A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 17

1
Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Gik mamiyo ji donjo e richo ochunore ni nyaka bedie, to okwongʼ ngʼatno makelo gigo.
2
Dine obedo maber ka otwene pongʼ e ngʼute, mi onyumego e nam moloyo komiyo achiel kuom jomatindogi timo richo.
3
Omiyo ritreuru uwegi. “Ka owadu otimo richo, kwere, to ka olokore oweyo richo, to wene.
4
Ka otimoni richo nyadibiriyo odiechiengʼ achiel to obiro iri nyadibiriyo kendo owacho ni, ‘Alokora aweyo richo,’ to nyaka iwene.”
5
Joote nowachone Ruoth niya, “Med yiewa!”
6
Nodwoko niya, “Ka un gi yie matin marom gi koth karadali, to unyalo wacho ne yadh ngʼowuni ni, ‘Pudhri ia mondo ipithri e nam,’ to dine owinjou motimo kamano.
7
“Ka dibed ni nitie achiel kuomu man-gi jatich mapurone kata makwayo rombe. Dowachne jatichne koa e puodho ni, ‘Bi koroni kendo ibed piny mondo ichiem’?
8
Donge dowachne mana ni, ‘Losna chiemba mar otieno, ikri mondo imiya acham kendo metho, eka bangʼe inyalo chiemo kendo metho’?
9
Bende onyalo goyone jatichneno erokamano nikech notimo gima nowachone notim?
10
Omiyo un bende, ka usetimo gik moko duto mane onyisu mondo utim, onego uwach ni, ‘Wan mana jotich aticha ma ok owinjore to wasetimo mana tijwa.’ ”
11
Koro e yo kane odhiyo Jerusalem, Yesu nowuotho e kind Samaria gi Galili.
12
Ka noyudo odonjo e dala moro, ji apar man-gi dhoho noromo kode. Negichungo mabor
13
kendo negiluongo gi dwol maduongʼ niya, “Yesu, Ruoth! Kechwa!”
14
Ka nonenogi, nowacho niya, “Dhiuru, unyisru uwegi ni jodolo.” To kane gidhi, negipwodhore.
15
Achiel kuomgi, kane oneno ni osechange, nodok ir Yesu, kopako Nyasaye gi dwol maduongʼ.
16
Nopodho auma e tiend Yesu kendo nogoyone erokamano, to ngʼatno ne en ja-Samaria.
17
Yesu nopenjo niya, “Donge ji apar duto nopwodhi? Ere ji ochiko mamoko?
18
Onge ngʼato madineyudre kuomgi monego duogi mondo omi Nyasaye pak, mana japiny moro nononi kende ema odwogo?”
19
Eka nowachone niya, “Chungi kendo idhi, yieni osemiyo ibedo mangima.”
20
Chiengʼ moro, kane openje gi jo-Farisai kinde ma pinyruodh Nyasaye nobiye, Yesu nodwokogi niya, “Pinyruoth Nyasaye ok bi mana mineno gi wangʼ,
21
kata ji ok nowach ni, ‘Eri go,’ kata ni, ‘Ee cha go cha,’ nikech pinyruodh Nyasaye ni eiu.”
22
Eka nowachone jopuonjre niya, “Ndalo biro ma unugomb nenoe chiengʼ achiel kuom ndalo mag Wuod Dhano, to ok ununene.
23
Ji biro wachonu ni, ‘En kucha!’ Kata ni, ‘En ka!’ Kik uring udhi bangʼ-gi.
24
Nimar biro mar Wuod Dhano nobed machalo ka mil polo ma piatore e kor polo koa konchiel nyaka komachielo.
25
To mokwongo nyaka one masiche mangʼeny, kendo tiengʼni nodage.
26
“Mana kaka notimore e ndalo mag Nowa, e kaka biro bedo bende e ndalo mag Wuod Dhano.
27
Ji ne chiemo kendo metho, chwo ne kendo bende nyiri ne ikendo nyaka nochopo odiechiengʼ mane Nowa odonjo e yie. Eka pi mar ataro nobiro motieko ji duto.
28
“Kamano e kaka ne chalre e ndalo mag Lut, ji ne chiemo, kendo metho, negingʼiewo kendo negiloko ohala, bende negipitho kendo gedo.
29
To chiengʼ mane Lut oa Sodom, mach kod kite maliel mager nolwar koa e polo kendo notiekogi duto.
30
“Kamano e kaka nobedi e ndalo ma Wuod Dhano nofwenyre.
31
Odiechiengʼno onge ngʼato manobedie ewi tat ot, man-gi gige ei ot, manolor mondo ogolgi. Machalre gi mano, onge ngʼato manie puodho manodog dala ne gimoro amora.
32
Paruru chi Lut!
33
Ngʼatno matemo reso ngimane, ngimane biro lalne, to ngʼatno mowito ngimane, nores ngimane.
34
Awachonu ni, otienono ji ariyo nobed e kitanda achiel: achiel nokaw to machielo nowe.
35
Mon ariyo noyudi karego cham kaachiel, achiel nokaw, to machielo nowe. [
36
Chwo ariyo nobed e puodho, achiel ibiro kawo, to machielo nowe. ] ”
37
Eka negipenje niya, “Mano notimre kanye, Ruoth?” Nodwokogi niya, “Kama ringruok motho nitie, ema achudhe chokore.”
Luka 17:1
Luka 17:2
Luka 17:3
Luka 17:4
Luka 17:5
Luka 17:6
Luka 17:7
Luka 17:8
Luka 17:9
Luka 17:10
Luka 17:11
Luka 17:12
Luka 17:13
Luka 17:14
Luka 17:15
Luka 17:16
Luka 17:17
Luka 17:18
Luka 17:19
Luka 17:20
Luka 17:21
Luka 17:22
Luka 17:23
Luka 17:24
Luka 17:25
Luka 17:26
Luka 17:27
Luka 17:28
Luka 17:29
Luka 17:30
Luka 17:31
Luka 17:32
Luka 17:33
Luka 17:34
Luka 17:35
Luka 17:36
Luka 17:37
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24