A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 12

1
Kane pod odongʼ ndalo auchiel mondo Pasaka ochopi, Yesu notundo Bethania, kama Lazaro nodakie, mane en ngʼat mane Yesu ochiero oa kuom joma otho.
2
Negiloso nyasi maduongʼ Bethania ne Yesu. Maritha ne miyo welo chiemo, to Lazaro to nobet kachiemo kaachiel gi joma nobet kolworo mesa.
3
Eka Maria nokawo mo mangʼwe ngʼar kendo ma nengone tek, manyalo romo nus lita, mowirogo tiende Yesu, bangʼe oyweyo tiendene gi yie wiye. Mi ot nopongʼ gi tik mangʼwe ngʼar mar mono.
4
Judas Iskariot, ma en achiel kuom jopuonjre Yesu kendo mane biro ndhoge bangʼe, nokwero tim mane dhakono otimo, kowacho niya,
5
“Angʼo ma nomone hono mo mangʼwe ngʼarno mondo pesa moyudi omi joma odhier? Onge tiende ketho mo ma nengone tek kama, moromo chulo misach ngʼat achiel kuom higa ngima.”
6
Ne ok owacho kamano nikech nohero jodhier, to nikech ne en jakuo. Kaka jakeno mar pesa, nothoro konyore gi pesa ma nokanogo.
7
Yesu nodwoko niya, “Weyeuru mos. Ne ochan chon ni owinjore okan mo mangʼwe ngʼarno nyaka chiengʼ yikna.
8
Joma odhier ubiro bedogo e dieru kinde duto, to an ok ubi siko koda ndalo duto.”
9
E kindeno, jo-Yahudi mangʼeny nofwenyo ni Yesu ne nitie kanyo mi negibiro, ok nikech en, to nikech negidwaro neno Lazaro, manoyudo osechiero oa kuom joma otho.
10
Omiyo jodolo madongo noloso chenro kaka digineg Lazaro kaachiel kode,
11
nimar wachne nomiyo jo-Yahudi mangʼeny koro ne weyogi dhi ir Yesu kendo giyie kuome.
12
Kinyne, oganda maduongʼ mane oyudo obiro e Sawo nowinjo ni Yesu ni e yo biro Jerusalem.
13
Negikawo bede othidhe mi giwuok oko mondo giromne, ka gikok niya, “Hosana!” “Ogwedh ngʼat mabiro e nying Jehova Nyasaye!” “Ogwedh Ruodh Israel!”
14
Yesu noyudo nyathi kanyna moro moidho obetie, mana kaka Ndiko wacho niya,
15
“Kik ibed maluor, yaye Nyar Sayun; nee, ruodhi eri biro, koidho nyathi kanyna.”
16
Mokwongo jopuonjrene ne ok owinjo tiend gigi duto, to achien, bangʼ ka Yesu nosemi duongʼ eka negifwenyo ni wechegi nosendiki kuome chon, kendo ni gigo notimore nikech en.
17
Oganda mane ni kode chiengʼ mane oluongo Lazaro oa e liel, ka nochiere oa kuom joma otho, nomedo lando wachno.
18
Omiyo ji mangʼeny nowuok mondo giromne, nikech negisewinjo ni en ema yande otimo honono.
19
Kuom mano, jo-Farisai nowacho e kindgi ngʼato gi ngʼato niya, “Uneno ka wachni e muomowa. Neyeuru kaka piny duto osewuok luwo bangʼe!”
20
Koro ne nitie jo-Yunani moko kuom joma ne biro lemo e Sawono.
21
Negibiro ir Filipo, mane aa Bethsaida, e piny Galili, mi gikwaye niya, “Jaduongʼ, wadwaro neno Yesu.”
22
Filipo nodhi monyiso Andrea wachno; eka Andrea kod Filipo nodhi ir Yesu ma ginyise wachno.
23
Yesu nodwokogi niya, “Sa osechopo mondo Wuod Dhano omi duongʼ.
24
Awachonu adier ni ka koth cham ok oiki e lowo motho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onywolo kothe mangʼeny.
25
Ngʼama ohero ngimane, ngimane biro lalne, to ngʼama ochayo ngimane e pinyni biro rite nyaka chop oyud ngima mochwere.
26
Ngʼato angʼata matiyona nyaka luwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie. Ngʼat matiyona Wuora biro miyo duongʼ.
27
“Koro chunya chandore, to en angʼo ma dawachi? Dawach ni, ‘Wuora, resa e sa machalo kama?’ Ooyo, ok onyal timo kamano nikech ma e gima omiyo ne abiro e kindeni.
28
Wuora, mi nyingi duongʼ!” Eka dwol moro noa e polo, kawacho niya, “Asemiye duongʼ kendo abiro chako amiye duongʼ.”
29
Oganda mane ni kanyo manowinjo dwolno nowacho ni polo ema nomor, to ji mamoko to nowacho ni malaika ema nowuoyo kode.
30
Yesu nokonegi niya, “Dwolno ne ok obiro mondo okonya, to nobiro mondo okonyu.
31
Koro sa osechopo ma ingʼadone piny bura, kendo sani ema ruodh pinyni noriemb oko.
32
To an, bangʼ kosetingʼa malo mogola e pinyni, to anaywa ji duto ira.”
33
Nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma nobiro thogo.
34
Ogandano nodwoke niya, “Wasewinjo e chik ni Kristo biro siko nyaka chiengʼ, ka en kamano, to ikelo wacho nade ni, ‘ Wuod Dhano nyaka bi tingʼ malo’? ‘Wuod Dhano’ miwuoyo kuomeno to en ngʼa?”
35
Eka Yesu nodwokogi niya, “Pod ubiro bedo gi ler kuom ndalo manok. Wuothuru kapod un gi ler; ka mudho pok ojukou. Ngʼama wuotho e mudho okia kuma odhiye.
36
Keturu genou kuom ler kapod un kode, mondo mi ubed nyithind ler.” Kane Yesu osetieko wuoyo kodgi, to nowuok owegi kendo nopondonigi.
37
To kata obedo ni Yesu nosetimo honnigo duto ka gineno gi wengegi, to pod ne gidagi mana yie kuome.
38
Mano notimore mondo ochop wach mane Isaya janabi osewacho niya, “Jehova Nyasaye, en ngʼa moseyie wach mwalando, koso en ngʼa ma Jehova Nyasaye osenyiso tekone?”
39
Kuom mano, ne ok ginyal yie, mana kaka Isaya nowacho bende komachielo niya,
40
“Osedino wengegi kendo osemiyo chunygi odoko matek, mondo kik gine gimoro gi wengegi, kendo kik giwinj tiend weche gi chunygi, mi gilokre gidwog ira mi achang-gi.”
41
Isaya nowacho kamano nikech noneno duongʼ maler mar Yesu kendo nowuoyo kuome.
42
Kata kamano, e kindeno, ji mangʼeny kuom jotelo bende noyie kuome. To nikech negiluoro jo-Farisai, ne ok ginyal hulo yie margi e lela nimar negiluor ni dipo ka oriembgi e sinagogi.
43
Nimar ne gihero pak moa kuom dhano moloyo pak moa kuom Nyasaye.
44
Eka Yesu nokok matek kawacho niya, “Ka ngʼato oyie kuoma, to an ok ema oyie kuoma kenda, to oyie kuom Jal mane oora bende.
45
Ngʼama nena, neno Jal mane oora.
46
Asebiro e piny kaka ler, mondo ngʼato angʼata moyie kuoma kik sik e mudho.
47
“To ngʼat mawinjo wechena to ok riti, to an ok angʼadne bura, nikech ne ok abiro mondo angʼadne piny bura, to nabiro mondo ares piny.
48
Nitie Ngʼat mangʼado bura ne ngʼama odaga kendo ma ok oyie wechena. Ngʼama kamano wachna mane awacho ema biro ngʼadone bura marach chiengʼ giko piny.
49
Nimar ne ok awuoyo gi dwacha awuon, to Wuoro ma noora ema nochika mondo awachi gik ma asebedo ka awacho kendo kaka onego awachgi.
50
Angʼeyo ni chikne ema kelo ngima mochwere. Kuom mano, gimoro amora ma awacho en mana gima Wuora onyisa mondo awachi.”
Johana 12:1
Johana 12:2
Johana 12:3
Johana 12:4
Johana 12:5
Johana 12:6
Johana 12:7
Johana 12:8
Johana 12:9
Johana 12:10
Johana 12:11
Johana 12:12
Johana 12:13
Johana 12:14
Johana 12:15
Johana 12:16
Johana 12:17
Johana 12:18
Johana 12:19
Johana 12:20
Johana 12:21
Johana 12:22
Johana 12:23
Johana 12:24
Johana 12:25
Johana 12:26
Johana 12:27
Johana 12:28
Johana 12:29
Johana 12:30
Johana 12:31
Johana 12:32
Johana 12:33
Johana 12:34
Johana 12:35
Johana 12:36
Johana 12:37
Johana 12:38
Johana 12:39
Johana 12:40
Johana 12:41
Johana 12:42
Johana 12:43
Johana 12:44
Johana 12:45
Johana 12:46
Johana 12:47
Johana 12:48
Johana 12:49
Johana 12:50
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21