A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 7

1
Bangʼ mano Yesu nodhi koni gi koni e piny Galili, kotemo bedo mabor gi Judea nikech jo-Yahudi ne rite kuno mondo ginege.
2
To ka Sap jo-Yahudi mar Kiche ne chiegni chopo,
3
owete Yesu nowachone niya, “Wuog ka idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo.
4
Ka ngʼato dwaro mondo obed rahuma to ok otim gik moko lingʼ-lingʼ. Omiyo kaka isebedo ka itimo honnigi, koro nyenyri ane e lela mondo piny oneni.”
5
Negiwachone kamano nikech kata gin giwegi ne ok giyie kuome.
6
Kuom mano, Yesu nowachonegi niya, “An sechega pok ochopo, un to unyalo timo gigeu sa moro amora.
7
Piny ok nyal chayou, to an to piny ochaya nikech ahulo ni gik motimo richo.
8
Un dhiuru adhiya e sawo. An pod ok adhi e sawono mondi nikech sa mowinjore adhi kuno pok ochopo.”
9
Bangʼ wacho kamano nodongʼ Galili.
10
Kata kamano bangʼ ka owetene nosewuok odhi e sawo, en bende nodhi, to nodhi lingʼ-lingʼ ka ji ok ongʼeyo ni odhi.
11
Jo-Yahudi ne manye e sawono ka gipenjo niya, “Ere ngʼatno?”
12
Ji mathoth mane ni e sawono ne wuoyo kuom Yesu. Jomoko nowacho niya, “En ngʼat maber.” To jomoko kuomgi to nowacho niya, “Ooyo, owuondo ji.”
13
To onge ngʼama ne nyalo hedhore wuoyo kuome e lela nikech negiluoro jo-Yahudi.
14
Kane ji pod ni e Sawo, Yesu nodonjo nyaka e laru mar hekalu mochako puonjo ji.
15
Jo-Yahudi nowuoro ka gipenjo niya, “Rieko machalo kama ngʼatni oyudo kanye to ok osomo?”
16
Yesu nodwokogi niya, “Gik ma apuonjo ok gin maga awuon, to gin mag Jal mane oora.
17
Ka ngʼato oyiero mar timo dwach Nyasaye, to obiro ngʼeyo ka bende puonjna oa kuom Nyasaye adier, kata ka awacho mana wechena awuon.
18
Ngʼat ma wuoyo kuome owuon timo kamano mondo oyud duongʼ en owuon, to ngʼat matiyo mondo Nyasaye mane oore ema oyud duongʼ, en ja-adiera, kendo onge miriambo moro amora kuome.
19
Musa donge nomiyou chik? Kata kamano, onge kata achiel kuomu ma orito chik. Ka en kamano, to angʼo momiyo udwaro nega?”
20
Ogandano nodwoko niya, “Jachien ni kodi! En ngʼa madwaro negi?”
21
Yesu nowachonegi niya, “Hono achiel kende ema ne atimo mi ubwok uduto.
22
Nikech Musa nomiyou chik mar mondo oteru nyangu (to chutho Musa ok ema nomiyou chikni, to noa kuom kwereu), omiyo utero ji nyangu nyaka chiengʼ Sabato.
23
To ka inyalo ter nyathi nyangu chiengʼ Sabato, mondo kik uketh Chik Musa, anto iu wangʼ koda nangʼo ka achango ringre dhano duto chiengʼ Sabato?
24
Weuru ngʼado bura kuom gik muneno gioko, to ngʼaduru bura makare.”
25
Gikanyono jo-Jerusalem moko nochako penjo niya, “Donge ma e ngʼat mane gidwaro nego cha?
26
To neuru koro opuonjo e lela, to onge ngʼama wachone gimoro. Koso dibed ni jodongwa oseyie ni en Kristo?
27
Wangʼeyo kuma ngʼatni oaye nikech Kristo to kobiro, to onge ngʼama nongʼe kuma oaye.”
28
Kane oyudo Yesu pod puonjo ei laru mar hekalu, nokok matek kowacho niya, “Ee, ungʼeya, kendo ungʼeyo kuma aaye. Ok an ka gi dwarona awuon, to Jal ma noora en ja-adiera. Un ukiaye,
29
to an to angʼeye nikech ne aa ire, kendo en ema noora.”
30
Kane giwinjo mano, ne gitemo mondo gimake, to onge ngʼama notemo mule gi lwete, nikech kindene ne pok ochopo.
31
Ji mathoth e dier ogandano pod noyie mana kuome. Negiwacho niya, “Ka Kristo miwachono obiro, bende notim honni mangʼeny moloyo ngʼatni adier?”
32
Jo-Farisai nowinjo ka oganda wacho gik ma kamago kuome, omiyo jodolo madongo gi jo-Farisai nooro askeche mag hekalu mondo omake.
33
Yesu nowachonegi niya, “An kodu mana kuom kinde matin kende, bangʼe to abiro dok ir Jal mane oora.
34
Ubiro manya, to ok unuyuda, kendo kama antie ok unyal bire.”
35
Jo-Yahudi nowacho e kindgi giwegi niya, “Ngʼatni dwadhi kune ma ok wanyal yudee? Dibed ni odwaro dhi kuma jowa odakie ka gikere e dier jo-Yunani mondo opuonj jo-Yunani?
36
Tiend gima nowacho ni, ‘Ubiro manya to ok unuyuda’ kendo ni, ‘kama antie ok unyal bire’ en angʼo?”
37
Odiechiengʼ mogik mar Sawo, mane en odiechiengʼ maduongʼ ahinya, Yesu nochungʼ mowacho gi dwol maduongʼ niya, “Ngʼat ma riyo oloyo mondo obi ira omodhi.
38
Ngʼato angʼata moyie kuoma pi ngima nobubni koa kuome, mana kaka Ndiko owacho.”
39
Gima ne owuoyo kuome ne en Roho, mane joma oyie kuome biro yudo bangʼe. E kindeno Roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok omi duongʼ.
40
Kane giwinjo wachno, moko kuom joma ne ni kanyo nowacho niya, “Jalni en janabi adier.”
41
Jomoko to nowacho niya, “En e Kristo.” Ji mamoko to nopenjo niya, “Ere kaka Kristo nyalo aa Galili?
42
Donge Ndiko wacho ni Kristo biro aa e anywola joka Daudi, kendo ni obiro aa Bethlehem, dala mane Daudi odakie?”
43
Omiyo pogruok nobedo e kind ji nikech wach Yesu.
44
Jomoko ne dwaro make, to onge ngʼama noketo lwete kuome.
45
Eka askeche mag hekalu nodok ir jodolo madongo gi jo-Farisai, kendo ne gipenjogi niya, “Angʼo momiyo ok usekele ka?”
46
Askeche nodwoko niya, “Onge ngʼama osewuoyo kaka ngʼatni nyaka nene.”
47
Jo-Farisai nodwokogi niya, “Kare un bende useyie gi miriambone.
48
Bende useneno jotend jo-Farisai kata achiel moyie kuome?
49
Onge ngʼama luwo ngʼatni makmana oganda mokia chik, gin joma okwongʼ!”
50
Nikodemo, jal manoyudo osedhi ir Yesu motelo, kendo mane en achiel kuomgi, nopenjo niya,
51
“Bende chikwa oyie adier mondo ongʼad ne ngʼato bura kapok onone mokwongo mondo ongʼe gima otimo?”
52
Negidwoke niya, “Donge in bende ia Galili? Non maber, to ibiro yudo ni onge janabi manyalo aa Galili.” [Loko moko machon mag Muma kata joneno moko machon ne ok ondiko Joh 7:53 — 8:11.] [
53
Eka moro ka moro kuomgi nowuok modok e dalane.
Johana 7:1
Johana 7:2
Johana 7:3
Johana 7:4
Johana 7:5
Johana 7:6
Johana 7:7
Johana 7:8
Johana 7:9
Johana 7:10
Johana 7:11
Johana 7:12
Johana 7:13
Johana 7:14
Johana 7:15
Johana 7:16
Johana 7:17
Johana 7:18
Johana 7:19
Johana 7:20
Johana 7:21
Johana 7:22
Johana 7:23
Johana 7:24
Johana 7:25
Johana 7:26
Johana 7:27
Johana 7:28
Johana 7:29
Johana 7:30
Johana 7:31
Johana 7:32
Johana 7:33
Johana 7:34
Johana 7:35
Johana 7:36
Johana 7:37
Johana 7:38
Johana 7:39
Johana 7:40
Johana 7:41
Johana 7:42
Johana 7:43
Johana 7:44
Johana 7:45
Johana 7:46
Johana 7:47
Johana 7:48
Johana 7:49
Johana 7:50
Johana 7:51
Johana 7:52
Johana 7:53
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21