A A A A A
×

Luo Bible 2020

Johana 1

1
Kar chakruok, Wach ne nitie, kendo Wach ne ni kod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye.
2
Ne en gi Nyasaye nyaka aa chakruok.
3
En ema nomiyo gik moko duto ochwe; kendo ka dine onge en, to onge gima dine ochwe mosechwe.
4
Ngima ne ni kuome, kendo ngimano ne en ler ni ji.
5
Lerno rieny ei mudho, to mudho pok oime.
6
Nyasaye nooro ngʼat moro ma nyinge Johana.
7
Nobiro kaka janeno mondo otim nend lerno, mondo kanyalore to ji duto oyie kuom lerno.
8
Johana owuon ne ok en ler nogo, to nobiro mana kaka janeno mar lerno.
9
Ler mar adier machiwo ler ni ji duto noyudo biro e piny e kindeno.
10
Ne en e piny, to kata obedo ni en ema nomiyo ochwe piny, to piny ne ok ongʼeye.
11
Nobiro ir joge owuon, to joge ne ok orwake.
12
To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyogi teko mar doko nyithind Nyasaye,
13
ma gin nyithindo mane ok onywol koa e koth dhano, kata kuom pach dhano, kata kuom dwach dichwo, to nonywolgi kuom Nyasaye.
14
Wach nodoko dhano kendo nodak kodwa. Waseneno duongʼne, ma en duongʼ mar Wuowi ma Miderma, ma noa ka Wuoro kopongʼ gi ngʼwono kod adiera.
15
Johana notimo neno kuome. Nokok matek kowacho niya, “Ma e Jal mane awuoyo kuome kane awachonu ni, ‘Jal mabiro bangʼa oloya mabor nikech ne entie kapok ne abetie.’ ”
16
Waduto waseyudo gweth mogundho kuom ngʼwonone mathoth.
17
Chik nochiw kokalo kuom Musa, to ngʼwono kod adiera, to Yesu Kristo ema nokelo.
18
Onge ngʼama oseneno Nyasaye, to Wuowi ma Miderma machiegni gi Wuoro ema osemiyo wangʼeye.
19
Ma e neno mane Johana otimo ka jo-Yahudi modak Jerusalem nooro jodolo gi jo-Lawi mondo openje ni ne en ngʼa.
20
Johana ne ok opandonegi gimoro, to nohulonigi ka en thuolo niya, “Ok an Kristo.”
21
Negipenje niya, “Kare in ngʼa? In Elija koso?” To nowacho niya, “Ok an.” “Koso in e janabi?” Nodwoko niya, “Ooyo.”
22
Eka negiwachone mogik niya, “Kare, in ngʼa? Miwa dwoko mondo water ni joma ne oorowa. Iwacho angʼo kuomi in iwuon?”
23
Johana nodwokogi gi weche mag Isaya Janabi niya, “An e ngʼat makok e thim ni, ‘Losuru yo moriere tir ne Jehova Nyasaye.’ ”
24
To jo-Farisai moko ma noor,
25
nopenje niya, “Ka ok in Kristo, kata Elija, kata janabi, to angʼo momiyo ibatiso ji?”
26
Johana nodwokogi niya, “An abatisou gi pi, to nitie ngʼato e dieru ma ukia.
27
En Jal mabiro bangʼa, ma ok awinjora gonyo tond wuochene.”
28
Magi duto notimore Bethania, loka mar aora Jordan, kuma Johana ne batisoe ji.
29
Kinyne Johana noneno Yesu kabiro ire, mi nowacho niya, “Neuru, Jalcha e Nyarombo mar Nyasaye, magolo richo mar piny!
30
Ma e jal mane awuoyo kuome kane awacho ni, ‘Ngʼato mabiro bangʼa oloya mabor, nikech ne entie kapok ne abetie.’
31
An awuon ne ok angʼeye, to gimomiyo ne abiro ka abatiso ji gi pi ne en mondo ofwenyre ni Israel.”
32
Eka Johana notimo nenoni kama: “Ne aneno Roho kalor piny koa e polo e kido mar akuru kendo kapiyo kuome.
33
Ka dine Jal mane oora mondo abatis ji gi pi we nyisa, to dine ok angʼeye. Nonyisa ni, ‘Ngʼama ineno ka Roho olor mi opiyo kuome e Jal mabiro batiso ji gi Roho Maler.’
34
Koro aseneno mano kotimore omiyo anyisou ni en Wuod Nyasaye.”
35
Kinyne Johana ne ni kanyo kendo gi jopuonjrene ariyo.
36
Kane gineno ka Yesu kalo machiegni, nowacho niya, “Neuru, Jalcha e Nyarombo mar Nyasaye!”
37
Kane jopuonjrene ariyogo owinjo kowacho mano, negiluwo bangʼ Yesu.
38
Yesu nolokore monenogi ka giluwo bangʼe, mi nopenjogi niya, “Angʼo mudwaro?” Negiwachone niya, “Rabi” (ma tiende ni “Japuonj”), “idak kanye?”
39
Nodwokogi niya, “Biuru mondo udhi une.” Omiyo negidhi mine gineno kama ne odakie, kendo negibet kode kanyo odiechiengʼ ngima. Ne en kar sa apar mar odhiambo.
40
Andrea mowadgi Simon Petro ne en achiel kuom ji ariyo mane owinjo gima Johana nowacho mi noluwo bangʼ Yesu.
41
Gima Andrea notimo mokwongo ne en manyo owadgi ma Simon kendo nyise niya, “Waseyudo Mesia” (tiende ni Kristo).
42
Omiyo nokelo Simon ir Yesu. Yesu nongʼiye tir mowachone niya, “In Simon wuod Johana, chiengʼ moro noluongi ni Kefa” (tiende ni Petro ).
43
Kinyne Yesu nongʼado e pache mondo oa odhi Galili. Kane oyudo Filipo, nowachone niya, “Luwa.”
44
Filipo, mana kaka Andrea gi Petro, ne aa e dala mar Bethsaida.
45
Filipo noyudo Nathaniel mowachone niya, “Waseyudo ngʼat ma Musa nondiko kuome e kitap Chik, kendo ma jonabi bende nondiko kuome, ma en Yesu ja-Nazareth, ma wuod Josef.”
46
Nathaniel nopenje niya, “Bende gima ber moro amora nyalo aa Nazareth adier?” Filipo nodwoke niya, “Bi mondo ine.”
47
Kane Yesu oneno Nathaniel ka biro kochomo ire, nowuoyo kuome kowacho niya, “Neuru ja-Israel adier, maonge miganga moro amora kuome.”
48
Nathaniel nopenje niya, “Ingʼeya nade?” Yesu nodwoke niya, “Ne aneni sa ma ne in e tiend ngʼowu, kane pok Filipo oluongi.”
49
Eka Nathaniel nodwoke niya, “Rabi, in Wuod Nyasaye adier; in Ruodh Israel.”
50
Yesu nowachone niya, “Iyie mana nikech aa wachoni ni nende aneni e tie yiend ngʼowu. To ibiro neno gik madongo mohingo mano.”
51
Eka nomedo wacho niya, “Awachonu adier ni ubiro neno ka polo oyawore, kendo ka malaike mag Nyasaye idho kendo lor kuom Wuod Dhano.”
Johana 1:1
Johana 1:2
Johana 1:3
Johana 1:4
Johana 1:5
Johana 1:6
Johana 1:7
Johana 1:8
Johana 1:9
Johana 1:10
Johana 1:11
Johana 1:12
Johana 1:13
Johana 1:14
Johana 1:15
Johana 1:16
Johana 1:17
Johana 1:18
Johana 1:19
Johana 1:20
Johana 1:21
Johana 1:22
Johana 1:23
Johana 1:24
Johana 1:25
Johana 1:26
Johana 1:27
Johana 1:28
Johana 1:29
Johana 1:30
Johana 1:31
Johana 1:32
Johana 1:33
Johana 1:34
Johana 1:35
Johana 1:36
Johana 1:37
Johana 1:38
Johana 1:39
Johana 1:40
Johana 1:41
Johana 1:42
Johana 1:43
Johana 1:44
Johana 1:45
Johana 1:46
Johana 1:47
Johana 1:48
Johana 1:49
Johana 1:50
Johana 1:51
Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21