A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mariko 7

1
Jo-Farisai gi jopuonj Chik moko ma noa Jerusalem nochokore but Yesu
2
mi gineno ka jopuonjrene moko chiemo gi lwedo mochido, tiende ni lwedo ma ok olwoki e yor pwodhruok.
3
Jo-Farisai gi jo-Yahudi duto ok chiem kapok gilwoko lwetgi e yor pwodhruok, kaluwore gi kit kweregi machon.
4
Ka gia e chiro to ok ginyal chamo gimoro kapok gilwokore. Girito timbegi moko machon mathoth: kaka luoko okombe gi agulni, gi bakunde mag lowo gi birike.
5
Kuom mano jo-Farisai gi jopuonj chik nopenjo Yesu niya, “Angʼo momiyo jopuonjreni ketho chikwa kod puonj mag kwerewa, ka gichiemo gi lwedo mochido?”
6
Nodwokogi niya, “Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu un joma wuondoregi; mana kaka ondiki ni, “ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.
7
Gilama kayiem nono, to gik ma gipuonjo gin mana chike mag dhano.’
8
Useweyo Chike Nyasaye mi koro umako mana puonj ma kwereu machon noweyonu.”
9
Nowachonegi niya, “Un gi lony mathoth mar keto Chike Nyasaye tenge mondo urit puonju uwegi!
10
Nikech Musa nowacho ni, ‘Luor wuonu gi minu;’ kendo ni, ‘Ngʼato angʼata mokwongʼo wuon kata min nyaka negi.’
11
Un to uwacho ni ka ngʼato owacho ne wuon kata ne min ni, ‘Kony moro amora ma dine uyudo koa kuoma koro en Koban’ (tiende ni, mich mowal ne Nyasaye),
12
to ngʼama kamano koro ok uyiene mondo okony wuon kata min.
13
Kamano umiyo wach Nyasaye bedo maonge gi teko nikech wach kitu gi timbeu mane kwereu omiyou. Bende utimo gik mamoko mathoth maket gi mano.”
14
Bangʼ mano Yesu noluongo oganda ire kendo nowachonegi niya, “Chikuru itu, un duto, mondo uwinj tiend wachni.
15
Onge gimoro man oko mar dhano ma kodonjo e iye to nyalo miyo odok mogak. En adier ni gima wuok e dho ngʼato ema miyo odoko mogak. [
16
Ngʼat man-gi it mar winjo wach mondo owinji.] ”
17
Kane oseweyo oganda mi odonjo e ot, jopuonjrene nopenje tiend ngerono mane onyisogi.
18
To nopenjogi niya, “Kare un bende wach pod ok donjnu? Donge ungʼeyo ni gima ni oko kodonjo ei dhano ok nyal miyo odok mogak?
19
Nikech ok odonji e chunye, to odonjo mana e ich bangʼe owuok oko mar dende.” (Ka Yesu nowacho ma, ne opwodho chiemo duto ni ler.)
20
Nomedo wuoyo kowacho niya, “Gima wuok koa ei ngʼato ema miyo odoko mogak.
21
Nikech chuny dhano ema richo duto wuokie kaka: paro maricho, chode, kuo, nek, terruok,
22
kod wuoro; kaachiel gi timbe maricho, wuond, anjawo, ketho nying, sunga kod fuwo.
23
Gik marichogi duto wuok e chuny dhano kendo miyo ngʼato bedo mogak.”
24
Yesu noa kanyo modhi e gwengʼ mar Turo. Nodonjo e ot moro kendo ne ok odwar mondo ngʼato ongʼe ni en kanyo, kata kamano, bedone kanyo ne ok nyal tamo ji ngʼeyo.
25
Dhako moro ma nyare matin ne nigi jachien marach ka nowinjo ni Yesu kanyo nodhi ire gisano mi ogoyo chonge piny e nyime.
26
Dhakoni ne en nyar jo-Yunani monywol Foinike e piny Siria. Nobiro ir Yesu mohombe mondo oriemb jachien oa kuom nyare.
27
Nowachone niya, “We nyithindo ema okuong ochiem mayiengʼ, nikech ok en gima kare kawo chiemb nyithindo mondo idir ne guogi.”
28
Dhakono nodwoke kowacho niya, “Mano en adier, Ruoth, to kata mana guogi man e bwo mesa bende chamo ngʼinjo ma nyithindo olwaro piny.”
29
Eka Yesu nowachone niya, “Nikech dwokonino koro inyalo dhi. Jachien osewuok oweyo nyari.”
30
Dhakono nodhi dala moyudo nyathineno konindo e kitanda kendo ka jachien osea.
31
Yesu nowuok e gwengʼ mar Turo kaluwo Sidon, mi nolor nyaka Nam Galili mondo ochopi e gwengʼ mar Dekapoli.
32
Kuno, jomoko nokelone ngʼat moro mane ite odino kendo mane ok nyal wuoyo kata matin. Jogi nokwayo Yesu mondo oket lwete kuome.
33
Ka Yesu nosetero ngʼatno tenge, kogole oko e kind oganda, nosoyo lith lwetene e ite. Eka nongʼulo olawo mi omulo lew ngʼatno.
34
Nongʼiyo malo e polo, kendo noomo chunye kowacho niya, “Efatha!” (tiende ni, “Yawri!” )
35
Kar dhogeno it ngʼatno noyawore kendo lewe nogonyore mochako wuoyo maler.
36
Yesu nochiko joma nenikanyo ni kik ginyis ngʼato wachni. To kaka nomedo kwerogino e kaka gin bende negimedo lando wachno.
37
Ji duto mane owinjo wachno nodhier nono kagiwacho niya, “Osetimo gik moko duto maber, koda ka joma itgi odino omiyo winjo wach, kendo momni bende omiyo wuoyo.”
Mariko 7:1
Mariko 7:2
Mariko 7:3
Mariko 7:4
Mariko 7:5
Mariko 7:6
Mariko 7:7
Mariko 7:8
Mariko 7:9
Mariko 7:10
Mariko 7:11
Mariko 7:12
Mariko 7:13
Mariko 7:14
Mariko 7:15
Mariko 7:16
Mariko 7:17
Mariko 7:18
Mariko 7:19
Mariko 7:20
Mariko 7:21
Mariko 7:22
Mariko 7:23
Mariko 7:24
Mariko 7:25
Mariko 7:26
Mariko 7:27
Mariko 7:28
Mariko 7:29
Mariko 7:30
Mariko 7:31
Mariko 7:32
Mariko 7:33
Mariko 7:34
Mariko 7:35
Mariko 7:36
Mariko 7:37
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16