A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 10

1
Yesu nomedo wachonegi niya, “Adier, adier, awachonu ni ngʼama ok donji e abich rombe koluwo dhorangach, to odonjo koluwo yo machielo, en jakuo kendo jamecho.
2
Ngʼat madonjo koluwo dhorangach e jakwadh rombe.
3
Jarito yawone dhorangach kendo rombe winjo dwonde. Oluongo rombene owuon gi nying-gi kendo otelonegi kagiwuok oko moro ka moro.
4
Ka osegolo rombene duto oko, to otelo e nyimgi, kendo rombene luwo bangʼe nikech gingʼeyo kit dwonde.
5
To ok ginyal luwo bangʼ ngʼama gikia. Adier, giringo gia bute nikech ok gingʼeyo dwonde.”
6
Yesu notiyo gi ngeroni to ne ok giwinjo tiend gima nonyisogi.
7
Kuom mano, Yesu nochako owachonegi niya, “Adier, adier, awachonu ni an e dhoranga rombe.
8
Ji duto mane obiro motelona ne gin jokwoge kendo jomecho, to rombe ne ok owinjogi.
9
An e dhorangach; ma ngʼato angʼata mokadho kuoma nokwo kendo nodonj iye mi owuog oko kendo oyud kar kwath maber.
10
Jakuo biro mana mondo okwal kendo oneki kendo oketh gik moko, An to asebiro mondo giyud ngima, kendo giyude mogundho.
11
“An e jakwath maber. Jakwath maber chiwo ngimane ne rombe.
12
Jatij ngʼato ok en jakwath ma wuon rombe. Omiyo koneno ondiek kabiro, to oringo oweyo rombe kanyo. Eka ondiek monjo rombe kendo keyogi.
13
Ngʼatno ringo tony nikech en mana jatich kendo ngima rombe ok obadhe.
14
“An e jakwath maber; angʼeyo rombena kendo rombena bende ongʼeya.
15
Gingʼeya mana kaka Wuora ongʼeya kendo angʼeyo Wuoro, kendo achiwo ngimana ne rombe.
16
An gi rombe moko ma ok ni e abich rombegi. Gin bende nyaka akelgi kendo giniwinj dwonda, eka rombe duto nobed kweth achiel man-gi jakwath achiel.
17
Gimomiyo Wuora ohera en nikech ayie chiwo ngimana, eka achako akawe kendo.
18
Onge ngʼama nyalo kawe kuoma, to achiwe nikech ahero. An gi teko mar chiwe bende an gi teko mar kawe kendo. Tekoni ne ayudo kuom Wuora.”
19
Wechegi nomedo kelo pogruok e kind jo-Yahudi.
20
Ji mangʼeny nowacho niya, “Ngʼatni nigi jachien kendo ojaneko, en angʼo momiyo uchiko itu ni wechene?”
21
Ji mamoko to nowacho niya, “Magi ok gin weche ma ngʼama nigi jachien nyalo wacho. Jachien bende nyalo yawo wangʼ muofu adier?”
22
Eka kinde mar Sawo mar Puodho hekalu nochopo Jerusalem. Ne en ndalo chwiri
23
kendo noyudo Yesu nitie machiegni gi hekalu, kowuotho e agola mar Solomon.
24
Jo-Yahudi nochokore molwore, kendo negiwachone niya, “Pod ibiro weyowa e mudho nyaka karangʼo? Ka in e Kristo to nyiswa maler.”
25
Yesu nodwokogi niya, “Asenyisou, to utamoru yie. Honni ma atimo e nying Wuora bende nyiso gima An,
26
to udagi yie nikech ok un rombena.
27
Rombena winjo dwonda, bende angʼeyogi kendo giluwo bangʼa.
28
Amiyogi ngima mochwere, kendo ok ginilal ngangʼ, bende onge ngʼama nyalo kawogi kagologi e lweta.
29
Wuora mosemiyagi duongʼ moloyo duto, kendo onge ngʼama nyalo kawogi mi golgi e lwet Wuora.
30
An kod Wuora wan achiel.”
31
Kane jo-Yahudi owinjo wachno, negichako gikwanyo kite mondo gichielego,
32
to Yesu nowachonegi niya, “Asenyisou honni madongo mangʼeny moa ka Wuora. Kuom honnigi duto, en mane kuomgi ma udwaro chielane gi kite?”
33
Jo-Yahudi nodwoke niya, “Ok wachieli gi kite nikech honni madongo misetimo, to wachieli gi kite nikech iseyanyo Nyasaye. In mana dhano adhanani, ere kaka inyalo ketori ni in Nyasaye?”
34
Yesu nodwokogi niya, “Donge ondiki e chiku ni, ‘Ne awacho ni un “nyiseche” ’?
35
Kane oluongo joma wach Nyasaye nobironigi ni ‘nyiseche,’ to ongʼere ni Ndiko ok nyal kethi,
36
to koro unyalo wacho angʼo kuom Jal ma Wuoro nowalo kaka Ngʼate owuon mi ooro e piny? Ka kamano, to angʼo momiyo udonjona gi ketho mar yanyo Nyasaye, nikech nende awacho ni, ‘An Wuod Nyasaye’?
37
Ka dipo ni ok atim gik ma Wuora timo, to kik uyie kuoma.
38
To ka atimogi, to yieuru kuom honnigo, kata ka an ok udwar yie kuoma, mondo ungʼe maber ni Wuoro ni e iya kendo an ei Wuoro.”
39
Ne gitemo make kendo, to nopusore e lwetgi.
40
Eka Yesu nongʼado Jordan modok kama Johana ne batisoe ji kinde motelo. Nodak kanyo,
41
kendo ji mangʼeny nobiro ire. Negiwacho niya, “Kata obedo ni Johana ne ok otimo tim hono moro amora, to gik moko duto manowacho kuom ngʼatni ne gin adier.”
42
Kamano, ji mangʼeny noyie kuom Yesu kanyo.
Johana 10:1
Johana 10:2
Johana 10:3
Johana 10:4
Johana 10:5
Johana 10:6
Johana 10:7
Johana 10:8
Johana 10:9
Johana 10:10
Johana 10:11
Johana 10:12
Johana 10:13
Johana 10:14
Johana 10:15
Johana 10:16
Johana 10:17
Johana 10:18
Johana 10:19
Johana 10:20
Johana 10:21
Johana 10:22
Johana 10:23
Johana 10:24
Johana 10:25
Johana 10:26
Johana 10:27
Johana 10:28
Johana 10:29
Johana 10:30
Johana 10:31
Johana 10:32
Johana 10:33
Johana 10:34
Johana 10:35
Johana 10:36
Johana 10:37
Johana 10:38
Johana 10:39
Johana 10:40
Johana 10:41
Johana 10:42
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21