A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 21

1
Bangʼ ka gigo nosetimore, Yesu nochako onenore kendo ni jopuonjrene e dho Nam Tiberia. To nenruokne kodgi nobet kama:
2
Simon Petro, Thoma (ma bende iluongo ni Didimas), Nathaniel mane aa Kana e piny Galili, yawuot Zebedi, kod jopuonjre mamoko ariyo, noyudo ochokore kanyakla.
3
Simon Petro nowachonegi niya, “Adok lupo” kendo negiwachone niya, “Wan bende wadok kodi.” Omiyo negiwuok gidhi kendo negidonjo ei yie. To otienono duto onge gima negimako.
4
Kinyne kogwen, Yesu nochungʼ e dho nam, to jopuonjre ne ok ongʼeye.
5
Noluongogi niya, “Jowadwa, bende unie gi rech moro?” Negidwoke niya, “Ooyo.”
6
Nowachonegi niya, “Boluru gogo mau yo bat korachwich mar yie, to ubiro mako rech.” Kane gitimo kamano, ywayo gogo nyaka ei yie notamogi, nikech rech ne ngʼeny mohewogi ywayo.
7
Eka japuonjre ma Yesu nohero nowacho ni Petro niya, “En Ruoth!” Sa nogono ma Simon Petro nowinje kowacho niya, “En Ruoth,” notweyo lawe mar abola e nungone, nimar noyudo osegole oko mi nochikore ei pi.
8
Jopuonjre mamoko to ne luwo bangʼe ka gin ei yie, kendo ka giywayo gogo ma rech opongʼo, nimar ne koro ok gin mabor gi dho nam, kendo nodongʼnegi mana fut mia ariyo gi piero ochiko gabich kende to gichop oko.
9
Kane gigowo e dho nam, negineno mach maliel ka ni kanyo ka oket rech e wiye, kod makati moko.
10
Yesu nowachonegi niya, “Keluru rech moko kuom mago ma usemako.”
11
Simon Petro nodonjo ei pi, mi noywayo gogo nyaka dho wath. Nopongʼ gi rech madongo dongo ma dirom rech mia achiel gi piero abich gadek, to kata negingʼeny kamano, to gogo ne ok oyiech.
12
Yesu nowachonegi niya, “Suduru machiegni uchiem.” Onge japuonjre kata achiel mane ohedhore penje niya, “In ngʼa?” Negingʼeyo ni en Ruoth.
13
Yesu nobiro mokawo makati omiyogi, kendo rech bende nomiyogi kamano.
14
Mano ne en fwenyruok mar Yesu mar adek ni jopuonjrene bangʼ chier aa kuom joma otho.
15
Kane gisetieko chiemo, Yesu nopenjo Simon Petro niya, “Simon wuod Johana, bende ihera adier moloyo jogi?” Nodwoke niya, “Ee, Ruoth, ingʼeyo ni aheri.” Yesu nowachone niya, “Kare pidh nyiromba.”
16
Nochako openje kendo mar ariyo niya, “Simon wuod Johana, bende ihera adier?” Nodwoke niya, “Ee, Ruoth, ingʼeyo ni aheri.” Yesu nowachone niya, “Kare rit romba.”
17
Nopenje mar adek niya, “Simon wuod Johana, bende ihera?” Petro nokuyo nikech Yesu nopenje mar adek niya, “Bende ihera?” Nodwoke niya, “Ruoth, in ingʼeyo gik moko duto; ingʼeyo ni aheri.” Yesu nowachone niya, “Kare pidh romba.
18
Adier, adier awachoni, kane pod itin, to nirwakori kendi kendo ne inyalo dhi kamoro amora mihero; to kibiro doko moti, to ibiro rieyo bedeni ne ngʼama chielo ma biro rwakoni lepi mi teri kuma ok idwar dhiye.”
19
Yesu nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma Petro ne biro miyogo Nyasaye duongʼ. Eka nowachone niya, “Luwa!”
20
Petro nolokore moneno japuonjre mane Yesu ohero kaluwogi. (Ma e ngʼat mane otenore kuom Yesu kane gilworo mesa gichamo chiemb odhiambo, mi openje niya, “Ruoth, en ngʼa madwaro ndhogi?”)
21
Kane Petro onene, nopenjo niya, “Ruoth, to en to?”
22
Yesu nodwoke niya, “Ka adwaro ni osik kongima nyaka aduogi, to mano chandi nangʼo? In to luwa!”
23
Dwoko mane Yesu odwokono nomiyo wachno olandore e kind jowete ni japuonjreno ok bi tho ngangʼ, to Yesu to nowacho mana niya, “Ka adwaro ni osik kongima nyaka aduogi, to mano chandi nangʼo?”
24
Ma e japuonjre makoro timo neno kuom gigi kendo en bende ema nondikogi piny. Wangʼeyo ni nende en adier.
25
Yesu notimo gik mangʼeny mamoko. Ka dine ndikgi duto moro ka moro kuomgi, to an gi ratiro ni kata mana piny ngima ok doromo kano kitepe duto ma dine ondiki.
Johana 21:1
Johana 21:2
Johana 21:3
Johana 21:4
Johana 21:5
Johana 21:6
Johana 21:7
Johana 21:8
Johana 21:9
Johana 21:10
Johana 21:11
Johana 21:12
Johana 21:13
Johana 21:14
Johana 21:15
Johana 21:16
Johana 21:17
Johana 21:18
Johana 21:19
Johana 21:20
Johana 21:21
Johana 21:22
Johana 21:23
Johana 21:24
Johana 21:25
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21