A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 16

1
“Asewachonu wechegi duto mondo kik ulal.
2
Giniriembu e sinagogi; chutho ndalo biro ma ngʼama nonegu notim kamano kaparo ni otiyo ni Nyasaye.
3
Ginitim kamano nikech ok gingʼeyo Wuora kata An.
4
Asewachonu wechegi mondo ka ndalo ochopo to upar ni nasesiemou motelo. Ne ok awachonu wechegi chon nikech ne pod an kodu.
5
“Koro adhi ir Ngʼat mane oora, to onge ngʼato kuomu mapenja ni, ‘Idhi kanye?’
6
Nikech gik ma asewachonu, omiyo un gi kuyo.
7
To awachonu adier ni dhi ma adhigo biro kelonu ber. Ka ok adhi, to Jakony ok bi bironu; to ka adhi eka abiro oronugo.
8
Ka obiro, nopuonj piny mondo ongʼe tiend richo, tim makare kod kum mabiro.
9
Obiro nyisogi ni tamruok yie Kuoma en richo.
10
Bende ka adok ir Wuora, kuma ok ginyal nenae, to giningʼe ni an ngʼat makare;
11
kendo abiro nyisogi kuom kum mabiro, nikech ruodh pinyni koro bura oseloyo.
12
“An gi weche mangʼeny monego awachnu, to ok unyal winjo tiendgi sani.
13
To ka Roho mar adiera, osebiro, to enopuonju adiera duto. Ok enobed janeno kuome owuon, to nowachnu mana gik mosebedo kowinjo kendo obiro nyisou gik mabiro timore bangʼe.
14
Enomiya duongʼ, nikech gik ma enowachnu nokaw kuoma.
15
Gik moko duto ma Wuora nigo gin maga. Mano emomiyo ne awachonu ni gik moko duto ma Roho nowachnu nogol kuoma.”
16
Yesu nowacho bende niya, “Odongʼ ndalo matin to ok ubi nena, to bangʼe matin achien ubiro nena kendo.”
17
Moko kuom jopuonjrene nopenjore e kindgi giwegi niya, “Ere tiend gima owachonwa ni, ‘Bangʼ kinde matin ok ubi nena, to achien unuchak unena,’ kendo owacho bende ni ‘adhi ka Wuoro’?”
18
Negimedo penjore kendgi niya, “Ere gima oparo kowacho ni, ‘Kinde matin?’ Ok wangʼeyo gima owacho.”
19
Yesu noneno ka gidwaro penje tiend wachno, omiyo nowachonegi niya, “Dibed ni upenjoru e kindu tiend gima ne awachonu ni, ‘Odongʼ ndalo matin to ok ubi nena, to bangʼe matin achien ubiro nena?’
20
Adier, adier awachonu, ni ubiro goyo nduru kendo ubiro ywak ka piny to winjo maber. Kuyo to ubiro kuyo, to kata kamano kuyo maru biro lokore mor achien.
21
Dhako madwaro nywolo nyathi nyaka muoch kaa nikech sane ochopo; to bangʼ nywolo nyathine, wiye wil gi muoch, nikech omor ni osenywolo dhano mangima e piny.
22
Kamano un bende sani en sau mar kuyo, to ubiro bedo mamor ka ananeu bangʼe, kendo onge ngʼama nomau mor maru.
23
Chiengʼno ok unukwaya gimoro amora. Awachonu adier ni Wuora biro miyou gimoro amora mukwayo e nyinga.
24
Nyaka sani pok ukwayo gimoro amora e nyinga. Kwauru to nomiu, eka nubed mamor chuth.
25
“Kata obedo ni asebedo ka awuoyonu gi ngeche, to ndalo biro ma ok nawuo kodu kamano, to ananyisu maler kuom Wuora.
26
Chiengʼno unukwa Wuoro e nyinga. Ok awach ni an ema nakwa Wuoro karu.
27
Ooyo, Wuoro owuon oherou nikech usehera kendo useyie ni ne aa ka Nyasaye.
28
Ne aa ka Wuoro mi adonjo e piny, to sani koro aweyo piny kendo adok ir Wuoro.”
29
Eka jopuonjre Yesu nowachone niya, “Ero koro iwuoyo kodwa maler ma ok itiyo gi ngeche.
30
Koro wayie ni ingʼeyo gik moko duto kendo ni onge tiende mondo ngʼato ochandi gi penjo mathoth. Mano omiyo wayie ni ne ia ka Nyasaye.”
31
Yesu nodwokogi niya, “Kare ber ka koro uyie!
32
To ndalo biro, kendo osechopo ma unukerue, ka ngʼato ka ngʼato kuomu ringo dok dalane. Unuweya mi adongʼ kenda, kata kamano ok an kenda, nimar Wuora ni koda.
33
“Asenyisou gigi mondo uyud kwe moa kuoma. E pinyni ubiro neno chandruok, to beduru gi chir nikech aseloyo piny.”
Johana 16:1
Johana 16:2
Johana 16:3
Johana 16:4
Johana 16:5
Johana 16:6
Johana 16:7
Johana 16:8
Johana 16:9
Johana 16:10
Johana 16:11
Johana 16:12
Johana 16:13
Johana 16:14
Johana 16:15
Johana 16:16
Johana 16:17
Johana 16:18
Johana 16:19
Johana 16:20
Johana 16:21
Johana 16:22
Johana 16:23
Johana 16:24
Johana 16:25
Johana 16:26
Johana 16:27
Johana 16:28
Johana 16:29
Johana 16:30
Johana 16:31
Johana 16:32
Johana 16:33
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21