A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 19

1
Eka Pilato nokawo Yesu mi ochiwe mondo ochwade.
2
Jolweny nokado osimbo mar kudho, mi gisidhone kendo negiketo e wiye. Ne girwakone kandho makwar,
3
kendo negisiko ka gidhi ire sa ka sa kagiwachone niya, “Ruodh jo-Yahudi, mondo omi duongʼ!” Negisiko ka githalo lembe.
4
Pilato nochako owuok oko kendo mowacho ni jo-Yahudi niya, “Neuru, eri akele e nyimu mondo ungʼe ni ok ayudo ketho kata achiel kuome minyalo ngʼadnego bura.”
5
Kane Yesu owuok oko korwako osimbo mar kudho gi kandho makwar, Pilato nowachonegi niya, “Eri ngʼatno!”
6
E sa ma jodolo madongo gi jotendgi nonene, negigoyo koko matek niya, “Gure! Gure!” To Pilato nowachonegi niya, “Kaweuru un uwegi udhi ugure. An ok ayudo ketho moro amora kuome minyalo ngʼadonego bura.”
7
To jo-Yahudi nokone koramo niya, “Wan gi chik, kendo kaluwore gi chikwano, nyaka otho, nikech noketore ni en Wuod Nyasaye.”
8
Kane Pilato owinjo mano, luoro nomedo make moloyo,
9
omiyo nochako odok e ode, mopenjo Yesu niya, “In jakanye?” To Yesu ne ok odwoke.
10
Pilato nowachone niya, “Idagi wuoyo koda nangʼo? Bende ingʼeyo ni an gi teko ma anyalo gonyigo kata gurigo?”
11
Yesu nodwoke niya, “Ok dibedo gi teko moro amora kuoma ka dine bed ni ok omiyigo koa malo. Kuom mano ngʼama noketa e lweti nigi ketho maduongʼ moloyo richo misetimo.”
12
Kochakore e sechego, Pilato notemo gonyo Yesu, kata kamano jo-Yahudi nomedo kok matek kagiwacho niya, “Kiweyo ngʼatni thuolo modhi, to ok in osiep Kaisar. Ngʼato ka ngʼato ma ketore ni en ruoth, kedo gi Kaisar.”
13
Kane Pilato owinjo mano, nogolo Yesu oko kendo nobet piny e kome mar ngʼado bura kama iluongo ni Laru motingʼore malo mar kidi (miluongo gi dho jo-Hibrania ni Gabatha).
14
Ne en chiengʼ ikruok mar jumb Pasaka, kar sa auchiel. Pilato nowachone jo-Yahudi niya, “Ma e Ruodhu!”
15
To ne gikok niya, “Gole e wangʼwa! Gole e wangʼwa! Gure!” Pilato nopenjogi niya, “Udwaro ni agur ruodhu?” Jodolo madongo nodwoke niya, “Wan waonge gi ruoth machielo makmana Kaisar kende.”
16
Eka Pilato nokete e lwetgi mondo gigure, kendo jolweny nokawo Yesu modhigo.
17
Yesu nowuok kanyo kotingʼo msalape owuon nyaka kar Hanga Wich (miluongo gi dho jo-Hibrania ni Golgotha).
18
Negigure kanyo, kaachiel gi ji ariyo mamoko. Yesu ne ogur e diere, ka ngʼato achiel ni e bathe konchiel to moro e bathe komachielo.
19
Pilato ne nigi milome moro ma nondiko bangʼe oguro ewi msalaba gimalo. Nondike niya: Ma en Yesu Ja-Nazareth, Ruodh Jo-Yahudi.
20
Jo-Yahudi mangʼeny nosomo ndikono, nimar kama nogure Yesu ne ni machiegni gi dala maduongʼ, kendo milomeno nondiki e dho jo-Hibrania, gi Latin kod dho jo-Yunani.
21
To jodolo madongo mag jo-Yahudi nokwedo gima ne Pilato ondikono kagiwacho niya, “We ndiko ni ‘Ruodh jo-Yahudi,’ ndik ni, ngʼatni noketore ni en ruodh jo-Yahudi.”
22
Pilato nowacho niya, “Gima asendiko, asendiko.”
23
Kane jolweny oseguro Yesu, negikawo lepe mi gipogogi nyadingʼwen, bangʼe gipogore moro ka moro, kargi ji angʼwen. Lawe mar kandho kende ema ne giweyo. En ne oonge gi wangʼ usi, to notwangʼe machalre, chakre malo nyaka piny.
24
Negiwacho e kindgi giwegi niya, “En kik wayieche. Wagouru ombulu e dierwa mondo wangʼe ngʼama kawe.” Mano notimore mondo Ndiko ochop kare manowacho niya, “Ne gipogore lepa e kindgi giwegi kendo gigoyo ombulu ne nangana.” Mano e kaka ne jolwenygo notimo.
25
Min Yesu gi nyamin min-gi, gi Maria ma chi Kiliopa kod Maria ma aa Magdala nochungʼ but msalaba.
26
Kane Yesu oneno min-gi gi japuonjre ma nohero kochungʼ machiegni kanyo, nowachone min-gi niya, “Mama, neye wuodi!”
27
Nowacho bende ni japuonjreno niya, “Neye mamau!” Chakre chiengʼno japuonjreno nokawe odhi kode dalane owuon.
28
Bangʼ, kane koro osengʼeyo ni gik moko duto osetimore kaka dwarore, mondo Ndiko ochop kare, Yesu nowacho niya, “Riyo oloya.”
29
To ne nitie njagi motingʼo kongʼo makech kanyo, omiyo ne giluto siponj e iye bangʼe ne gichwoyo siponjno ewi kede moro mi gitere nyaka e dho Yesu.
30
Kane Yesu osebilo kongʼono nowacho niya, “Duto koro orumo.” Eka nokulo wiye piny, kendo chunye nochot.
31
Ne en odiechiengʼ motelo ne odiechieng Pasaka. Nikech jo-Yahudi ne ok dwar mondo owe ringre Yesu koliero e msalaba chiengʼ Sabato, ne gikwayo Pilato mondo one ni otur tiende joma nogur, kendo olor ringregi.
32
Omiyo jolweny nobiro moturo tiend ngʼat mokwongo ma nogur gi Yesu, kod tiende ngʼat machielo bende.
33
Kane gibiro ir Yesu mi giyudo nine osetho, ne ok gituro tiendene.
34
Kar timo kamano, to achiel kuom askechego nochwowo ngʼet Yesu gi tongʼ, mi remo gi pi nochwer.
35
Ngʼama noneno ka gigo timore ema ochiwo nenoni kendo nende en adier. Ongʼeyo ni owacho adiera, kendo ohulo wechegi mondo un bende uyie.
36
Gigi notimore mondo Ndiko ochop kare kaka nondiki niya, “Onge kata choke achiel ma notur.”
37
Ndiko machielo bende wacho niya, “Giniket geno margi kuom Jal mane gichwowo gi tongʼ.”
38
Bangʼe Josef ja-Arimathaya nokwayo Pilato mondo omiye ringre Yesu. Josef ne en japuonjre Yesu to nobedo kamano lingʼ-lingʼ nikech noluoro jo-Yahudi. Kane Pilato osemiye thuolo, nobiro mokawo ringre Yesu.
39
Nikodemo mane oseyudo odhi ir Yesu gotieno chiengʼ moro nodhi gi Josef. Nikodemo nokelo yien moko mangʼwe ngʼar moru kaachiel mane-mane madirom kilo piero adek gangʼwen.
40
Negikawo ringre Yesu mi giwiro gi modhigo bangʼe giboye gi lewni marep-rep molir olir, kaka chik jo-Yahudi mar yiko ngʼato dwaro.
41
To kama negigure Yesuno ne nitie puodho moro, kendo ei puodhono ne nitie bur manyien mapok oike ngʼato.
42
Nikech ne en odiechieng jo-Yahudi mar ikruok ne Sabato, kendo nikech bur mar ik ne ni machiegni, negiiko Yesu kanyo.
Johana 19:1
Johana 19:2
Johana 19:3
Johana 19:4
Johana 19:5
Johana 19:6
Johana 19:7
Johana 19:8
Johana 19:9
Johana 19:10
Johana 19:11
Johana 19:12
Johana 19:13
Johana 19:14
Johana 19:15
Johana 19:16
Johana 19:17
Johana 19:18
Johana 19:19
Johana 19:20
Johana 19:21
Johana 19:22
Johana 19:23
Johana 19:24
Johana 19:25
Johana 19:26
Johana 19:27
Johana 19:28
Johana 19:29
Johana 19:30
Johana 19:31
Johana 19:32
Johana 19:33
Johana 19:34
Johana 19:35
Johana 19:36
Johana 19:37
Johana 19:38
Johana 19:39
Johana 19:40
Johana 19:41
Johana 19:42
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21