A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mariko 16

1
Bangʼ ka Sabato oserumo, Maria ma aa Magdala gi Maria min Jakobo kod Salome nokelo modhi mangʼwe ngʼar mondo giwirgo ringre Yesu.
2
Okinyi mangʼich, odiechiengʼ mokwongo mar juma ka chiengʼ osewuok, negichako wuoth mar dhi kar liel,
3
kendo negipenjore ngʼato gi ngʼato niya, “En ngʼa mabiro ngʼielonwa kidi e dho liel oko?”
4
To kane gitingʼo wangʼ-gi, negineno ka kidi mangʼongono nosengʼiel oko.
5
Kane gidonjo ei bur, negineno wuowi moro matin morwako kandho marachar kobet e bath bur korachwich, kendo ne gibuok ahinya.
6
Wuowino nokwerogi niya, “Weuru bwok. Umanyo Yesu ja-Nazareth, mane ogur. Oonge ka, osechier! Neuru kamane gipiele.
7
To wuoguru udhi unyis jopuonjrene, kaachiel gi Petro ni, ‘Otelo nyimu odhi Galili. Kuno ema ubiro nenee mana kaka nosenyisou motelo.’ ”
8
Mon-go nowuok moringo oa e liel kanyo ka gitetni kendo dhogi omoko, ne ok giwachone ngʼato gimoro amora e yo nikech negiluor. [
9
Kane Yesu ochier kogwen, chiengʼ mokwongo mar juma, nofwenyore mokwongo ne Maria ma aa Magdala, mane ogolo jochiende abiriyo kuome.
10
Maria nodhi monyiso jogo mane ni kode, jogo mane ywak kendo jogo mane dengo.
11
Kane giwinjo ni Yesu ngima, kendo ni Maria nosenene ne ok giyie.
12
Bangʼe Yesu nofwenyore ne ji ariyo kuomgi kinde machielo, ka giwuotho e gwengʼ.
13
Jogi noduogo monyiso joma moko wachni; to kata kamano ne ok giyie kodgi.
14
Achien Yesu nofwenyore ni joote apar gachiel kane oyudo gichiemo; noseyogi nikech yie mane giongego, kendo nikech chunygi ne tek mane ok ginyal yie jogo mane osenene bangʼ kane osechier.
15
Nowachonegi niya, “Dhiuru e piny duto mondo uyal Injili ne chwech duto.
16
Ngʼato angʼata moyie kendo obatisi nokwo, to ngʼat ma ok oyie bura nolo.
17
To ranyisigi noluw joma oyie: E nyinga giniriemb jochiende; giniwuo gi dhok manyien;
18
ginimak thuonde gi lwetgi, kendo ginimodhi kwiri mager, to ok ginihinyre ngangʼ, giniket lwetgi kuom joma tuo, to jotuo nobed mangima.”
19
Bangʼ ka Ruoth Yesu nosewuoyo kodgi nokawe motere e polo, mobedo e bat korachwich mar Nyasaye.
20
Eka jopuonjre nowuok odhi oko kendo oyalo kuonde duto, to Ruoth notiyo kodgi kendo nosiro wachne gi honni mane oluwore kod yalo.]
Mariko 16:1
Mariko 16:2
Mariko 16:3
Mariko 16:4
Mariko 16:5
Mariko 16:6
Mariko 16:7
Mariko 16:8
Mariko 16:9
Mariko 16:10
Mariko 16:11
Mariko 16:12
Mariko 16:13
Mariko 16:14
Mariko 16:15
Mariko 16:16
Mariko 16:17
Mariko 16:18
Mariko 16:19
Mariko 16:20
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16