A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mariko 3

1
Chiengʼ moro Yesu nochako odonjo e sinagogi, to ne nitie ngʼato kanyo ma lwete otal.
2
Ji moko ne orito Yesu kanyo ka gidwaro yo ma digiyudgo ketho kuome. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ka dochang ngʼatno chiengʼ Sabato.
3
Yesu nowacho ne ngʼat mane lwete otalno niya, “Chungi ane e nyim ji duto ka.”
4
Bangʼe Yesu nopenjo jogo niya, “Ere gima chikwa oyie mondo otim chiengʼ Sabato? Timo maber koso timo marach, reso ngima koso nego?” To jogo nolingʼ thi.
5
Yesu nongʼiyo jogo gi mirima kendo ka chunye lit ahinya nikech chunygi ne tek. Nowacho ni jal ma lwete otalno niya, “Rie lweti,” mi norieyo lwete kendo lwete nochango chuth.
6
Bangʼeno jo-Farisai nowuok modhi kendo negichako chano kaachiel gi jo-Herodia kaka digineg Yesu.
7
Yesu kaachiel gi jopuonjrene nowuok oa kanyo mi gidhi e dho nam, to oganda maduongʼ moa Galili noluwo bangʼe.
8
Kane ji owinjo gik mane osetimo, ji mangʼeny nobiro ire koa Judea, Jerusalem, Idumea kod gwenge molworo Jordan, Turo kod Sidon.
9
Nikech oganda maduongʼ mane olwore, nonyiso jopuonjrene mondo oikne yie moro matin mondo kik ji thungʼe.
10
Nimar nosechango ji mangʼeny, omiyo jomane tuo ne dhirore mondo omule.
11
E sa asaya mane jochiende oneno Yesu, negipodho piny e nyime ka giywagore niya, “In e Wuod Nyasaye.”
12
To Yesu nosiemogi matek ni kik gihul ni en ngʼa.
13
Yesu nowuok modhi malo e bath got kendo nogwelo joma ne odwaro mondo odhi kode, mi jogo nodhi kode.
14
Ne oyiero ji apar gariyo, mane oketo tenge kaka joote, mondo gibed kode eka mondo oorgi gidhi giyal Injili
15
kendo gibed gi teko mar golo jochiende kuom ji.
16
Magi e joote apar gariyo mane oyier: Simon (mane omiyo nying machielo ni Petro);
17
Jakobo wuod Zebedi gi owadgi ma Johana (mane iluongo ni Boanerges, tiende ni yawuot Mor Polo);
18
gi Andrea, Filipo, Bartholomayo, Mathayo; gi Thoma, Jakobo wuod Alfayo, Thadayo, Simon ma ja-Zilote,
19
kod Judas Iskariot, jal ma nondhoge.
20
Bangʼe Yesu nodonjo e ot moro to oganda maduongʼ nochokore kanyo kendo ma kata mana thuolo mar chiemo gi jopuonjrene ne ok onyal yudo.
21
To ka joodgi Yesu nowinjo wachni, negidhi ire mondo gigole kanyo githuon, kagiwacho niya, “Wiye obiro marach.”
22
Jopuonj Chik mane obiro kanyo koa Jerusalem to nowacho kuom Yesu niya, “Opongʼ gi teko mar Belzebub! Ogolo jochiende gi teko mar ruodh jochiende.”
23
To Yesu noluongogi ire mowuoyo kodgi gi ngeche kowacho niya, “Ere kaka Satan digol Satan?
24
Ka pinyruoth moro opogore kendo joge gore kendgi to pinyruodhno ok nyal chungʼ.
25
Bende ka joot achiel opogore to odno nyaka podhi.
26
Ere kaka Satan diked gi pinyruodhe owuon, ka opogore kende owuon to ok dochungʼ, kendo mano ema dibed giko lochne.
27
Chutho onge ngʼat manyalo monjo od ngʼat maratego mi omaye gige odhigo ka ok otweyo ngʼatno mokwongo. Kosetimo kamano eka dohedhre mar yako gik moko e odno.
28
Awachonu adier ni richo kod yanyo Nyasaye ma dhano osetimo nowenegi.
29
To ngʼato angʼata ma yanyo Roho Maler ok nowene richone ngangʼ, nikech oseketho ketho mochwere.”
30
Nowacho kamano nikech jogi ne wuoyo kawacho niya, “En gi jachien marach.”
31
Bangʼeno min Yesu gi owetene nobiro ire. Negioro ngʼato mondo oluongnegi Yesu ka gin to gidongʼ gioko.
32
Oganda manobet kolworo Yesu nowachone niya, “Minu gi oweteni ni oko ka gidwari.”
33
To Yesu nopenjogi niya, “Minwa gi owetena to gin ngʼa gini?”
34
Kosewacho kamano to nongʼiyo joma ne obet kolwore bangʼe owacho niya, “Eri, magi e minwa gi owetena!
35
Ngʼato angʼata matimo dwaro Nyasaye e owadwa gi nyaminwa kod minwa.”
Mariko 3:1
Mariko 3:2
Mariko 3:3
Mariko 3:4
Mariko 3:5
Mariko 3:6
Mariko 3:7
Mariko 3:8
Mariko 3:9
Mariko 3:10
Mariko 3:11
Mariko 3:12
Mariko 3:13
Mariko 3:14
Mariko 3:15
Mariko 3:16
Mariko 3:17
Mariko 3:18
Mariko 3:19
Mariko 3:20
Mariko 3:21
Mariko 3:22
Mariko 3:23
Mariko 3:24
Mariko 3:25
Mariko 3:26
Mariko 3:27
Mariko 3:28
Mariko 3:29
Mariko 3:30
Mariko 3:31
Mariko 3:32
Mariko 3:33
Mariko 3:34
Mariko 3:35
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16