A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 5

1
Bangʼ kinde moko, Yesu nodhi Jerusalem e Sap jo-Yahudi.
2
E Jerusalem kanyo, but ranga Rombe, miluongo ni Bethesda gi dho jo-Hibrania, ne nitiere yawo moro ma nigi raidhi abich midonjogo.
3
Kanyo ji mathoth man-gi tuoche mopogore opogore kaka muofni, rongʼonde, kod joma nigi athany nohero riyo kanyo [kendo negirito mondo pi otugre.
4
Kinde ka kinde malaika mar Ruoth ne lor mondo otug pi. Ngʼama nokwongo donjo e pigno sa ma otugoreno ne chango kuom kit tuo moro amora mane en-go].
5
To ne nitie ngʼato kanyo mane osebedo gi midekre kuom higni piero adek gaboro.
6
Kane Yesu onene konindo kanyo, kendo kane onyise ni osebedo kochal kamano kuom kinde marabora, nopenje niya, “Bende idwaro ni ochangi?”
7
Ngʼatno nodwoke niya, “Jaduongʼ, aonge gi ngʼama nyalo konya donjo ei yawo sa ma pi otugore. Kinde ka kinde ma atemo ni adonji to ngʼat machielo donjo kuongona.”
8
Yesu nowachone niya, “Aa malo! Kaw pieni mondo iwuothi.”
9
Gikanyono ngʼatno nochango, kendo nokawo piende mowuotho. Ma notimore chiengʼ Sabato,
10
omiyo jo-Yahudi nowachone ngʼama nochangino niya, “Kawuono en chiengʼ Sabato, kendo chik ok oyieni tingʼo pieni.”
11
Nodwokogi niya, “Ngʼat ma nochanga ema nowachona ni, ‘Kaw pieni mondo iwuothi.’ ”
12
Omiyo negipenje niya, “Mano to en ngʼama nade manowachoni ni ikaw pieni kendo iwuothi?”
13
To ngʼat mane ochangino ne ok ongʼeyo nying ngʼat mane ochange, nimar noyudo ka Yesu osedonjo ei oganda mane ni kanyo.
14
Bangʼe Yesu noyude e hekalu mowachone niya, “Winji, koro isedoko mangima. We richo, nono to gimoro marach moloyo biro timoreni.”
15
Ngʼatno noa modhi onyiso jo-Yahudi ni Yesu ema nochange.
16
Kuom mano, nikech Yesu ne chango ji chiengʼ Sabato, jo-Yahudi nosande.
17
To Yesu nowachonegi niya, “Wuora osiko katiyo tichne nyaka kawuono, kendo an bende atiyo mana kamano.”
18
Wachni nomiyo jo-Yahudi oramo ni nyaka ginege, nimar negineno ni ok Sabato kende ema noketho, to bende noluongo Nyasaye ni Wuon-gi, manyiso ni ne oketore ni orom gi Nyasaye.
19
Yesu nodwokogi niya, “Awachonu adier ni, Wuod Dhano ok nyal timo gimoro kende owuon; to onyalo mana timo gima oneno ka Wuoro timo, nikech gimoro amora ma Wuoro timo ema Wuowi bende timo.
20
Nimar Wuoro ohero Wuowi, kendo onyise gik moko duto motimo. Ee, obiro medo nyise nyaka gik madongo moloyo magi mi unuwuor.
21
Mana kaka Wuoro chiero joma otho, kendo miyogi ngima, e kaka Wuowi bende chiwo ngima ne ngʼato angʼata mohero.
22
To bende, Wuoro ok ngʼad bura ne ngʼato, to oseketo teko mar ngʼado bura e lwet Wuowi,
23
mondo ji duto omi Wuowi duongʼ mana kaka gimiyo Wuoro duongʼ. Ngʼat ma ok mi Wuowi duongʼ ok mi Wuoro mane ooro Wuowino duongʼ.
24
“Awachonu adier ni ngʼato angʼata mawinjo wachna, kendo moyie kuom Jal mane oora, nigi ngima mochwere, kendo ok bi ngʼadne buch tho; to osengʼado oa e tho modonjo e ngima.
25
Awachonu adier ni ndalo biro, kendo koro osechopo, ma joma otho biro winjo dwond Wuod Nyasaye, kendo joma owinjo dwolno biro doko mangima.
26
Mana kaka Wuoro nigi teko mar miyo ji ngima, e kaka osemiyo Wuowi bende teko mar timo kamano.
27
To bende osemiye teko mondo ongʼad bura, nikech en e Wuod Dhano.
28
“Wachni kik bwogu, nimar ndalo biro ma ji duto manie bur nowinj dwonde
29
mi giwuog oko; joma osetimo maber nochier mondo obed mangima, to joma osetimo gik maricho nochier mondo ongʼadnigi buch tho.
30
An onge gima anyalo timo gi tekona awuon, to angʼado bura ne ji mana kaluwore gi gima awinjo, kendo bura ma angʼado nikare, nimar ok atim kamano mondo atim dwarona awuon, to mondo atim dwaro Jal mane oora.
31
“Kapo ni atimo nenda awuon to nenda ok nikare.
32
To nitie ngʼama chielo matimo neno ma chwaka, kendo angʼeyo ni neno motimo kuoma nikare.
33
“Ne uoro joote ne Johana kendo osetimo neno kuom adiera.
34
Ok awach kamano nikech ayie gi nend dhano, to awacho kamano mondo uyud warruok.
35
Johana ne en taya maliel makelo ler, kendo kuom kinde moko nuyie mondo omiu lerno.
36
“To an gi neno maduongʼ moloyo mar Johana, nimar tich mane Wuora omiya mondo achopi, kendo makoro atimo sani-ni, nyiso ni Wuora ema noora.
37
Wuoro moseorano osetimo neno kuoma en owuon. Pok uwinjo dwonde nyaka nene kendo pok uneno kite.
38
Wachne bende onge eiu, nimar udagi yie kuom Jal mane ooro.
39
Uketo chunyu kuom nono Muma nikech uparo ni unyalo yudo ngima mochwere kuomgi. Muma ema timo neno kuoma,
40
to kata kamano utamoru biro ira mondo uyud ngima.
41
“An ok adwar mondo dhano omiya duongʼ;
42
nikech angʼeyou maber ni uonge gihera mar Nyasaye e chunyu.
43
An asebiro e nying Wuora, to utamoru rwaka; to ka ngʼato machielo nobi e nyinge owuon to ubiro rwake arwaka.
44
Ere kaka unyalo yie ka urwako pak ma joweteu pakougo, to ok utem matek mondo uyud pak moa kuom Nyasaye ma achiel kende?
45
“Kik upar ni abiro donjonu e nyim Wuoro. Ngʼat madonjonu en Musa, ma useketo genou kuome.
46
To ka dine bed ni uyie kuom Musa, to An bende dine uyie kuoma, nimar nondiko kuoma.
47
To kaka ok uyie kuom gik mane ondiko, ere kaka ubiro yie kuom gik ma awacho?”
Johana 5:1
Johana 5:2
Johana 5:3
Johana 5:4
Johana 5:5
Johana 5:6
Johana 5:7
Johana 5:8
Johana 5:9
Johana 5:10
Johana 5:11
Johana 5:12
Johana 5:13
Johana 5:14
Johana 5:15
Johana 5:16
Johana 5:17
Johana 5:18
Johana 5:19
Johana 5:20
Johana 5:21
Johana 5:22
Johana 5:23
Johana 5:24
Johana 5:25
Johana 5:26
Johana 5:27
Johana 5:28
Johana 5:29
Johana 5:30
Johana 5:31
Johana 5:32
Johana 5:33
Johana 5:34
Johana 5:35
Johana 5:36
Johana 5:37
Johana 5:38
Johana 5:39
Johana 5:40
Johana 5:41
Johana 5:42
Johana 5:43
Johana 5:44
Johana 5:45
Johana 5:46
Johana 5:47
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21