A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 4

1
Jo-Farisai nowinjo ni joma Yesu ne oseloko obedo jopuonjre, kendo obatiso ne ngʼeny moloyo jopuonjre Johana,
2
kata obedo ni Yesu owuon ne ok batiso ji, to jopuonjrene ema ne timo kamano.
3
Kane Ruoth owinjo wachni, noa Judea mochako odok Galili.
4
To nochune ni nyaka okadh e piny Samaria.
5
Kuom mano, nochopo e dala moro e piny Samaria miluongo ni Sukar, mane ni machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode.
6
Soko Jakobo ne ni kanyo, kendo Yesu ne koro ool gi wuoth, omiyo nobet piny e dir sokono. Ne en kar sa auchiel mar odiechiengʼ.
7
E sechego chi Samaria moro nobiro umbo pi, mi Yesu nowachone niya, “Yie imiya pi amodhi.”
8
(Mano noyudo ka jopuonjrene osedhi Sukar mondo ongʼiew chiemo.)
9
Chi Samaria-no nowachone niya, “In ja-Yahudi, an to an chi Samaria. Ere kaka ikwaya pi modho?” (Donge ingʼeyo ni jo-Yahudi ok winjre gi jo-Samaria.)
10
Yesu nodwoke niya, “Ka dine ingʼe mich Nyasaye kendo ingʼe jal makwayi pi mondo omodhi, to dikwaye pi momiyi pi mar ngima.”
11
Dhakono nowachone niya, “Jaduongʼ, ionge gi gima inyalo tuomogo pi, kendo sokoni bende tut. Pi ngimano to inyalo yud kanye?
12
Iparo ni iduongʼ moloyo Jakobo kwarwa mane omiyowa sokoni, kendo nomodho pige en owuon kaachiel gi yawuote, gi jambe kod dhoge?”
13
Yesu nodwoke niya, “Ngʼato ka ngʼato mamodho pigni riyo biro chako loye,
14
to ngʼato angʼata momodho pi mamiye ok nochak owinj riyo. Chutho, pi ma anamiye nodok soko mar pi e iye, mosiko ka bubni nyaka chop e ngima mochwere.”
15
Dhakono nowachone niya, “Jaduongʼ, yie imiyae pigno mondo riyo kik chak loya, kendo kik asik ka achandora gi biro ka pile pile mondo aom pi.”
16
Yesu nodwoke niya, “Dhi iluong chwori eka iduogi.”
17
Nodwoke niya, “Aonge gi dichwo.” Yesu nowachone niya, “In kare kuom wacho ni ionge gi dichwo.
18
Adiera en ni isebedo gi chwo abich, kendo ngʼat makoro in-go sani bende ok chwori. Gima isewachono en adier.”
19
Dhakono nowachone niya, “Jaduongʼ, nenorena ni in janabi.
20
Kwerewa ne lemo ewi godni, to un jo-Yahudi to uwacho ka uramo ni Jerusalem ema nyaka walamie.”
21
Yesu nodwoke niya, “Nyarwa, yie koda; ndalo biro ma ok unulam Wuoro ewi godni kata ei Jerusalem.
22
Un jo-Samaria ulamo gima ukia, nimar warruok aa kuom jo-Yahudi.
23
Kata kamano kinde biro, kendo osechopo, ma joma lemo gadier nolam Wuoro e yo ma Roho dwaro kendo gadiera, joma lamo kamano ema Wuoro dwaro.
24
Nyasaye en Roho, omiyo joma lame nyaka lame e yo ma Roho dwaro kendo gadiera.”
25
Dhakono nowacho niya, “Angʼeyo ni in Mesia” (miluongo ni Kristo) “mane onego bi kendo ka obiro, to enonyiswa tiend weche duto.”
26
Eka Yesu nonyise ratiro niya, “An ma awuoyo kodini An e En.”
27
E sechego jopuonjrene noduogo, kendo ne giwuoro kane giyude kowuoyo gi dhako. To onge ngʼama nopenjo niya, “Angʼo midwaro kuom dhakoni?” kata niya, “Iwuoyo kode nangʼo?”
28
Eka dhakono noweyo dapige kanyo, kendo nowuok odok dala mi owachone ji niya,
29
“Biuru uneye ngʼama osenyisa gik moko duto ma asetimo. Donge jalni dibed Kristo?”
30
Joma odak e dalano duto nowuok kadhi ire.
31
To e sechego jopuonjrene nosiko kajiwe niya, “Rabi, chamie gimoro.”
32
To nowachonegi niya, “An gi chiemo ma achamo ma ukia gimoro amora kuome.”
33
Eka jopuonjrene nowacho e kindgi giwegi niya, “Dibed ni ngʼato osekelone chiemo?”
34
Yesu nowachonegi niya, “Chiemba en timo dwach Jal mane oora kendo tieko tichne.
35
Donge uwacho ni, ‘Odongʼ dweche angʼwen to ndalo keyo chopo’? Awachonu ni utingʼ wengeu malo urang puothe! Gisechiek giromo keyo.
36
Kata mana sani ngʼat ma keyo ichulo pokne, kendo ochoko olembe mochiek ne ngima mochwere, mondo omi jachwoyo, kaachiel gi jakeyo, obed mamor kanyakla.
37
Mana kaka ngero mawacho ni, ‘Ngʼato achiel chwoyo, to ngʼato machielo keyo’ en adier.
38
Ne aorou mondo uka gima ne ok utiyone. Jomoko nono osetiyo tich matek moloyo, to un useyudo konyruok kuom tichgi matek.”
39
Jo-Samaria mangʼeny moa e dalano noyie kuom Yesu nikech neno mane dhakono otimonigi kowacho niya, “Ne onyisa gik moko duto ma asetimo.”
40
Kuom mano, ka jo-Samaria nobiro ir Yesu, negisaye mondo omed bet kodgi, mi nobet kodgi kuom ndalo ariyo.
41
Omiyo ji mangʼeny moko bende noyie kuom Yesu nikech weche mane owachonegi.
42
Negiwachone dhakono niya, “Koro wayie, ok nikech weche mane iwacho kende; to wasewinje gi itwa wawegi, kendo wangʼeyo gadier ni jalni en Jawar mar piny.”
43
Bangʼ ndalo ariyogo, nowuok modhi Galili.
44
(Mano noyudo ka Yesu owuon nosewacho ni janabi ok mi duongʼ e pinygi owuon.)
45
Kane ochopo Galili, jo-Galili norwake. Ne giseneno gik moko duto mane osetimo Jerusalem chiengʼ Sap Pasaka, nimar gin bende ne gin kuno.
46
Nochako olimo dala mar Kana, manie piny Galili, kama ne oloke pi divai. To ne nitie jatelo moro ma wuode ne tuo Kapernaum.
47
Kane ngʼatni owinjo ni Yesu osechopo Galili koa Judea, nodhi ire mosaye mondo odhi ochang wuode mane chiegni tho.
48
Yesu nowachone niya, “Angʼeyo ni ka ok uneno honni gi ranyisi, to ok ubi yie.”
49
Jatelono nowachone niya, “Jaduongʼ, yie idhi koda kapok nyathina otho.”
50
Yesu nodwoke niya, “Dhiyo, wuodi dhi bedo mangima.” Ngʼatno norwako wach mane Yesu owachoneno, mi noa odhi.
51
Kane oyudo pod en e yo odok dalane, jotichne noromone gi wach ni wuode koro ngima.
52
Kane ononogi mondo ongʼe ni en sa mane mane wuode ochangoe, negiwachone niya, “Midhusi nyoro oweye kar sa abiriyo.”
53
Eka wuon nongʼeyo ni mano e sa nogono mane Yesu owachone niya, “Wuodi dhi bedo mangima.” Kuom mano, en kaachiel gi joode duto ne giyie kuom Yesu.
54
Mano e hono mar ariyo mane Yesu otimo, ka nodonjo Galili koa Judea.
Johana 4:1
Johana 4:2
Johana 4:3
Johana 4:4
Johana 4:5
Johana 4:6
Johana 4:7
Johana 4:8
Johana 4:9
Johana 4:10
Johana 4:11
Johana 4:12
Johana 4:13
Johana 4:14
Johana 4:15
Johana 4:16
Johana 4:17
Johana 4:18
Johana 4:19
Johana 4:20
Johana 4:21
Johana 4:22
Johana 4:23
Johana 4:24
Johana 4:25
Johana 4:26
Johana 4:27
Johana 4:28
Johana 4:29
Johana 4:30
Johana 4:31
Johana 4:32
Johana 4:33
Johana 4:34
Johana 4:35
Johana 4:36
Johana 4:37
Johana 4:38
Johana 4:39
Johana 4:40
Johana 4:41
Johana 4:42
Johana 4:43
Johana 4:44
Johana 4:45
Johana 4:46
Johana 4:47
Johana 4:48
Johana 4:49
Johana 4:50
Johana 4:51
Johana 4:52
Johana 4:53
Johana 4:54
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21