A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 18

1
Kane Yesu osetieko lemo, nowuok gi jopuonjrene, mine gingʼado holo mar Kidron. Loka mar holono ne nitie puodho moro mane nigi yiende mag Zeituni, kendo Yesu nodonjo kanyo kaachiel gi jopuonjrene.
2
To Judas, mane oyudo ondhoge, nongʼeyo kanyo, nikech Yesu ne thoro romo gi jopuonjrene kanyo.
3
Omiyo Judas nobiro e puodhono, kotelone migawo mar jolweny kod jotelo moko ma noa ir jodolo madongo gi jo-Farisai. Negitingʼo toje gi teyni kod gige lweny.
4
To kaka Yesu nongʼeyo gik moko duto mane biro timorene, nowuok oko mopenjogi niya, “En ngʼa mudwaro?”
5
Negidwoko niya, “Wadwaro Yesu ma jo-Nazareth.” Yesu nowachonegi niya, “An e en.” (To Judas mane ndhoge bende nochungʼ kodgi kanyo).
6
Kane Yesu owachonegi niya, “An e En,” negigoyo okangʼ gidok chien mi gipodho piny.
7
Nochako openjogi niya, “En ngʼa mudwaro?” Kendo neginwoyone niya, “Wadwaro Yesu ma jo-Nazareth.”
8
Yesu nodwokogi niya, “Donge asenyisou ni An e En. Ka an ema umanya, to weuru jogi odhi mondi.”
9
Mano notimore mondo weche mane Yesu oyudo osewacho ochop kare. Nonyisogi niya, “Onge kata ngʼato achiel moselal kuom joma ne imiya.”
10
Eka Simon Petro, mane oyudo nigi ligangla, nowuodho liganglane kendo notongʼo jatij jadolo maduongʼ mi ochodo ite ma korachwich, kendo nying jatijno ne en Malko.
11
Yesu nokwero Petro kowachone niya, “Dwok liganglani e olalo! Idwaro mona metho e okombe ma Wuora osemiya nangʼo?”
12
Eka migawo mar jolweny gi jatendgi kod jotend jo-Yahudi nomako Yesu. Ne gitweye
13
mi gitere ir Anas. Anas ne en jadolo maduongʼ e higano bende ne en jaduongʼ Kaifas.
14
Kaifas e ngʼama noyudo osengʼado rieko ni jo-Yahudi ni ber mondo ngʼato achiel otho ni ji duto.
15
Simon Petro gi japuonjre machielo noluwo bangʼ Yesu. To nikech japuonjre machielono ne jadolo maduongʼ ongʼeyo, nodonjo gi Yesu nyaka ei laru mar jadolo maduongʼ,
16
to Petro to nodongʼ karito e dhoot oko. Japuonjre machielo ma jadolo maduongʼ nongʼeyono noduogo mowuoyo gi nyako mane rito welo madonjo mi nokawo Petro gidonjogo iye.
17
Nyako mane ni e dhootno nopenjo Petro niya, “Donge in bende in achiel kuom jopuonjre ngʼatni, koso ariambo?” Nodwoke niya, “Ooyo, ok an.”
18
To nikech piny ne ngʼich, jotich gi jotelo nochungʼ kolworo mach manoyudo gisemoko mondo gio. Petro bende nochungʼ kodgi kanyo kaoyo mach.
19
E thuolono jadolo maduongʼ nomiyo Yesu penjo kuom wach jopuonjrene kod puonjne.
20
Yesu nodwoke niya, “Asebedo ka awuoyo e lela ni oganda, kendo asebedo ka apuonjo ei sinagoke gi hekalu, kuonde ma jo-Yahudi duto chokoree. Onge gimoro amora masewacho lingʼ-lingʼ.
21
En angʼo momiyo umiya penjo? Penjuru joma osebedo ka winja. Gin gingʼeyo maber gima nawacho.”
22
Kane Yesu owacho kamano, achiel kuom askeche mane ochungʼ bute nothalo lembe kawacho niya, “Kamano e kaka inyalo dwoko jadolo maduongʼ adier?”
23
To Yesu nodwoke niya, “Kapo ni awachone gimoro amora marach to hul ane gino. To kapo nawacho adier to ithala nangʼo?”
24
Eka Anas nochiwo Yesu mondo oter ir Kaifas, jadolo maduongʼ, ka pod otweye.
25
Kane oyudo Simon Petro pod ochungʼ oyo mach, negipenje niya, “Idagi ni ok in achiel kuom jopuonjrene, koso iyie?” Nodagi kowacho niya, “Ooyo, ok an.”
26
Achiel kuom jotich jadolo maduongʼ mane en wat ngʼat mane Petro ongʼado ite cha, nochome tir, kapenje niya, “Donge nende aneni kode e puoth Zeituni?”
27
To Petro nochako okwer kendo, kendo gikanyono thuon gweno nochako kok.
28
Eka jo-Yahudi nokawo Yesu koa ir Kaifas motere nyaka e od ruoth Pilato. Sechego koro piny nosechako yawore, omiyo jo-Yahudi ne ok odonjo ei dala ruoth, mondo kik gibed mogak. Negidwaro ni gicham Pasaka ka giler.
29
Omiyo Pilato nowuoknigi oko mopenjogi niya, “Ngʼatni udonjone gi ketho mage?”
30
Negidwoke niya, “Ka dine bed ni ok en jaketho, to dine ok wakele e nyimi ka.”
31
Pilato nowachonegi niya, “Kaweuru un uwegi udhi ungʼadne bura kaka chiku dwaro.” To jo-Yahudi nodagi, kagiwacho niya, “Wan waonge gi teko mar ngʼado ne ngʼato buch tho.”
32
Mano notimore mondo weche Yesu mane oyudo osewacho kuom tho mane obiro thogo ochop kare.
33
Eka Pilato nodok e ode, kendo noluongo Yesu ire mopenje niya, “In e ruodh jo-Yahudi?”
34
Yesu nopenje niya, “Gima ipenjano oa e pachi iwuon koso jomoko nono ema owachonigo kuoma?”
35
Pilato nodwoke niya, “Iparo ni an bende an ja-Yahudi? Jou owuon gi jodolou madongo ema oketi e lweta. Nyisa, en angʼo misetimo?”
36
Yesu nodwoke niya, “Pinyruodha ok en mar pinyni. Ka dine bed ni en, to jotichna dine ogore mi gitamo jo-Yahudi maka. To koroni, pinyruodha aa kamachielo.”
37
Pilato nowacho niya, “Kare in ruoth?” Yesu nodwoko niya, “In kare kuom wacho ni an ruoth. Chutho mano emomiyo nonywola, kendo mano emomiyo ne abiro e pinyni, mondo atim neno kuom adiera. Ngʼato ka ngʼato ma jakora adiera winja.”
38
Pilato nopenje niya, “Adiera en angʼo?” Bangʼ penjo kamano to nochako odok oko ir jo-Yahudi, mi owachonegi niya, “Ok ayudo ketho kata achiel kuom ngʼatni minyalo ngʼadnego bura.
39
To kaka en kitu mondo agonynu achiel kuom joma otwe e kinde mag sawo mar Pasaka, duher mondo agonynu ‘ruodh jo-Yahudi’ koso?”
40
To ne gikokne matek, kagiwacho riat niya, “Ooyo, ok en! Barabas ema imiwa!” Barabas ne en jamecho.
Johana 18:1
Johana 18:2
Johana 18:3
Johana 18:4
Johana 18:5
Johana 18:6
Johana 18:7
Johana 18:8
Johana 18:9
Johana 18:10
Johana 18:11
Johana 18:12
Johana 18:13
Johana 18:14
Johana 18:15
Johana 18:16
Johana 18:17
Johana 18:18
Johana 18:19
Johana 18:20
Johana 18:21
Johana 18:22
Johana 18:23
Johana 18:24
Johana 18:25
Johana 18:26
Johana 18:27
Johana 18:28
Johana 18:29
Johana 18:30
Johana 18:31
Johana 18:32
Johana 18:33
Johana 18:34
Johana 18:35
Johana 18:36
Johana 18:37
Johana 18:38
Johana 18:39
Johana 18:40
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21