A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 3

1
E higa mar apar gabich mar loch Kaisar Teberio, kane Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo owadgi ne ruodh Iturea gi Trakoniti, to Lusania ne ruodh Abilen,
2
e kinde ma jodolo madongo ne gin Anas gi Kaifas, wach Nyasaye ne obiro ne Johana wuod Zekaria e thim.
3
Nodhi e piny duto molworo Jordan, koyalo batiso mar weyo richo mondo mi owenegi richo.
4
Kaka nondiki e kitabu mar weche mag Isaya janabi niya: “Ngʼat moro kok e thim ni, ‘Losuru yo ne Jehova Nyasaye, losneuru yore moriere tir.
5
Hoho ka hoho nobugi mapongʼ, gode madongo gi matindo duto nopie. Yore mobam biro bedo moriere, yore motimo gogni nobed mayom.
6
Kendo ji duto biro neno warruok mar Nyasaye.’ ”
7
Johana nowacho ne oganda mane biro mondo obatisgi niya, “Un koth thuondegi! En ngʼa mane onyisou mondo uring utony ne mirima mager mabiro?
8
Nyaguru olemo manyiso ni uselokoru uweyo richo. Kendo kik upar e kindu uwegi ni, ‘Wan gi Ibrahim kaka wuonwa.’ Nimar awachonu ni kata mana kitegi Nyasaye nyalo loko nyithind Ibrahim.
9
Le oseketi e tiend yiende, kendo yien ka yien ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tongʼ mi go piny kendo witi e mach.”
10
Oganda nopenje niya, “Kara en angʼo monego watim?”
11
Johana nodwoko niya, “Ngʼat man-gi sede ariyo owinjore chiw achiel okonygo nyawadgi ma ongego, kendo jalno man kod chiemo bende onego tim kamano.”
12
Josol osuru bende nobiro ire mondo obatisgi. Negipenje niya, “Japuonj. En angʼo mowinjore watim?”
13
Nonyisogi niya, “Kik usol osuru moloyo kaka idwaro ni mondo usol.”
14
Eka askeche moko nopenje niya, “To en angʼo mowinjore watim.” Nodwokogi niya, “Kik uma ngʼato pesa githuon kata donjo ne ji gi miriambo to misara maru muyudo mondo oromu.”
15
Ji ne pod rito gi geno ahinya kendo giduto ne giwuoro ka giparo e chunjegi ni nyalo bedo ni Johana e Kristo.
16
Johana nodwokogi duto niya, “An abatisou gi pi. To ngʼato moro biro bangʼa ma oloya gi duongʼ, ma ok awinjora gonyo tond wuochene. En obiro batisou gi Roho Maler kod mach.
17
Odheru mare mar piedho cham ni e lwete mondo opiedhgo cham duto maler e kar dino cham, kendo ochok cham koketo e deche, to obiro wangʼo mihudhi gi mach ma ok nyal negi.”
18
To gi weche moko mangʼeny Johana nojiwo ji kendo noyalo Injili ne ji.
19
To ka Johana nokwero Ruoth Herode nikech wach Herodia, ma chi owadgi, kendo kuom gik mamoko maricho mane osetimo,
20
Herode nomedo timo gima rachie moloyo kendo nomako Johana motero e od twech.
21
Kane ibatiso ji duto, Yesu bende ne obatisi. To kane olemo, polo noyawore
22
kendo Roho Maler mane obiro e kido mar akuru nolor mopiyo kuome, to dwol noa e polo mawacho niya, “In e Wuoda, ma ahero; chunya mor kodi.”
23
Koro ka Yesu owuon nochako tichne ka hike dirom piero adek. Ne iparo nine en wuod Josef, wuod Heli
24
wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Melki, wuod Janai, wuod Josef,
25
wuod Matathias, wuod Amos, wuod Nahum, wuod Esli, wuod Nagai,
26
wuod Maath, wuod Matathias, wuod Semein, wuod Josek, wuod Joda,
27
wuod Joanan, wuod Resa, wuod Zerubabel, wuod Shealtiel, wuod Ner,
28
wuod Melki, wuod Adi, wuod Kosam, wuod Elmadam, wuod Er,
29
wuod Joshua, wuod Eliezer, wuod Jorim, wuod Mathat, wuod Lawi,
30
wuod Simeon, wuod Juda, wuod Josef, wuod Jonam, wuod Eliakim,
31
wuod Melea, wuod Mena, wuod Matatha, wuod Nathan, wuod Daudi,
32
wuod Jesse, wuod Obed, wuod Boaz, wuod Salmon, wuod Nashon,
33
wuod Aminadab, wuod Arni, wuod Hezron, wuod Perez, wuod Juda,
34
wuod Jakobo, wuod Isaka, wuod Ibrahim, wuod Tera, wuod Nahor,
35
wuod Serug, wuod Reu, wuod Peleg, wuod Eber, wuod Shela,
36
wuod Kainan, wuod Arfaksad, wuod Shem, wuod Nowa, wuod Lamek,
37
wuod Methusela, wuod Enoka, wuod Jared, wuod Mahalalel, wuod Kenan,
38
wuod Enosh, wuod Seth, wuod Adam, wuod Nyasaye.
Luka 3:1
Luka 3:2
Luka 3:3
Luka 3:4
Luka 3:5
Luka 3:6
Luka 3:7
Luka 3:8
Luka 3:9
Luka 3:10
Luka 3:11
Luka 3:12
Luka 3:13
Luka 3:14
Luka 3:15
Luka 3:16
Luka 3:17
Luka 3:18
Luka 3:19
Luka 3:20
Luka 3:21
Luka 3:22
Luka 3:23
Luka 3:24
Luka 3:25
Luka 3:26
Luka 3:27
Luka 3:28
Luka 3:29
Luka 3:30
Luka 3:31
Luka 3:32
Luka 3:33
Luka 3:34
Luka 3:35
Luka 3:36
Luka 3:37
Luka 3:38
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24