A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 2

1
E ndalogo, Kaisar Agusto nogolo chik mondo okwan ji e piny Rumi duto.
2
(Ma ne en kweno mokwongo mane otimore ka Kwirinio ne en ruodh Siria.)
3
To ngʼato ka ngʼato nodhi e dalagi owuon mondo ondik nyinge.
4
Kuom mano, Josef bende noa e dala mar Nazareth, e piny Galili modhiyo Judea nyaka Bethlehem e dala mar Daudi, nikech ne en achiel kuom joodgi kendo anywola gi Daudi.
5
Nodhi kuno mondo okwane kod Maria, mane osingore mondo okendi, kendo nogeno yudo nyathi.
6
Kane gin kuno, kinde mar nywolo nyathi nochopo,
7
to nonywolo nyathine makayo, ma wuowi. Ne oboye gi nanga kendo nokete e sanduku mar chiemb dhok, nikech ne onge thuolo e od welo.
8
To ne nitie jokwadh rombe manodak oko e lek machiegni kanyo, ka girito jambgi gotieno.
9
Malaika mar Ruoth nobiro irgi kendo duongʼ mar Ruoth Nyasaye norieny, molworogi, mine giluor.
10
To malaika nowachonegi niya, “Kik uluor. Akelonu wach maber mar mor maduongʼ mabiro bedo ni ji duto.
11
Kawuononi e dala mar Daudi, osenywolnu Jawar; en Kristo Ruoth.
12
Mani nobednu ranyisi: Ubiro yudo nyathi ma obo gi nengni ka onindo ei sanduku mar chiemb dhok.”
13
Apoya nono oganda maduongʼ mar jopolo nothinyore kod malaika ka gipako Nyasaye kendo wacho niya,
14
“Duongʼ obed ni Nyasaye e polo malo kendo kwe obed e piny ne ji ma Nyasaye oyiero.”
15
Kane malaika noseweyo jogi kendo dhiyo e polo, jokwath nowacho kendgi niya, “Wadhiuru Bethlehem mondo wane gima osetimore, ma Ruoth osenyisowa kuome ni.”
16
Kuom mano negidhiyo mapiyo kendo negiyudo Maria gi Josef kod nyathi konindo e sanduku mar chiemb dhok.
17
Kane gisenene, negilando wach mar gima ne owachnegi kuom nyathini,
18
Kendo ji duto manowinjo wachni, nowuoro gima jokwath nowachonegi.
19
To Maria nokano wechegi duto kendo nokanogi e chunye.
20
Jokwath nodok, ka gipako Nyasaye kendo miyo Nyasaye duongʼ kuom gik moko duto mane gisewinjo kendo neno, mana kaka nosenyisgi.
21
Odiechiengʼ mar aboro kane kinde monego otere nyangu ochopo nomiye nying ni Yesu, nyingno mane malaika osemiye kapok omak ichne.
22
Kane kinde ochopo mar pwodhruok kaka Chik mar Musa nochopo, Josef gi Maria notere Jerusalem mondo gichiwe ne Ruoth Nyasaye
23
(mana kaka nondiki e chik mar Ruoth Nyasaye niya, “Nyathi ka nyathi makayo ma wuowi nyaka wal ne Ruoth” ),
24
kendo kitimo misango koluwore gi gima owachi e Chik mar Ruoth Nyasaye ni mondo ochiw: “akuch odugla ariyo kata nyithi akuru ariyo.”
25
E kindeno ne nitiere ngʼato Jerusalem miluongo ni Simeon, ne en ngʼat makare kendo moluoro Nyasaye. Norito loch mar Israel, kendo Roho Maler neni kuome.
26
Roho Maler nofwenyone ni ok obi tho kapok oneno Kristo ma Ruoth Nyasaye biro oro.
27
Roho notelone motere ei hekalu. Kane jonywol okelo nyathigi ma Yesu mondo otimne gino ma Chik dwaro,
28
Simeon nokawe moriwe e bade kendo nopako Nyasaye, kowacho niya,
29
“Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, kaka ne isesingo, koro we jatichni odhi gi kwe.
30
Nimar wengena oseneno warruokni,
31
miseiko e nyim ji duto,
32
ler mar fweny ne joma ok jo-Yahudi, to mar duongʼ ni jogi Israel.”
33
Wuon gi min nyathi nowuoro wach mane owach kuome.
34
Eka Simeon nogwedhogi kendo nowachone Maria, min mare niya, “Nyathini oketi mondo okel podho piny gichungʼ malo mar ji mangʼeny e Israel, kendo obed ranyisi mibiro wuo kuome marach.
35
Kuom mano paro mag chunje mangʼeny ibiro fwenyo. To ligangla biro chwoyo chunyi in iwuon bende.”
36
Ne nitie janabi madhako bende, Ana, nyar Fanuel ma ja-dhood Asher. Ne oti ahinya; bende noyudo osedak gi chwore higni abiriyo bangʼ kendne,
37
eka nodoko dhako ma chwore otho nyaka koro ne en ja-higni piero aboro gangʼwen. Ne ok oa e hekalu to nolemo otieno gi odiechiengʼ, kotweyo chiemo kendo olamo.
38
Kane obiro irgi e kindeno, nogoyo erokamano ni Nyasaye kendo nowuoyo kuom nyathi ni ji duto mane ogeno kuom resruok mar Jerusalem.
39
Kane Josef gi Maria josetimo duto mane dwarore kaluwore gi chik mar Ruoth, negidok Galili e dala margi Nazareth.
40
To nyathino nodongo kendo nobedo motegno; nopongʼ kod rieko, kendo ngʼwono mar Nyasaye ne ni kuome.
41
Higa ka higa jonywolne ne dhiyo Jerusalem e Sawo mar Pasaka.
42
Kane en ja-higni apar gariyo, negidhiyo e Sawono kaluwore kod timgi.
43
Bangʼ ka sawono norumo, ka jonywolne nedok dala, wuowi Yesu nodongʼ chien Jerusalem, to ne ok gingʼeyo mani.
44
Ka giparo ni ne en ei oganda margi, negiwuotho moromo ndalo achiel eka negichako manye e dier wedegi kod osiepe.
45
Kane ok giyude, negidok Jerusalem mondo gimanye.
46
Bangʼ ndalo adek negiyude ei agolni mag hekalu, kobedo e kind jopuonj, kowinjogi kendo penjogi penjo.
47
Ngʼato ka ngʼato manowinje nowuoro ngʼeyone kod dwokoge.
48
Kane jonywolne onene, negihum. Min-gi nowachone niya, “Wuoda, angʼo momiyo isetimonwa kamano? An kod wuonu wasedwari ka wan gi parruok.”
49
Nopenjogi niya, “Angʼo momiyo ne umanya? Ok ungʼeyo ni onego abed e od wuora?”
50
To ne ok gingʼeyo gima ne owachonegi.
51
Eka nodhi nyaka Nazareth kodgi kendo nomiyogi luor kowinjogi. To min mare nokano wechegi duto e chunye.
52
To Yesu nomedo dongo kobedo gi rieko kendo e ringruok, ka en gi ngʼwono gi Nyasaye kod ji.
Luka 2:1
Luka 2:2
Luka 2:3
Luka 2:4
Luka 2:5
Luka 2:6
Luka 2:7
Luka 2:8
Luka 2:9
Luka 2:10
Luka 2:11
Luka 2:12
Luka 2:13
Luka 2:14
Luka 2:15
Luka 2:16
Luka 2:17
Luka 2:18
Luka 2:19
Luka 2:20
Luka 2:21
Luka 2:22
Luka 2:23
Luka 2:24
Luka 2:25
Luka 2:26
Luka 2:27
Luka 2:28
Luka 2:29
Luka 2:30
Luka 2:31
Luka 2:32
Luka 2:33
Luka 2:34
Luka 2:35
Luka 2:36
Luka 2:37
Luka 2:38
Luka 2:39
Luka 2:40
Luka 2:41
Luka 2:42
Luka 2:43
Luka 2:44
Luka 2:45
Luka 2:46
Luka 2:47
Luka 2:48
Luka 2:49
Luka 2:50
Luka 2:51
Luka 2:52
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24