A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 20

1
Chiengʼ moro achiel kane opuonjo ji ei laru mar hekalu, kendo noyalo Injili, jodolo madongo gi jopuonj chik, kaachiel kod jodongo nobiro ire.
2
Negiwachone niya, “Nyiswa ni en teko mane ma itimogo gigi. En ngʼa momiyi teko ma in-goni?”
3
Nodwoko niya, “An bende abiro penjou penjo. Nyisauru:
4
Uparo ni batiso mar Johana noa e polo koso noa kuom dhano?”
5
Negiwuoyo kuom wachni e kindgi giwegi kendo giwacho niya, “Ka wawacho ni, ‘Noa e polo,’ to obiro penjowa ni, ‘Angʼo momiyo nutamoru yie kuome?’
6
To ka wawacho ni, ‘Noa kuom dhano,’ ji duto biro chielowa gi kite, nikech ne giyie ni Johana ne en janabi.”
7
Omiyo negidwoko niya, “Ok wangʼeyo kuma ne oaye.”
8
Yesu nowachonegi niya, “An bende ok abi nyisou kuma agole teko ma atimogo gigi.”
9
Yesu nodhi nyime kogoyonegi ngero niya, “Ngʼat moro ne opidho mzabibu, ne okete e lwet jopur moko kendo nodhi kamoro kuom ndalo mangʼeny.
10
E kinde mar keyo nooro jatichne moro ir jopur puodho mondo gimiye olemo moko mane ochiek e puoth mzabibu. To jopur puodho nogoye kendo noriembe gi lwete nono.
11
Nochako ooro jatich machielo, to ngʼatni bende negigoyo kendo timo ne tim wichkuot, ka giriembe gi lwete nono.
12
Nooro kendo ngʼat mar adek, to ne gihinye ma giriembe oko.
13
“Eka wuon puoth mzabibu nowacho ni, ‘Abiro timo angʼo? Abiro oro wuoda mahero, kamoro dipo ginyalo winje!’
14
“To ka jopur nonene, ne giwuoyo kuome kagiwacho ni, ‘Ma e jacham girkeni. Wanegeuru, to mondo girkeni odongʼnwa!’
15
Omiyo negidhire gigole oko mar puoth mzabibu kendo neginege. “Angʼo ma wuon puoth mzabibu notimnegi?
16
Obiro biro moneg jopur puodhogo mi ogol puoth mzabibuno e lwetgi mi enomi joma moko.” Kane ji owinjo wachno, negiwacho niya, “Mad gima kama kik timre!”
17
Yesu nongʼiyogi kochomo wangʼe kuomgi kendo nopenjo niya, “Kara ere tiend gino mondiki: “ ‘Kidi mane jogedo odagi osedoko kidi motegno moriwo kor ot.’
18
Ngʼato ka ngʼato mopodho kuom kidino notur matindo tindo, to ngʼatno ma kidino ogore kuome noregre ka buru.”
19
Jopuonj chik kod jodolo madongo nochako manyo yo mane ginyalo makego mapiyo, nikech negingʼeyo ni ogetogi kod ngeroni. To negiluoro ji.
20
Kane girite ma ok giweyone thuolo, negioro jombetre, mane wuondore ni gin jo-adiera maonge wach marach. Negigeno niginyalo mako Yesu e gimoro mowacho mondo omi gimake gitere e bwo loch kod teko mar ruoth.
21
Omiyo jombetrego nopenje niya, “Japuonj, wangʼeyo ni iwacho kendo ipuonjo yor Nyasaye kaluwore gi adierane.
22
Bende en gima kare mondo wagol osuru ne Kaisar koso ok owinjore?”
23
Noneno obadho mane gichikone to nowachonegi niya,
24
“Tangʼnauru pesa ma un-go. Kido kod nying man kuome gin mag ngʼa?” Negidwoko niya, “Mag Kaisar.”
25
Nowachonegi niya, “Udwoko kare, koro miuru Kaisar gige Kaisar, to miuru Nyasaye gige Nyasaye.”
26
Ne ok ginyal make kuom gima nosewacho kanyo e nyim ji kendo ka giwuoro dwokone, negilingʼ thi.
27
Jo-Sadukai moko, mawacho ni chier onge, nobiro ir Yesu kod penjo moro.
28
Negipenje niya, “Japuonj, Musa nondikonwa ni ka ngʼato owadgi otho moweyo dhako ma pod onge gi nyithindo, to ngʼatno nyaka kend dhako ma chwore othono mondo onywolnego nyithindo.
29
Koro ne nitie owete moko abiriyo. Wuowi makayo nokendo dhako, to notho ka ok onywolo nyathi.
30
Wuowi mar ariyo
31
kendo bangʼe wuowi mar adek ne jokende, to machalre kamano nyaka wuowi mar abiriyo notho, ma ok ginywolo nyithindo.
32
Gikone, dhakoni bende notho.
33
Koro, chiengʼ chier dhakoni nobed chi ngʼa, nimar ji abiriyogo nokende?”
34
Yesu nodwoko niya, “Ji manie piny e kindeni nyombo kendo inyuomo.
35
To jogo mowal ni owinjore mondo obed e piny mar tiengʼ mabiro bangʼ chier aa kuom joma otho ok nokendi kata nokendgi ngangʼ,
36
to bende ok ginitho kendo ngangʼ, nimar gichalo gi malaike. Gin nyithind Nyasaye, nikech gin nyithind chierno.
37
To kuom bungu maliel, Musa nonyiso bende ni joma otho chier, nimar oluongo Ruoth Nyasaye ni, ‘Nyasach Ibrahim, kendo Nyasach Isaka kod Nyasach Jakobo.’
38
Ok en Nyasach joma otho, to mar joma ngima, nikech kuome ji duto ngima.”
39
Jopuonj chik moko nodwoko niya, “Iwacho maber, japuonj.”
40
Omiyo onge ngʼato kata achiel manohedhore penje penjo moro kendo.
41
Eka Yesu nowachonegi niya, “Ere kaka giwacho ni Kristo en Wuod Daudi?
42
Daudi owuon wacho maler e Kitabu mar Zaburi niya, “ ‘Ruoth Nyasaye nowachone Ruodha ni, “Bed e bada korachwich,
43
nyaka aket wasiki e bwo tiendi.” ’
44
Daudi luonge ni ‘Ruoth.’ Ere kaka onyalo bedo wuode kendo?”
45
Kane ji duto winjo, Yesu nowachone jopuonjrene niya,
46
“Beduru motangʼ ni jopuonj chik. Gihero wuotho koni gi koni ka girwako lewni maboyo mayware piny kendo gihero ni omosgi e chirni kendo gihero bedo e kombe moyiedhi manie sinagoke kod kuonde ma imiyoe ji duongʼ e sewni.
47
Giyako ute mon ma chwogi otho kendo gilamo lamo moyware mondo ginyisrego ni ji kaka gilony e lamo. Joma kamagi ibiro kum malit moloyo.”
Luka 20:1
Luka 20:2
Luka 20:3
Luka 20:4
Luka 20:5
Luka 20:6
Luka 20:7
Luka 20:8
Luka 20:9
Luka 20:10
Luka 20:11
Luka 20:12
Luka 20:13
Luka 20:14
Luka 20:15
Luka 20:16
Luka 20:17
Luka 20:18
Luka 20:19
Luka 20:20
Luka 20:21
Luka 20:22
Luka 20:23
Luka 20:24
Luka 20:25
Luka 20:26
Luka 20:27
Luka 20:28
Luka 20:29
Luka 20:30
Luka 20:31
Luka 20:32
Luka 20:33
Luka 20:34
Luka 20:35
Luka 20:36
Luka 20:37
Luka 20:38
Luka 20:39
Luka 20:40
Luka 20:41
Luka 20:42
Luka 20:43
Luka 20:44
Luka 20:45
Luka 20:46
Luka 20:47
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24