A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 2

1
Chiengʼ mar adek, arus moro ne nitie Kana, e piny Galili. Min Yesu ne ni kanyo,
2
kendo Yesu gi jopuonjrene bende noluongi e arusno.
3
Kane divai orumo, min Yesu nowachone niya, “Divai mane jogi nigo oserumo.”
4
Yesu nowachone niya, “Mama, angʼo momiyo idwaro mondo atim ma to sana pok ochopo?”
5
Eka min-gi nowachone jotich niya, “Timuru gimoro amora monyisou.”
6
To machiegni kanyo ne nitie degi auchiel mag pi, mane gin kaka degi ma jo-Yahudi ne tiyogo kuom logo e yor pwodhruok, ma moro ka moro ne tingʼo pi madirom depe ariyo kata adek.
7
Yesu nowachone jotich niya, “Pongʼuru degnigi gi pi”; mine gipongʼogi thich.
8
Eka nonyisogi niya, “Koro tuomuru pi moko mondo ukaw uter ne jatend budho.” Negitimo kamano,
9
kendo jatend budho nobilo pi mane koro oselokore divai. Ne ok ofwenyo kuma ne ogolee, kata obedo ni jotich mane otuomo pi to nongʼeyo. Eka noluongo wuon kisera tenge,
10
kendo nowachone niya, “Ji mangʼeny kuongo kelo divai maber eka bangʼe gikelo divai maboth ka welo osemetho momer to in to ne ikano divai maber mogik nyaka sani.”
11
Ranyisi mar hono mokwongoni Yesu notimo e dala Kana e piny Galili. Nonyiso duongʼne kuom timne, kendo jopuonjrene noyie kuome.
12
Bangʼ mano nodhi Kapernaum kaachiel gi min-gi gi owetene kod jopuonjrene. Negibet kuno kuom ndalo manok.
13
Ka kinde mag Pasaka mar jo-Yahudi ne chiegni chopo, Yesu nodhi Jerusalem.
14
To ei agola mag hekalu, noyudo ka ji hono dhok gi rombe kod akuche, kendo jomoko to nobet olworo mesni ka giwilo pesa.
15
Omiyo noloso del gi piende molir olir, kendo noriembo ji duto oko ei hekalu, kod rombe gi dhok bende. Nokeyo pesa mag jowil pesa, kendo noloko mesnigi ataro.
16
Johala mag akuche to nowachonegi niya, “Goluru gigi oko ka! Ngʼa monyisou mondo ulok od Wuora chiro!”
17
Jopuonjrene noparo gima nondiki niya, “Hera matut ma aherogo odi tieka.”
18
Eka jo-Yahudi nowachone niya, “Ranyisi mar hono mane minyalo nyisowa mondo osir teko mitimogo gigi?”
19
Yesu nodwokogi niya, “Mukuru hekaluni, to abiro gere kendo bangʼ ndalo adek.”
20
Jo-Yahudi nodwoke niya, “Gero hekaluni osekawo higni piero angʼwen gauchiel, to in to ere kaka inyalo gere gi ndalo adek?”
21
To hekalu mane owuoyo kuome ne en ringre.
22
Bangʼ kane osechier oa kuom joma otho, jopuonjrene noparo gima nowachono. Omiyo ne giyie kuom Ndiko kod weche mane Yesu osewacho.
23
Kane pod en Jerusalem e Sap Pasaka, ji mangʼeny noneno ranyisi mag honni mane otimo mine giyie kuom nyinge.
24
To Yesu ne ok ochiwore e lwetgi, nimar nongʼeyo pach ji duto.
25
Ne ok odwar mondo ngʼato onyise wach moro kuom dhano wadgi nimar nongʼeyo gik manie chuny dhano.
Johana 2:1
Johana 2:2
Johana 2:3
Johana 2:4
Johana 2:5
Johana 2:6
Johana 2:7
Johana 2:8
Johana 2:9
Johana 2:10
Johana 2:11
Johana 2:12
Johana 2:13
Johana 2:14
Johana 2:15
Johana 2:16
Johana 2:17
Johana 2:18
Johana 2:19
Johana 2:20
Johana 2:21
Johana 2:22
Johana 2:23
Johana 2:24
Johana 2:25
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21