A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 23

1
Eka chokruok mangima duto nochungo kendo negitere ir Pilato.
2
Eka negichako donjone kagiwacho niya, “Waseyudo ngʼatni kokelo tulo e pinywa. Okwedo golo osuru ni Kaisar kendo owacho owuon ni en Kristo, ma Ruoth.”
3
Omiyo Pilato nopenjo Yesu niya, “In ruodh jo-Yahudi koso?” Yesu nodwoko niya, “Ee, en kaka iwachono.”
4
Eka Pilato nowachone jodolo madongo gi oganda niya, “Ok ayudo ketho madidonjnego.”
5
To negimedo wacho ka giramo niya, “Omiyo ji tungni kuonde duto e Judea kaluwore gi puonjne. Nochako e Galili to osebiro mochopo ka.”
6
Kane owinjo wachno, Pilato nopenjo ka ngʼatni ne en ja-Galili.
7
Kane oyudo ni Yesu ni e bwo loch mar Herode, noore ir Herode, ma bende ne ni Jerusalem e kindeno.
8
Herode kane oneno Yesu, nodoko mamor ahinya, nikech kuom kinde mabor nosedwaro mondo onene. Kuom gik mane owinjo kuome, nogeno nene kotimo honni moko.
9
Nopenje penjo mangʼeny, to Yesu ok nodwoko.
10
Jodolo madongo gi jopuonj mag chik nochungo kanyono, ka gidonjone mager ahinya.
11
Eka Herode gi askechene nojare kendo nonyiere. Negirwake gi kandho marakido maber, negidwoke ir Pilato.
12
Chiengʼ onogo, Herode gi Pilato nobedo osiepe, to motelone odiechiengni ne gin wasigu.
13
Pilato noluongo jodolo madongo kaachiel, jotelo kod ji duto,
14
to nowachonegi niya, “Ne ukelo ngʼatni ira kaka jal mamiyo ji goyo koko ka gidagi, winjo chik. Asenone e nyimu to ok aseyudo gima dimi odonjne.
15
Kata mana Herode bende ok oyude gi ketho, nimar osedwoke irwa; unyalo neno, ni ok osetimo gimoro mowinjore kod tho.
16
Emomiyo abiro mana kume to bangʼe aweye odhi.” [
17
Koro nochune ni nyaka ogonynegi ngʼato achiel motwe higa ka higa chiengʼ Sawo mar Pasaka.]
18
Negigoyo koko gi dwol achiel kagiwacho niya, “Neg ngʼatni! To gonynwa Barabas!”
19
(Barabas noket e od twech nikech wach koko mane otimore e dala maduongʼ, kendo nikech nek.)
20
Nikech Pilato ne dwaro gonyo Yesu, omiyo nochako owuoyo kosayogi kendo
21
To negidhiyo nyime ka gikok niya, “Gure! Gure!”
22
Eka nowuoyo kodgi mar adek kowacho niya, “Nangʼo? Ere gima rach ma ngʼatni osetimo? Onge gima aseyudo kuome moromo gi kum mar tho. Omiyo abiro kume kendo bangʼe agonye odhi.”
23
To gi koko maduongʼ negiramo ka gidwaro ni nyaka gure, to koko margi nobedo mapek.
24
Kuom mano Pilato nongʼado bura mondo dwarogi otimnegi.
25
Nogonyo jalno mane gikwayo, mane oyudo ni e od twech nikech koko kendo nikech nek, to Yesu noketo e lwetgi mondo gitimne kaka gidwaro.
26
Kane gigole oko, negimako Simon ma ja-Kurene, mane obiro ka oa e gwengʼ moro, kendo negiyieyo msalaba kuome mondo otingʼe koluwo bangʼ Yesu.
27
Ji mangʼeny noluwe, motingʼo mon bende mane ywak ka goyo nduru nikech en.
28
Yesu nolokore mowachonegi niya, “Nyi Jerusalem, kik uywaga, to ywaguru ne un uwegi kendo nikech nyithindu.
29
Nikech kinde biro ma ubiro wacho ni, ‘Ogwedhu, un mon ma ok onywol kod thunde ma ok nodhodhi!’
30
“ ‘Eka giniwach ne gode madongo niya, “Rwombreuru kuomwa!” Kendo ne gode matindo niya, “Umwauru!” ’
31
Nimar ka ji timo gigi ka yath numu, angʼo mabiro timore ka otwo?”
32
Ji ariyo moko, ma joketho, bende negigolo oko kode mondo ogurgi.
33
Kane gichopo kama iluongo ni kar Hanga Wich, negigure kanyo, kaachiel gi joketho, ka ngʼato achiel nitie e bathe korachwich, to ngʼat machielo e bathe koracham.
34
Yesu nowacho niya, “Wuora, wenegi, nikech gikia gima gitimo!” To ne gipogore lepe ka gigoyo ombulu.
35
Ji nochungo ka ngʼicho, to jotelo mopogore opogore bende nojare. Negiwacho niya, “Ne oreso jomoko, koro oresre owuon ka en e Kristo mar Nyasaye, Jalno Moyier.”
36
Askeche bende nobiro mojare. Negimiye kongʼo makech
37
kagiwacho niya, “Ka in e ruodh jo-Yahudi, to kara resri kendi ane.”
38
Ne nitie ndiko mondik e wiye malo, mawacho niya: Ma en Ruodh Jo-Yahudi.
39
Achiel kuom joketho mane ogur kanyo nodhuole gi ayany kowacho niya, “Donge in Kristo? Resri iwuon koda wan!”
40
To ngʼat ma jaketho machielo nokwere niya, “Ok iluoro Nyasaye, nomedo wachoni, nimar in e bwo kum achielno?
41
Wan okumwa kare, nimar wayudo gima owinjore gi timbewa. To jali onge gima rach mosetimo.”
42
Eka nowacho niya, “Yesu, para chiengʼ mibire gi pinyruodhi.”
43
Yesu nodwoke niya, “Awachoni adiera, tinendeni ibiro bedo koda e Paradiso.”
44
Koro ne en kar sa auchiel mar odiechiengʼ, mudho nobiro moimo piny duto nyaka sa ochiko,
45
nikech chiengʼ ne ok rieny. To pasia mar hekalu noyiech e diere tir.
46
Eka Yesu noluongo gi dwol maduongʼ niya, “Wuora, aketo chunya e lweti.” Kane osewacho mano, chunye nochot.
47
Jatend jolweny kane oneno gima notimore, nomiyo opako Nyasaye kendo wacho niya, “Adier chutho, jali ne en ngʼat makare!”
48
Kane ji duto mane ochokore kanyo mondo obed joneno mar wachno noneno gima notimore, negigoyo korgi kendo negidok miechgi.
49
To jogo duto mane ongʼeye, moriwo koda mon mane oluwe koa Galili, nochungo mochwalore ka gineno gigi.
50
Koro ne nitie ngʼato ma nyinge Josef, mane en achiel kuom Buch Jodongo, ngʼat maber kendo makare,
51
ngʼat mane ok oyie kod dwaro gi timbegi. Noa e dala mar Judea mar Arimathaya kendo norito biro mar pinyruoth Nyasaye.
52
Nodhi ir Pilato, mokwayo ringre Yesu.
53
Eka noloro ringre piny moboye gi nanga marep-rep eka nokete e bur mane osekunyo ariwa e kor lwanda, mano mane pok oyikie ngʼato
54
Ne en Chiengʼ Ikruok kendo Sabato ne chiegni chakore.
55
Mon mane obiro kod Yesu koa Galili noluwo Josef kendo negineno burno bende ka ringre ne oketi e iye.
56
Eka negidok dala kendo negiloso yath madum mamit gi mo mangʼwe ngʼar. To ne giyweyo Chiengʼ Sabato kaluwore kod luoro chik.
Luka 23:1
Luka 23:2
Luka 23:3
Luka 23:4
Luka 23:5
Luka 23:6
Luka 23:7
Luka 23:8
Luka 23:9
Luka 23:10
Luka 23:11
Luka 23:12
Luka 23:13
Luka 23:14
Luka 23:15
Luka 23:16
Luka 23:17
Luka 23:18
Luka 23:19
Luka 23:20
Luka 23:21
Luka 23:22
Luka 23:23
Luka 23:24
Luka 23:25
Luka 23:26
Luka 23:27
Luka 23:28
Luka 23:29
Luka 23:30
Luka 23:31
Luka 23:32
Luka 23:33
Luka 23:34
Luka 23:35
Luka 23:36
Luka 23:37
Luka 23:38
Luka 23:39
Luka 23:40
Luka 23:41
Luka 23:42
Luka 23:43
Luka 23:44
Luka 23:45
Luka 23:46
Luka 23:47
Luka 23:48
Luka 23:49
Luka 23:50
Luka 23:51
Luka 23:52
Luka 23:53
Luka 23:54
Luka 23:55
Luka 23:56
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24