A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 13

1
Kane Sap Pasaka okayo machiegni, Yesu nongʼeyo ni sane osechopo mar wuok e pinyni mondo odog ir Wuoro. Kaka nosehero joge owuon mane ni e pinyni, koro noikore nyisogi herane matut mogik.
2
E kinde mane gichano chiemb odhiambo, noyudo Jachien oseketo paro marach e chuny Judas Iskariot, ma wuod Simon, mondo ondhog Yesu.
3
Yesu nongʼeyo ni Wuoro noseketo gik moko duto e bwo tekone, kendo ni noa ka Nyasaye kendo nobiro dok ir Nyasaye;
4
omiyo noa malo oweyo chiemo, kendo nongʼwano kandhone bangʼe otweyo taulo e nungone.
5
Bangʼ timo kamano, noolo pi e karaya bangʼe ochako luoko tiend jopuonjrene, kendo noyweyo tiendegi gi taulo mane oyudo otweyo e nungone.
6
Kane obiro ir Simon Petro, Petro nowachone niya, “Ruoth, idwaro luoko tienda adier?”
7
Yesu nodwoke niya, “Ok inyal winjo tiend gima atimo, to ibiro winjo tiende bangʼe.”
8
Petro nonyise koramo niya, “Ooyo, Ruoth, ok inyal luoko tiendena ngangʼ.” Yesu nodwoke niya, “Ka ok aluoko tiendi, to ok iwinjori bedo koda e kanyakla mar jopuonjrena.”
9
Simon Petro nodwoke niya, “Ruoth, ka kamano, to kik ilwok mana tienda kende, to luok bedena kod wiya bende!”
10
Yesu nodwoke niya, “Ngʼat moseluokore onego olwok mana tiendene kende, nimar dende duto ler. Un usedoko maler, makmana ngʼato achiel kuomu kende ema ok ler.”
11
Nikech nongʼeyo ngʼat mane biro ndhoge, mano emomiyo nowachonegi ni ok giler giduto.
12
Kane osetieko luoko tiendegi, norieyo kandhone bangʼe nodok obet piny. Nopenjogi niya, “Bende ungʼeyo tiend gima asetimonuno?
13
Uluonga kare ni ‘Japuonj’ kendo ni ‘Ruoth,’ kendo utimo kare, nikech mano e ngʼama an.
14
Koro ka an ma an Ruodhu kendo Japuonju ema aselwoko tiendeu, un bende nyaka ulwok tiendeu ngʼato gi ngʼato.
15
Aseketonu ranyisi mondo utim kaka asetimonu.
16
Awachonu adier ni onge jatich maduongʼ moloyo ruodhe motiyone, kata jaote ok duongʼ moloyo ngʼama oore.
17
Nikech koro ungʼeyo wechegi, nogwedhu kutiyo kodgi.”
18
Yesu nomedo wuoyo kodgi niya, “Ok awuo kuomu un uduto, nimar angʼeyo joma aseyiero. To mano osetimore mondo ochop Ndiko mawacho ni, ‘Ngʼat machiemo koda bende osendhoga.’
19
“Koro anyisou wachni chon kapok otimore mondo kotimore, to ubiro yie ni An e Kristo.
20
Awachonu adier, ni ngʼato angʼata morwako ngʼama aoro, orwaka, kendo ngʼama orwaka orwako jal ma noora.”
21
Bangʼ kane osewacho mano, Yesu nochandore gie chunye mi nohulonigi niya, “Awachonu adier, ni achiel kuomu biro ndhoga.”
22
Jopuonjrene dhogi nomoko, kendo ne gingʼiyore kendgi ka giparo ni en ngʼa kuomgi ma nowuoyo kuome.
23
To noyudo japuonjre mane Yesu ohero, ne chiemo kobedo bute machiegni.
24
Simon Petro nogwelo japuonjreno kawacho niya, “Penje ane ngʼama owuoyo kuome.”
25
Nolokore motenore kuom Yesu mopenje niya, “Ruoth, en ngʼa?”
26
Yesu nodwoke niya, “En ngʼama abiro miyo makatini bangʼ ka aselute e kado.” Eka, bangʼ luto makati e kado, nomiye Judas Iskariot wuod Simon.
27
To kane Judas osekawo makatino, Satan nodonjo kuome. Yesu nokone niya, “Gima idwaro timono, tim piyo.”
28
To kuom joma ne chiemo kanyo, onge ngʼama nongʼeyo gimomiyo nowachone kamano.
29
To kaka Judas ne en jakeno mar pesa, jomoko ne paro ni Yesu nonyise mondo odhi ongʼiew gik mane dwarore e sawo, kata ni mondo ochiw gimoro ni jodhier.
30
Mapiyo bangʼ ka Judas nosekawo makatino, nowuok oweyogi. Koro ne en seche mag otieno.
31
Kane Judas osedhi, Yesu nowacho niya, “Wuod Dhano koro imiyo duongʼ sani kendo Nyasaye bende yudo duongʼ kuome.
32
Ka Nyasaye oyudo duongʼ kuome, eka Wuowi bende biro yudo duongʼ kuome, kendo obiro miye duongʼ sani sani.
33
“Nyithinda, pod abiro bedo kodu kuom thuolo matin. Bangʼe ubiro manya, to mana kaka ne anyiso jo-Yahudi e kaka anyisou sani, ni kama adhiye un ok unyal bire.
34
“Amiyou chik manyien mawacho kama: Herreuru ngʼato gi ngʼato. Mana kaka aseherou e kaka nyaka uherru ngʼato gi ngʼato.
35
Mano ema biro miyo ji duto ngʼeyo ni un jopuonjrena adier, ka uheroru ngʼato gi ngʼato.”
36
Simon Petro nopenje niya, “Ruoth, idhi kanye?” Yesu nodwoke niya, “Kuma adhiye ok inyal luwae sani, to ibiro luwa kuno bangʼe.”
37
Petro nopenje niya, “Ruoth, angʼo momiyo ok anyal luwi sani? Aikora chiwo ngimana nikech in.”
38
Eka Yesu nodwoke niya, “Bende inyalo chiwo ngimani nikech an adier? Anyisi ni kapok thuon gweno okok, wangʼ inikweda nyadidek!
Johana 13:1
Johana 13:2
Johana 13:3
Johana 13:4
Johana 13:5
Johana 13:6
Johana 13:7
Johana 13:8
Johana 13:9
Johana 13:10
Johana 13:11
Johana 13:12
Johana 13:13
Johana 13:14
Johana 13:15
Johana 13:16
Johana 13:17
Johana 13:18
Johana 13:19
Johana 13:20
Johana 13:21
Johana 13:22
Johana 13:23
Johana 13:24
Johana 13:25
Johana 13:26
Johana 13:27
Johana 13:28
Johana 13:29
Johana 13:30
Johana 13:31
Johana 13:32
Johana 13:33
Johana 13:34
Johana 13:35
Johana 13:36
Johana 13:37
Johana 13:38
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21