A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 24

1
Odiechiengʼ mokwongo mar juma, okinyi mangʼich, mon-go notingʼo modhi mangʼwe ngʼar mane giseloso, ma gidhiyo e liel.
2
Negiyudo ka kidi mane odin-go dho liel kosengʼiel oko,
3
to kane gidonjo e iye, ne ok giyudo ringre Ruoth Yesu.
4
Kane pod giwuoro wachni, apoyo nono ji ariyo morwakore gi lewni mangʼangʼni ka mil polo nochungo butgi.
5
Mon-go nobwok kendo negikulore ka wigi ochomo piny, to nowachonegi niya, “Angʼo momiyo umanyo ngʼat mangima e kind joma otho?
6
Oonge ka; osechier! Paruru gima ne owachonu, kane pod en kodu Galili:
7
‘Wuod Dhano nyaka ket e lwet joricho, kendo nogure to chiengʼ mar adek nochiere kendo.’  ”
8
Eka negiparo wechene.
9
Kane gidwogo giaa e liel, neginyiso gigi duto ne ji apar gachiel kod ji duto mamoko.
10
Ne gin Maria nyar Magdala, gi Joana kod Maria min Jakobo, gi mon moko mane ni kodgi, ema nonyiso joote wachni.
11
To ne ok giyie weche mon-go, nikech wechegi ne nenore koyuma.
12
Petro, kata kamano, noa malo kendo noringo odhi e liel. Kokulore e liel, noneno lewni kodongʼ kanyo kendgi, noa modok, kowuoro owuon gima osetimore.
13
Koro e odiechiengʼ nogono ji ariyo kuomgi ne dhiyo e dala miluongo ni Emau, kama dirom kilomita apar gangʼwen koa Jerusalem.
14
Negiwuoyo kendgi kuom gik moko duto mosetimore.
15
Kane giwuoyo kendo goyo mbaka kuom gigi e kindgi giwegi, Yesu owuon nobiro kendo nowuotho kodgi;
16
to ne ok ginyal ngʼeye.
17
Nopenjogi niya, “En angʼo ma uwacho kendu ka uwuothoni?” Negichungʼ kar tiendgi, ka gijowo wangʼ-gi ka gikuyo.
18
Achiel kuomgi, ma nyinge Kleopa, nopenje niya, “In mana wendo e Jerusalem ka kendo ok ingʼeyo gik mosetimore kuno e ndalogi koso?”
19
Nopenjo niya, “Gik mage?” Negidwoko niya, “Kuom Yesu ma ja-Nazareth. Ne en janabi, maratego e wach gi tim e nyim Nyasaye kod ji duto.
20
Jodolo madongo gi jodongwa nochiwe mondo ongʼadne buch tho, kendo negigure;
21
to ne wan gi geno ni en e jal mane biro reso jo-Israel. To moloyo bende, kawuono en ndalo adek nyaka ma notimore.
22
Momedore ni mano, mon moko man kodwa nende obwogowa gi wach. Negidhiyo e liel okinyi mangʼich
23
to ok negiyudo ringre. Negidwogo kendo nyisowa ni negineno malaike moko mane ofwenyorenigi, manowacho ni ongima.
24
Eka jowa moko nodhi e liel to negiyudo mana kaka mon-go ne owacho, to en ok ne ginene.”
25
Nowachonegi niya, “Ufuwo nadi to mano kaka chunyu kawo kinde mondo uyie duto mane jonabi osewacho!
26
Donge ne Kristo nyaka yud masichegi eka bangʼe nodonji e duongʼ ma Nyasaye ne oseikone?”
27
To chakre Musa gi Jonabi duto, noleronigi konyisogi gino mane owachi kuome e ndiko duto.
28
Kaka negisudo machiegni gi dala mane gidhiye, Yesu notimore ka gima pod odwaro dhiyo nyime.
29
To negiwachone ka gijiwe niya, “Bed kodwa ka, nimar koro odhiambo chiegni, odiechiengʼ koro dhi rumo.” Omiyo nodhi mondo obed kodgi.
30
Kane en kodgi e mesa, nokawo makati, nogoyo erokamano, nongʼinge kendo nochako miyogi.
31
Eka wengegi noyawore kendo negingʼeye, to nolal mowuok oa e wangʼ-gi.
32
Negipenjore ngʼato gi ngʼato niya, “Donge ne chunywa mor kane owuoyo kodwa e yo kendo konyisowa tiend Ndiko?”
33
Negia malo kendo negidok piyo Jerusalem. Kuno negiyudo ji apar gachielgo gi jogo mane ni kodgi, ka gichokore kaachiel,
34
kagiwacho niya, “En adier! Ruoth osechier kendo osefwenyore ne Simon.”
35
Eka ji ariyogo nowacho, gino mane otimore e yo, kendo kaka negingʼeyo Yesu ka nongʼingo makati.
36
Kane pod giwuoyoe e wachni, Yesu owuon nochungo e diergi kendo wachonegi niya, “Kwe obed kodu.”
37
Negibwok kendo negiluor, ka giparo ni gineno jachien.
38
Nowachonegi niya, “Angʼo momiyo uchandoru, kendo angʼo momiyo chich ni e parou?
39
Neuru lwetena gi tiendena. En an awuon! Mulauru kendo neuru; jachien onge ringruok kata choke, to an to uneno ka an-go.”
40
Kane osewacho ma, nonyisogi lwetene gi tiendene,
41
To kane pod ok ne giyie nikech mor kod wuoro, nopenjogi niya, “Bende un gi gimoro amora ka eri madicham?”
42
Negimiye rech matin moro motedi
43
nokawe kendo nochame e nyimgi.
44
Nowachonegi niya, “Mano e gino mane awachonu kane pod an kodu: Gik moko mane ondiki kuoma e Chik Musa gi Jonabi kod Zaburi, nyaka timre.”
45
Eka noyawo pachgi mondo giwinj tiend Ndiko.
46
Nowachonegi niya, “Ma e gima ondiki: Kristo nyaka ne masira kendo chiengʼ mar adek enochier oa kuom joma otho,
47
kendo lokruok gi weyo ne ji richogi ibiro yalo e nyinge ne ogendini duto, chakre Jerusalem.
48
Un joneno mag gigi,
49
abiro oronu gima Wuonwa osesingo, to beduru ei dala ka nyaka norwaku gi teko moa malo.”
50
Kane osetelonegi mogologi oko ma gidhi machiegni gi Bethania, notingʼo lwetene kendo nogwedhogi.
51
Kane ogwedhogi, noweyogi kendo nokawe motere e polo.
52
Eka negilame kendo negidok Jerusalem kod mor maduongʼ.
53
Kendo negimedo bedo kinde duto ei hekalu, kagipako Nyasaye.
Luka 24:1
Luka 24:2
Luka 24:3
Luka 24:4
Luka 24:5
Luka 24:6
Luka 24:7
Luka 24:8
Luka 24:9
Luka 24:10
Luka 24:11
Luka 24:12
Luka 24:13
Luka 24:14
Luka 24:15
Luka 24:16
Luka 24:17
Luka 24:18
Luka 24:19
Luka 24:20
Luka 24:21
Luka 24:22
Luka 24:23
Luka 24:24
Luka 24:25
Luka 24:26
Luka 24:27
Luka 24:28
Luka 24:29
Luka 24:30
Luka 24:31
Luka 24:32
Luka 24:33
Luka 24:34
Luka 24:35
Luka 24:36
Luka 24:37
Luka 24:38
Luka 24:39
Luka 24:40
Luka 24:41
Luka 24:42
Luka 24:43
Luka 24:44
Luka 24:45
Luka 24:46
Luka 24:47
Luka 24:48
Luka 24:49
Luka 24:50
Luka 24:51
Luka 24:52
Luka 24:53
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24