A A A A A
×

Luo Bible 2020

Luka 1

1
Ji mangʼeny osebedo ka chano weche mane otimore e dierwa,
2
mana kaka nochiwgi ne wan kod jogo motelo mane gin joneno wangʼ gi wangʼ kendo jotich wachni.
3
Kuom mano, an bende kaka asenono tiend wechegi malongʼo nyaka aa chakruok, en gima ber bende mondo andikni e yo mochanore maler, in moluor Theofilo,
4
mondo ingʼe adier mar gik mosepuonji.
5
E ndalo ma Herode ne ruodh Judea, ne nitie jadolo ma nyinge Zekaria, ma ne en achiel kuom oganda jodolo mag Abija; chiege Elizabeth bende ne nyar dhood Harun.
6
Giduto ji ariyo ne gin joma kare e nyim Nyasaye, negirito chike Ruoth Nyasaye kod buchene, maonge ketho.
7
To ne gionge gi nyithindo, nikech Elizabeth ne migumba, kendo ji ariyogo ne hikgi oseniangʼ.
8
Chiengʼ moro kane ogandagi gi Zekaria ne ni e tich to notiyo kaka jadolo e nyim Nyasaye,
9
Noyiere gi ombulu kaka chik mar jodolo, mondo odonji ei hekalu mar Ruoth kendo owangʼ ubani.
10
To ka sa mar wangʼo ubani nochopo, jolemo duto nochokore oko kendo negilamo.
11
Eka malaika mar Ruoth Nyasaye nofwenyorene, kochungo yo korachwich mar bath kendo mar misango mar wangʼo ubani.
12
Kane Zekaria onene, ne obwok kendo luoro nomake.
13
To malaika nowachone ni: “Kik ibed maluor, Zekaria; lamoni osewinji chiegi Elizabeth biro nywoloni wuowi, kendo inichake Johana.
14
Obiro bedo ni mor kod ilo, to ji mangʼeny nomor nikech nywolne,
15
Nimar enobed ngʼat maduongʼ e nyim Ruoth. Ok nomadh kongʼo kata gimoro amora makech, to enopongʼ gi Roho Maler chakre nywolne.
16
Obiro kelo jo-Israel mangʼeny ir Ruoth Nyasachgi.
17
Kendo notel nyim Ruoth, gi chuny kod teko mar Elija, koduogo chunje wuone ir nyithindgi, kendo koloko joma wigi tek mondo oluw rieko mar ji makare, koiko oganda mowinjore ni Ruoth.”
18
Zekaria nopenjo malaika niya, “Ere kaka anyalo ngʼeyo ni wachni en adier? An ngʼat moti kendo chiega bende hike oniangʼ.”
19
Malaika nodwoko niya, “An Gabriel, achungo e nyim Nyasaye, kendo oseora mondo awuo kodi kendo nyisi wach maberni.
20
To koro ibiro bedo momo kendo ok iniwinj nyaka ndalo ma gini notimre, nikech ne ok iyie wechena mabiro bedo adiera e kindegi mowinjore.”
21
E kindeno, ji ne rito Zekaria kendo negiwuoro ni angʼo momiyo osebedo amingʼa ei hekalu.
22
Kane owuok oko, to ne ok onyal wuoyo kodgi. Negingʼeyo ni noseneno fweny ei hekalu, nimar nosiko konyisogi gik moko gi lwete to ne ok onyal wuoyo.
23
Ka kindene mar tich norumo, nodok dala.
24
Bangʼ mani chiege Elizabeth nomako ich to kuom dweche abich ne ok owuok oko.
25
Nowacho niya, “Ruoth Nyasaye osetimona ma. E ndalogi osenyiso ngʼwonone kuoma kendo ogolona wichkuot e kind ji.”
26
E dwe mar auchiel, Nyasaye nooro malaika Gabriel mondo odhi Nazareth, e dala mar Galili;
27
ir nyako ngili, mane oseketo winjruok mar kend gi ngʼato ma nyinge Josef ma nyakwar Daudi. Nying nyakono mapok ongʼeyo dichwo ne en Maria.
28
Malaika nodhi ire momose niya, “Amosi, in nyako mogwedhi moloyo! Ruoth ni kodi.”
29
Wechego nochando chuny Maria ahinya, to nowuoro mos mane omosegono, ni tiende angʼo.
30
To malaika nowachone niya, “Kik iluor Maria, nikech Nyasaye osetimoni ngʼwono.
31
Ibiro mako ich kendo ininywol wuowi, to inimiye nying ni Yesu.
32
Obiro bedo maduongʼ kendo noluonge ni Wuod Nyasaye Man Malo Moloyo, Ruoth Nyasaye biro miye kom loch mar kwar mare, Daudi.
33
To enobed gi loch kuom od Jakobo nyaka chiengʼ, pinyruodhe ok norum ngangʼ.”
34
Maria nopenjo malaika niya, “Mani biro bedo nadi, to pod an nyako mapok ongʼeyo dichwo?”
35
Malaika nodwoko niya, “Roho Maler biro biro kuomi, kendo teko mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro umi. Kuom mano jal maler monego nywol ibiro luongo ni Wuod Nyasaye.
36
Bende ngʼeni Elizabeth ma watni biro bedo gi nyathi kata e hike moniangʼno, to dhako mane iluongo ni migumbano, koro en gi ich mar dweche auchiel.
37
Nimar onge gima nyalo tamo Nyasaye.”
38
Maria nodwoko niya, “An jatich Ruoth, onego timre kaka iwacho.” Eka malaika noweye.
39
E kindeno Maria noikore mowuok mapiyo kodhi e piny motimo gode mar Judea,
40
kama nodonjo e dala Zekaria kendo nomoso Elizabeth.
41
Ka Elizabeth nowinjo mos mar Maria nyathi notugo e iye kendo Elizabeth nopongʼ gi Roho Maler.
42
Gi dwol maduongʼ nomor kowacho niya, “In dhako mogwedhi kuom mon, kendo nyathi ma ibiro nywolo bende ogwedhi!
43
To angʼo momiyo obedo mangʼwon koda momiyo min Ruodha dibi ira?
44
Piyo piyo nono ka mosni nochopo e ita, nyathi manie iya notugo gi mor.
45
Ogwedhi in dhako moseyie ni gima Ruoth osewachone biro timore.”
46
To Maria nowacho niya, “Chunya opako Ruoth
47
kendo chunya oil kuom Nyasaye Jawarna,
48
nimar oseparo dhier mar jatichne. Chakre kawuononi tienge duto biro luonga ni ngʼat mogwedhi,
49
nimar Jal Maratego osetimona gik madongo, Nyinge ler.
50
Kechne chopo kuom jogo moluore chakre tiengʼ ka tiengʼ.
51
Osetimo timbe madongo gi bade; okeyo jogo masungore e parogi maiye.
52
Osegolo ruodhi e kombegi to osetingʼo malo joma muol.
53
Oseyiengʼo jokech gi gik mabeyo to oseriembo jo-mwandu gi lwetgi nono.
54
Osekonyo jatichne Israel, koparo bedo mangʼwon,
55
ne Ibrahim kod nyikwaye nyaka chiengʼ, mana kaka nowachone kwerewa.”
56
Maria nodak gi Elizabeth kuom dweche madirom adek eka nodok thurgi.
57
Kane en kinde mane Elizabeth onego yudie nyathi, nonywolo nyathi ma wuowi.
58
Jogwengʼ kod wedene nowinjo ni Ruoth Nyasaye osetimone kech maduongʼ mi gibedo kode e morne.
59
Chiengʼ mar aboro negibiro mondo giter nyathi nyangu kendo negidwaro chake nying wuon-gi Zekaria,
60
to min-gi nowuoyo kendo owacho niya, “Ooyo! Ibiro luonge ni Johana.”
61
Negiwachone niya, “Onge ngʼato moro kuom wedeni man-gi nyingni.”
62
Eka ne giwuoyo gi wuon mare gi lwetgi, mondo giyud ni en nying mane madoher luongogo nyathi.
63
Nokwayo bao mar ndiko kendo ji duto nowuoro ka nondiko niya, “Nyinge en Johana.”
64
Gikanyono dhoge noyawore kendo lewe nogonyore, mi nochako wuoyo, kopako Nyasaye.
65
Luoro nomako jogwengʼ duto, kendo ji duto manie piny gode Judea ne loso kuom gigi duto.
66
Ngʼato ka ngʼato mane owinjo wachni ne owuoro ahinya, kapenjo niya, “Nyathini biro bedo machal nade?” Nimar lwet Ruoth ne ni kode.
67
Wuon mare Zekaria nopongʼ gi Roho Maler kendo nokoro wach kama:
68
“Pak obed ne Ruoth Nyasach Israel; nikech osebiro kendo osereso joge.
69
Osechungonwa tungʼ mar warruok marwa, e od jatichne Daudi,
70
(kaka nowacho gi dho jonabige maler mag ndalo machon),
71
warruok ae lwet wasikwa, kendo ae lwet jogo duto mamon kodwa,
72
mondo onyis kech ne kwerewa, kendo opar singruokne maler,
73
singruok mane okwongʼorego ne kwarwa Ibrahim:
74
mondo oreswa e lwet wasikwa kendo omi watine maonge luoro,
75
e ngima maler kod tim makare e nyime ndalowa duto.
76
“To in, nyathina, ibiro luongi ni janabi mar Nyasaye Man Malo Moloyo; nimar ibiro telo e nyim Ruoth mondo ilosne yo,
77
kendo imi joge ngʼeyo wach mar warruok kuom weruok mar richogi,
78
nikech ngʼwono mamuol mar Nyasachwa, ma chiengʼ mawuok biro kelonwa koa e polo,
79
mondo orieny kuom jogo modak e mudho, kendo e tipo mar tho, mondo otel ne tiendewa e yor kwe.”
80
To nyathino nodongo kendo nobedo motegno e chuny; bende nodak e thim nyaka nochopo chiengʼ mane onyisore ratiro e nyim Israel.
Luka 1:1
Luka 1:2
Luka 1:3
Luka 1:4
Luka 1:5
Luka 1:6
Luka 1:7
Luka 1:8
Luka 1:9
Luka 1:10
Luka 1:11
Luka 1:12
Luka 1:13
Luka 1:14
Luka 1:15
Luka 1:16
Luka 1:17
Luka 1:18
Luka 1:19
Luka 1:20
Luka 1:21
Luka 1:22
Luka 1:23
Luka 1:24
Luka 1:25
Luka 1:26
Luka 1:27
Luka 1:28
Luka 1:29
Luka 1:30
Luka 1:31
Luka 1:32
Luka 1:33
Luka 1:34
Luka 1:35
Luka 1:36
Luka 1:37
Luka 1:38
Luka 1:39
Luka 1:40
Luka 1:41
Luka 1:42
Luka 1:43
Luka 1:44
Luka 1:45
Luka 1:46
Luka 1:47
Luka 1:48
Luka 1:49
Luka 1:50
Luka 1:51
Luka 1:52
Luka 1:53
Luka 1:54
Luka 1:55
Luka 1:56
Luka 1:57
Luka 1:58
Luka 1:59
Luka 1:60
Luka 1:61
Luka 1:62
Luka 1:63
Luka 1:64
Luka 1:65
Luka 1:66
Luka 1:67
Luka 1:68
Luka 1:69
Luka 1:70
Luka 1:71
Luka 1:72
Luka 1:73
Luka 1:74
Luka 1:75
Luka 1:76
Luka 1:77
Luka 1:78
Luka 1:79
Luka 1:80
Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24