A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 20

1
To odiechiengʼ mokwongo mar juma, kogwen, kane piny pod olil, Maria ma aa Magdala nodhi e liel, mi noneno ka kidi osengʼiel oko e dho lielno.
2
Omiyo noringo modhi ir Simon Petro kod japuonjre machielo mane Yesu ohero, kendo nowachonegi niya, “Gisekawo ringre Ruoth gigolo e liel kama noyike, kendo koro wakia kama giketee!”
3
Kuom mano, Petro gi japuonjre machielono nowuok modhi kama noyike.
4
Negiringo giduto, to japuonjre machielono noyombo Petro, mi nokuongone chopo e liel.
5
Nokulore mongʼicho, kendo noneno lewni mayom molir olir kod law ik ma nonalgo wi Yesu kani ei bur kanyo. To kata kamano, ne ok odonjo e iye.
6
Eka Simon Petro, mane ringo bangʼe bende notundo. En to nodonjo nyaka ei bur ik, mi noneno lewni mayom molir olir ka ni kanyo,
7
kaachiel gi law ik mane onalgo wi Yesu. Nangano noban maber, kendo ne en kar kende, mopogore gi kama lewni mayom molir olir ne nitie.
8
Mogik, japuonjre machielo, mane okwongo chopo e bur yikno, bende nodonjo ei bur mi noneno kendo noyie.
9
(Nyaka ae thuolono ne pok gingʼeyo, koa e Ndiko, ni nochuno ni Yesu nyaka ne chier mi aa kuom joma otho.)
10
Eka jopuonjre nodok e miechgi.
11
Maria nochungʼ oko e dho bur kaywak. Kane oyudo oywak, nokulore mongʼiyo i bur,
12
kendo noneno malaike ariyo morwako lewni marochere, kobet piny kama ringre Yesu nopielie, ka moro ni yo ka wiye, to machielo ni yo ka tiende.
13
Negipenje niya, “Nyarwa, iywago angʼo?” Nowachonegi niya, “Gisekawo Ruodha gidhigo, to akia kama giketee.”
14
Bangʼ wacho kamano, nolokore ongʼiyo ngʼeye, kendo noneno Yesu kochungʼ kanyo, to ne ok ongʼeyo ni en Yesu.
15
Yesu nopenje niya, “Nyarwa, iywago angʼo? En ngʼa mimanyo?” En to noparo ni mano jarit puodho ema wuoyo kode, omiyo nopenje niya, “Jaduongʼ, ka dipo ni in ema ne ikawe idhi kode, to nyisa kama iseketee, mondo adhi akawe.”
16
Yesu noluonge niya, “Maria!” Nolokore mi ongʼiye koluonge matek gi dho jo-Hibrania niya, “Raboni!” (tiende ni “Japuonj”).
17
Yesu nowachone niya, “Kik itweri kuoma, nimar pok adok ka Wuora, to dhi ir owetena mondo inyisgi ni, ‘Adok ir Wuora ma en Wuoru un bende, kendo Nyasacha ma en Nyasachu.’ ”
18
Maria nyar Magdala nodhi ir jopuonjre monyisogi Injili niya, “Aseneno Ruoth!” Kendo Ruoth ema osenyisa weche ma awachonugi.
19
Godhiambo mar odiechiengʼ mokwongo mar juma, jopuonjre nochokore kanyakla, kendo ne giloro dhoudi nikech negiluoro jo-Yahudi, Yesu nobiro mochungʼ e diergi kendo nowachonegi niya, “Kwe obed kodu!”
20
Bangʼ kane osewacho ma, nonyisogi lwetene gi ngʼetne. Jopuonjre ne mor mokalo kane gineno Ruoth.
21
Yesu nochako owachonegi kendo niya, “Beduru gi kwe! Mana kaka Wuora oseora e kaka an bende aorou.”
22
Bangʼ wachonegi wechego, nokudho muche kuomgi, kowachonegi niya, “Nwangʼuru Roho Maler.
23
Ngʼato angʼata muweyone richone nowenegi, to ka ok uweyonegi, to ok nowenegi.”
24
Thoma (ma bende iluongo ni Didimas), ma en achiel kuom jopuonjre apar gariyo, ne ok ni kodgi e kinde mane Yesu ofwenyorenigi.
25
Omiyo jopuonjre mamoko nokone niya, “Waseneno Ruoth!” To nowachonegi niya, “An to ka ok aneno lwete kuonde mane musmal ochwowo, mi aketo lith lweta kuondego, kendo asoyo lweta e ngʼetne, to ok abi yie wachno.”
26
Bangʼ juma achiel, jopuonjre ne ni ei ot kendo, to chiengʼno Thoma ne ni kodgi. Kata obedo ni dhoudi nolor, Yesu nobiro mochungʼ e diergi momosogi niya, “Okweuru!”
27
Eka nowachone Thoma niya, “Ket lith lweti kae kendo nee lwetena. Chor lweti kuoma bangʼe iketi e ngʼetna. We bedo ngʼama riwo gi kiawa, bed ngʼama nigi yie!”
28
Thoma nodwoke niya, “Ruodha kendo Nyasacha!”
29
Eka Yesu nowachone niya, “In iyie nikech isenena, to ogwedh joma pok onena, to oseyie.”
30
Yesu notimo ranyisi gi honni mamoko mangʼeny, ka jopuonjrene neno, ma ok ondiki e kitabuni.
31
To magi ondiki mondo uyie ni Yesu e Kristo ma Wuod Nyasaye, kendo mondo ka uyie kamano, to ubed gi ngima e nyinge.
Johana 20:1
Johana 20:2
Johana 20:3
Johana 20:4
Johana 20:5
Johana 20:6
Johana 20:7
Johana 20:8
Johana 20:9
Johana 20:10
Johana 20:11
Johana 20:12
Johana 20:13
Johana 20:14
Johana 20:15
Johana 20:16
Johana 20:17
Johana 20:18
Johana 20:19
Johana 20:20
Johana 20:21
Johana 20:22
Johana 20:23
Johana 20:24
Johana 20:25
Johana 20:26
Johana 20:27
Johana 20:28
Johana 20:29
Johana 20:30
Johana 20:31
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21