:16
Johana 8:17
Johana 8:18
Johana 8:19
Johana 8:20
Johana 8:21
Johana 8:22
Johana 8:23
Johana 8:24
Johana 8:25
Johana 8:26
Johana 8:27
Johana 8:28
Johana 8:29
Johana 8:30
Johana 8:31
Johana 8:32
Johana 8:33
Johana 8:34
Johana 8:35
Johana 8:36
Johana 8:37
Johana 8:38
Johana 8:39
Johana 8:40
Johana 8:41
Johana 8:42
Johana 8:43
Johana 8:44
Johana 8:45
Johana 8:46
Johana 8:47
Johana 8:48
Johana 8:49
Johana 8:50
Johana 8:51
Johana 8:52
Johana 8:53
Johana 8:54
Johana 8:55
Johana 8:56
Johana 8:57
Johana 8:58
Johana 8:59
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21