A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mariko 5

1
Negingʼado nam nyaka loka e gwengʼ miluongo ni Gerasi.
2
Kane Yesu owuok e yie, to ngʼat moro man-gi jochiende manodak e kar liete noromone.
3
Ngʼatni nodak kar yiko joma otho, kendo onge ngʼat mane nyalo make mi tweye kata mana gi nyororo.
4
Nikech nosebedo ka itweyo lwetene gi tiendene to nyoroche mane itweyego nochodo achoda mi ongʼiny matindo tindo chumbe mane iridogo tiendene. Koro ne onge ngʼato ma tekre ngʼeny mane nyalo make.
5
Otieno gi odiechiengʼ duto ngʼatni ne wuotho e kind liete kendo e gode man machiegni koywagore matek kendo kongʼolore gi kite.
6
Kane oneno Yesu kabiro gi kuma bor, noringo odhi ire mopodho piny e nyime.
7
Nogoyo koko gi dwol maduongʼ mogik niya, “Yesu Wuod Nyasaye Man Malo Moloyo, angʼo milaro koda? Kuongʼri ne Nyasaye ni ok ibi sanda!”
8
Noyudo Yesu osewacho ne jachien marachno niya, “Aa kuom ngʼatni!”
9
Eka Yesu nopenje niya, “Nyingi ngʼa?” Nodwoke niya, “Nyinga Oganda, nikech wangʼeny.”
10
Eka nochako sayo Yesu mondo kik oriembgi gia e gwengʼno.
11
To noyudo kweth maduongʼ mag anguro moko kwayo e bath got mane ni machiegni kanyo.
12
Jochiendego nosayo Yesu kawacho niya, “Orwa ir anguro ka mondo wadhi wadonj eigi.”
13
Yesu nomiyogi thuolo mi jochiendego nowuok kuom ngʼatno mi gidonjo ei angurogo. Kwethgo duto ma kar rombgi ne nyalo chopo alufu ariyo, noringo matek koluwo aridiridi mochomo nam mi giduto ne githo ei pi.
14
Jokwadh angurogo noringo oa mine gidhi gitero wach ne ji duto modak e dala kendo e gwengʼno gima nosetimore, omiyo jogo duto nobiro mondo gin bende gineye gi wangʼ-gi.
15
Kane gibiro ir Yesu, negineno ngʼat ma yande jochiende mangʼeny sandono kobet piny kanyo korwakore maber kendo pache nikare mi luoro nomakogi.
16
To jogo mane oneno gima notimore nonyiso ji gik moko duto mane osetimore ne ngʼat mane nigi jochiende kendo ne anguro bende.
17
Kuom mano jogo nosayo Yesu mondo oa e gwengʼ-gi.
18
Kane oyudo Yesu donjo e yie, ngʼat mane jachien sando mane oyudo osechangono nosaye mondo oyie odhi kode.
19
To Yesu notame kawachone niya, “Dog dala ir joodi mondo inyisgi gik madongo ma Ruoth osetimoni, kendo kaka osekechi gi kech maduongʼ.”
20
Omiyo ngʼatno nowuok odhi mi nochako lando e gwenge mag Dekapoli konyiso ji gik ma Yesu nosetimone. Ji duto nowuoro wechego.
21
Kane Yesu osengʼado nam gi yie mi odok loka machielo, oganda maduongʼ nolwore.
22
Eka ngʼat moro ma jatend sinagogi ma nyinge Jairo nobiro kanyo. Kane oneno Yesu nogoyo chonge piny e tiende
23
kosaye niya, “Nyara matin tuo dwa tho, yie ibi mondo iket lweti kuome mondo ochangi odok mangima.”
24
Omiyo Yesu nowuok modhi kode. Oganda maduongʼ ne luwo bangʼ Yesu kothungʼe koni gi koni.
25
To dhako moro ne ni kanyo mane osebedo ka iye chwer kuom higni apar gariyo.
26
Dhakoni nosechandore miwuoro e lwet jothieth mathoth kendo nosetieko mwandu duto mane en-go to ne ok oyudo resruok. Kar chango to tuone nosiko ka medore.
27
Kane owinjo humb Yesu, nobiro gi yo katoke ei oganda kendo nomulo riak lawe,
28
koparo e chunye niya, “Kata ka anyalo mulo mana riak lawe to abiro chango.”
29
Iye machwer nochok gikanyono mi nowinjo e dende ni ochango.
30
E sa nogo Yesu nongʼeyo ni teko osewuok kuome. Nolokore mi ochomo oganda, kopenjogi niya, “En ngʼa momulo lepa?”
31
To jopuonjrene nodwoke niya, “Ineno ka ji olwori moketi diere to pod ipenjo apenja ni, ‘En ngʼa momulo lepa?’  ”
32
Yesu nomedo ngʼicho ei oganda mondo one ngʼat mane omule.
33
Kane dhakono ongʼeyo e chunye gima nosetimorene, nobiro mopodho e tiend Yesu kotetni gi luoro kendo nonyise adier man kuome duto.
34
Yesu nowachone niya, “Nyara yieni osechangi. Dhi gi kwe kendo chandruokni mondo orum chuth.”
35
Kane oyudo Yesu pod wuoyo, jomoko nobiro moa e od Jairo ma jatend sinagogi. Negiwachone Jairo niya, “Nyari osetho, angʼo momiyo pod ichando Japuonj?”
36
Ka ok osedewo wach jogo, Yesu nowachone jatend sinagogi niya, “Kik iluor, bed gi yie.”
37
Yesu koro ne ok oyie mondo ngʼat moro oluwe makmana Petro gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo.
38
Kane gichopo e dala jatend sinagogi, Yesu noyudo ka dala otimo koko; ka ji ywak kendo goyo nduru matek.
39
Nodonjo ei ot mopenjogi niya, “Koko gi nduru ni manade? Nyathi ok otho, onindo aninda.”
40
To jogo nonyiere anyiera. Kane osegologi oko duto, nokawo wuon nyathi gi min-gi kaachiel gi jopuonjre mane ni kode, mi odonjo kodgi nyaka iye kuma nyathi ne nitie.
41
To nomako lwet nyathi manyakono mi owachone niya, “ Talitha koum!” (tiende ni, “Nyako matin, anyisi ni aa malo!” )
42
Sano sano nyakono nochungʼ malo mochako wuotho e dier ot (ne en ja-higni apar gariyo). Ji duto nohum nono kuom gima notimoreno.
43
To Yesu nosiemogi matek ni kik ginyis ngʼato moro amora gima nosetimore, bangʼe nonyisogi ni mondo gimi nyakono gimoro ocham.
Mariko 5:1
Mariko 5:2
Mariko 5:3
Mariko 5:4
Mariko 5:5
Mariko 5:6
Mariko 5:7
Mariko 5:8
Mariko 5:9
Mariko 5:10
Mariko 5:11
Mariko 5:12
Mariko 5:13
Mariko 5:14
Mariko 5:15
Mariko 5:16
Mariko 5:17
Mariko 5:18
Mariko 5:19
Mariko 5:20
Mariko 5:21
Mariko 5:22
Mariko 5:23
Mariko 5:24
Mariko 5:25
Mariko 5:26
Mariko 5:27
Mariko 5:28
Mariko 5:29
Mariko 5:30
Mariko 5:31
Mariko 5:32
Mariko 5:33
Mariko 5:34
Mariko 5:35
Mariko 5:36
Mariko 5:37
Mariko 5:38
Mariko 5:39
Mariko 5:40
Mariko 5:41
Mariko 5:42
Mariko 5:43
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16