A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 3

1
Ne nitie ngʼat moro ma ja-Farisai ma nyinge Nikodemo, ne en achiel kuom jobuch jo-Yahudi.
2
Nikodemo nobiro ir Yesu gotieno mowachone niya, “Rabi, wangʼeyo ni in japuonj moa ka Nyasaye, nimar onge ngʼama nyalo timo ranyisi mag honni mitimogi ka Nyasaye ok ni kode.”
3
Yesu nodwoke kawacho niya, “Awachoni adier, ni onge ngʼama nyalo neno pinyruoth Nyasaye ka ok onywole nywol manyien.”
4
Nikodemo nopenje niya, “Ere kaka inyalo nywol ngʼato kosebedo ngʼama duongʼ? Adier, bende dochak odog ei min mare mi chak nywole kendo!”
5
Yesu nodwoke niya, “Awachoni adier ni onge ngʼama nyalo donjo e pinyruoth Nyasaye ka ok onywole gi pi kod Roho Maler.
6
Ringruok nywolo mana ringruok, to Roho nywolo roho.
7
Ok onego ibwogi kuom gima awacho ni, ‘Nyaka nywoli nywol manyien.’
8
Yamo futo kochomo kuma ohero, kendo inyalo winje, to ok inyal nyiso kuma oaye kata kuma odhiye. Mano bende e gima timore ni ngʼato ka ngʼato monywol kuom Roho.”
9
Nikodemo nopenje niya, “Gigo nyalo timore kamano nade?”
10
Yesu nodwoke niya, “Ere kaka ok iwinj tiend wechegi, to in japuonj jo-Israel?
11
Anyisi adier ni wawuoyo kuom gik mwangʼeyo, kendo watimo neno kuom gik mwaseneno; to un, to pod utamoru rwako neno marwa.
12
Asewuoyo kodu mana kuom gik manie pinyni, to utamoru yie; koro ubiro yie nade ka awuoyo kuom gik manie polo?
13
Onge ngʼato angʼata mosedhi e polo makmana Jal mane olor oa e polo, ma en Wuod Dhano.
14
Mana kaka Musa nochungo thuol e thim, e kaka Wuod Dhano bende ibiro chungo,
15
mondo ngʼato ka ngʼato moyie kuome obed gi ngima mochwere.
16
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.
17
Nimar Nyasaye ne ok ooro Wuode e piny mondo ongʼad ne piny bura, to noore mondo ores piny.
18
Ngʼato angʼata moyie kuome ok nobed gi bura. To ngʼat ma ok oyie kuome bura oseloyo, nikech pok oyie kuom nying Wuowi ma miderma mar Nyasaye.
19
Ma e gima bura osengʼado: Ler osebiro e piny, to ji nohero mudho moloyo ler, nikech timbegi ne richo.
20
Ngʼato ka ngʼato matimo richo ok dwar ler, kendo ok odwar donjo ei ler, nikech oluor ni dipo ka timbene ongʼere.
21
To ngʼato angʼata mawuotho e adiera donjo e ler, mondo onere maler ni gik motimo duto gin gik ma Nyasaye oyiego.”
22
Bangʼ mano, Yesu gi jopuonjrene nodhi e gwenge mag piny Judea, kendo nokawo kinde mogwarore kodgi kuno, kobatiso ji.
23
To Johana bende ne batiso ji Ainon machiegni gi Salim, nikech pi ne ngʼeny kanyo, kendo ji nosiko ka biro ire mondo obatisgi.
24
(Mano notimore ka Johana ne pok oter e od twech.)
25
Mino wach nochakore e kind jopuonjre Johana moko gi ja-Yahudi moro kuom wach mar pwodhruok.
26
Negibiro ir Johana mi giwachone niya, “Rabi, jal manyocha ni kodi loka Jordan, ma en Jal mane iwuoyo kuome cha, parie ni en bende tinde obatiso ji, kendo ji duto dhi ire.”
27
Johana nodwokogi niya, “Onge gima ngʼato nyalo yudo makmana mano momiye koa e polo.
28
Un uwegi unyalo timo neno ni ne anyisou ni, ‘An ok an Kristo, to an ngʼat moor mondo otel nyime.’
29
Miaha en mar wuon kisera. Jachungʼ mar wuon kisera nyaka chik ite ne wuon kisera kendo winje; opongʼ gi mor kowinjo dwond wuon kisera kawuoyo. An ema an gi mor machal kamano, kendo mornano koro oromo chuth.
30
En ema nyaka omed yudo duongʼ moloyo, to an nyaka adog piny.
31
“Jal moa e polo malo duongʼ moloyo gik moko duto, to ngʼat monywol e piny en mar piny, kendo owuoyo kaka ngʼama onywol e piny. Jal moa e polo duongʼ moloyo gik moko duto.
32
Otimo neno kuom gik moseneno kendo owinjo, to onge ngʼama orwako nende.
33
Ngʼat moyie ni wechene gin adier, biro ngʼeyo malongʼo ni Nyasaye en ja-adiera.
34
Nimar Jal ma Nyasaye oseoro wacho weche Nyasaye, nikech Nyasaye chiwo Rohone mogundho ma ok ongʼwonyo lwete.
35
Wuoro ohero Wuowi, kendo oseketo gik moko duto e lwete.
36
Ngʼato moyie kuom Wuowi nigi ngima mochwere, to ngʼat modagi Wuowi ok none ngimano, nimar mirimb Nyasaye osiko kuome.”
Johana 3:1
Johana 3:2
Johana 3:3
Johana 3:4
Johana 3:5
Johana 3:6
Johana 3:7
Johana 3:8
Johana 3:9
Johana 3:10
Johana 3:11
Johana 3:12
Johana 3:13
Johana 3:14
Johana 3:15
Johana 3:16
Johana 3:17
Johana 3:18
Johana 3:19
Johana 3:20
Johana 3:21
Johana 3:22
Johana 3:23
Johana 3:24
Johana 3:25
Johana 3:26
Johana 3:27
Johana 3:28
Johana 3:29
Johana 3:30
Johana 3:31
Johana 3:32
Johana 3:33
Johana 3:34
Johana 3:35
Johana 3:36
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21