A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 4

1
Yesu, kopongʼ gi Roho Maler, noa Jordan, kendo notere gi Roho nyaka e thim,
2
kama jachien notemee kuom ndalo piero angʼwen. Kuom ndalo piero angʼwen-go ne ok ochamo gimoro e ndalogo duto, to bangʼ ka ndalogo noserumo kech nokaye.
3
Satan nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, nyis kidini olokre kuon.”
4
Yesu nodwoke niya, “Ondiki ni, ‘Dhano ok bed mangima nikech chiemo kende.’ ”
5
Eka Satan notere kama otingʼore malo kendo ka diemo wangʼ nono nonyise pinjeruodhi duto mag piny.
6
To nowachone niya, “Abiro miyi loch mag pinjegi duto gi duongʼ-gi, nimar osemiyagi, kendo anyalo chiwogi ne ngʼato angʼata, madwaro.
7
Omiyo ka igoyo chongi piny ma ilama, to magi duto biro bedo magi.”
8
Yesu nodwoko niya, “Ondiki ni, ‘Lam Jehova Nyasaye ma Nyasachi kendo en kende ema itine.’ ”
9
Eka Satan notere Jerusalem kendo nomiyo ochungo e osuch hekalu malo mogik. Eka nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye to chikri piny.
10
Nimar ondiki niya, “ ‘Obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo oriti maber;
11
gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”
12
Yesu nodwoko niya, “Ondiki bende ni, ‘Kik item Jehova Nyasaye ma Nyasachi.’ ”
13
Kane Satan osetieko temgi duto, noweye nyaka kinde moro machielo.
14
Yesu nodok Galili gi teko mar Roho, kendo wachne nolandore e gwenge duto moluoro Galili.
15
Nopuonjo e sinagokegi, kendo ji duto nopake.
16
Nodhi Nazareth kuma nodonge, kendo chiengʼ Sabato nodhi e sinagogi, kaka nobedo kite kendo nochungo mondo osom.
17
Nomiye kitap Isaya janabi, ka oelogo, noyudo kama nondikie ni:
18
“Roho mar Jehova Nyasaye ni kuoma, nikech osewira moyiera, mondo ayal Injili ne joma odhier. Oseora mondo aland ne joma otwe ni gin thuolo, kendo ni muofni ni oyaw wengegi, ne joma isando ni ogonygi,
19
bende ni mondo aland ni ma e higa mar ngʼwono mar Jehova Nyasaye.”
20
Eka noumo kitabuno, mi nochiwe ni jatich, kendo nobedo piny ka wenge ji duto e sinagogi ne ngʼiye matek,
21
to nochako kowachonegi niya, “Kawuono ndikoni chopo kare ka uwinjo.”
22
Ji duto nowuoyo maber kuome kendo negiwuoro ahinya weche mag ngʼwono manowuok e dhoge. Negipenjo niya, “Donge ngʼatni en wuod Josef?”
23
Yesu nowachonegi niya, “Adier chutho ubiro wachona ngeroni ni, ‘Jathieth, changri iwuon! Tim e dalau ka gigo ma wasewinjo ni ne itimo Kapernaum.’ ”
24
Nodhi nyime kowacho niya, “Awachonu adiera, onge janabi mirwako e dalagi owuon.
25
Adier awachonu ni ne nitie mon ma chwogi otho mangʼeny e Israel e kinde mar Elija, kane polo olor kuom higni adek gi nus kendo ne nitie kech mager e piny kuonde duto.
26
To kata kamano ne ok oor Elija ir moro kata achiel kuomgi, to makmana dhako ma chwore otho e dala mar Zarefath e gwengʼ Sidon.
27
Bende ne nitie ji mangʼeny e Israel mane nigi dhoho e kinde mar Elisha janabi to onge kata achiel mane opwodhi makmana Naaman ja-Siria kende.”
28
Ji duto mane ni e sinagogi ne mirima mager omako kane giwinjo wechegi.
29
Negia malo mine giriembe gigole oko mar dala kendo tere e geng got kama nogerie dalano mondo gidhire olwar piny.
30
Kata kamano nowuotho awuotha kokadho e kind oganda modhi kuma nodhiyoe.
31
Eka nodhi Kapernaum, dala manie Galili, kendo chiengʼ Sabato nochako puonjo ji.
32
Negiwuoro puonjne, nikech wechene ne nigi teko.
33
To e sinagogi ne nitie ngʼat moro mane nigi jachien marach. Ngʼatni noywak kogoyo koko matek kowacho niya,
34
“En angʼo midwaro timo kodwa, Yesu ja-Nazareth? Isebiro mondo itiekwa koso? Angʼeyo ngʼama in, in Ngʼat Maler Mar Nyasaye!”
35
Yesu nokwere matek niya, “Lingʼ thi! Wuogi ia kuome!” Eka jachien nogoyo ngʼatno piny e nyimgi duto kendo nowuok ma ok ohinye.
36
Jogo duto nowuoro kendo negipenjore niya, “Ma puonj manade? Kuom teko maduongʼ kod loch, ochiko koda ka jochiende kendo giwuok.”
37
To humb Yesu ne olandore e alwora duto kuonde mokiewo gi gwengʼ mane entie.
38
Yesu noa e sinagogi kendo nodhi e dala Simon. Koro min chi Simon ne nigi tuo midhusi matek, kendo ne gikwayo Yesu mondo okonye.
39
Omiyo nodhi mokulore bute kendo nochiko midhusi mondo oa kendo midhusi noweye. Nochungo oa malo mapiyo kendo nochako miyogi chiemo.
40
Kane chiengʼ podho, ji nokelo ne Yesu ji duto mane nigi tuoche mopogore opogore, kendo noketo lwetene kuom moro ka moro, mochangogi.
41
Moloyo mano, jochiende nowuok oa kuom ji mangʼeny, ka goyo koko niya, “In e Wuod Nyasaye!” To nokwerogi kendo ne ok oyiene jochiendego mondo owuo nikech negingʼeyo ni en e Kristo.
42
Kane piny oru, Yesu nodhi kar kende. Ji ne manye to kane gibiro kama ne entie, negitemo tame mondo kik owegi.
43
To nowacho niya, “Nyaka ayal Injilini mar pinyruoth Nyasaye e mier moko bende, nikech ma emomiyo noora.”
44
To nodhi nyime koyalo e sinagoke mag Judea.
Luka 4:1
Luka 4:2
Luka 4:3
Luka 4:4
Luka 4:5
Luka 4:6
Luka 4:7
Luka 4:8
Luka 4:9
Luka 4:10
Luka 4:11
Luka 4:12
Luka 4:13
Luka 4:14
Luka 4:15
Luka 4:16
Luka 4:17
Luka 4:18
Luka 4:19
Luka 4:20
Luka 4:21
Luka 4:22
Luka 4:23
Luka 4:24
Luka 4:25
Luka 4:26
Luka 4:27
Luka 4:28
Luka 4:29
Luka 4:30
Luka 4:31
Luka 4:32
Luka 4:33
Luka 4:34
Luka 4:35
Luka 4:36
Luka 4:37
Luka 4:38
Luka 4:39
Luka 4:40
Luka 4:41
Luka 4:42
Luka 4:43
Luka 4:44
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24