A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mariko 15

1
Gokinyi mangʼich, jodolo madongo gi jodong oganda gi jopuonj Chik, kaachiel gi jobuch Sanhedrin ne joriwo paro kuom gima nowinjore gitim. Negitweyo Yesu mi gitere e nyim Pilato.
2
Pilato nopenjo Yesu niya, “In e ruodh jo-Yahudi?” To Yesu nodwoke niya, “Ee, en kaka iwachono.”
3
Jodolo madongo nodonjone gi weche mathoth.
4
Omiyo Pilato nochako openje niya, “Dwokawa, donge ineno kaka gidonjoni gi ketho mangʼeny?”
5
To Yesu nolingʼ alingʼa kendo ma ok odwoke, mi Pilato nohum nono.
6
Ne en chik ni mondo ogony ngʼat achiel motwe e kinde mag sawo mar Pasaka kaluwore gi kwayo mar jopiny.
7
To e ndalono ja-kiragi moro ma nyinge Barabas, ne ni e od twech, kaachiel gi jojiemo mamoko manotwe kuom wach nek kod pingo loch.
8
Ogandano nobiro mokwayo Pilato mondo otimnegi kaka nojatimo higa ka higa.
9
To Pilato nopenjogi niya, “Duher mondo agonynu ruodh jo-Yahudi koso?”
10
Nimar nongʼeyo ni ich lit ema nomiyo jodolo madongo noketo Yesu e lwete.
11
To jodolo madongo nojiwo oganda mondo oyie gi dwarogi ni Pilato ogony mana Barabas.
12
Pilato nopenjogi niya, “To koro atim angʼo gi Jal muluongo ni ruodh jo-Yahudini?”
13
Ne gikok matek niya, “Gure!”
14
Pilato nopenjogi niya, “Nangʼo, en ketho mane mosetimo madimi gure?” To negimedo kok matek moloyo kagiwacho niya, “Gure!”
15
Nikech Pilato ne dwaro mondo omor oganda, nogonyonegi Barabas. Yesu to nogolo chik mondo ochwadi bangʼe nokete e lwetgi mondo gigure.
16
Askeche nokawo Yesu motero e laru mar od ruoth (tiende ni Paratori) kama ne ji romee, mine giluongo oganda mar askeche duto irgi.
17
Negibolo kuom Yesu kandho makwar, eka ne gikado osimbo mar kudho kendo gisidho e wiye.
18
Eka negichako jare niya, “Ber Ruodh jo-Yahudi.”
19
Kinde ka kinde negigoyo wiye gi luth, kendo ka gingʼulo kuome olawo, bende negikulore e nyime ka gigoyo chong-gi piny ka gilame.
20
To kane gisejare ne gilonyo kandho makwar mane girwakone mi girwakone lepe owuon. Bangʼe ne gitere oko mondo gigure.
21
Ngʼat moro ma ja-Kurene miluongo ni Simon, mane wuon Aleksanda gi Rufus, noyudo kadho kanyo koa e gwengʼ moro. Ne gichune mondo otingʼ msalaba.
22
Koro ne gitero Yesu kama iluongo ni Golgotha (tiende ni “Hanga Wich”).
23
Kanyo negimiye divai moru gi yath makweyo rem miluongo ni mane-mane mondo omadhi, to nodagi.
24
Eka negigure. Ne gipogore lepe, ka gigoyo ombulu mondo gingʼe gima ngʼato ka ngʼato onego okaw.
25
Negigure sa adek okinyi.
26
Ne nitie ndiko mondik ewi msalaba manyiso kethone niya: Ma en Ruodh Jo-Yahudi.
27
Jomecho ariyo bende negiguro kode, achiel e bathe korachwich to machielo e bathe koracham. [
28
Mano nochopo ndiko ma nondiki chon niya, “Nokwane e oganda joma richo.”]
29
Joma ne kadho kanyo nojare ka giyanye ka gikino wiyegi kendo giwacho niya, “Oo! In manyocha iwacho ni inyalo ketho hekalu mi ichak igere bangʼ ndalo adekni,
30
wuog ane e msalaba ilor piny kendo iresri kendi ane!”
31
Machalre kamano bende jodolo madongo gi jopuonj chik e kindgi giwegi bende nojare kagiwacho niya, “Ne oreso jomoko to en koro ok onyal resore owuon!
32
Kristo ma Ruodh jo-Israel koro olor ane oa ewi msalaba mondo wane, eka wayie kuome.” Jok mane ogur kode bende nodhuole gi ayany.
33
Kar sa auchiel mar odiechiengʼ, mudho nobiro moimo piny duto nyaka sa ochiko.
34
Ka sa ochiko noromo Yesu noywak gi dwol maduongʼ kowacho niya, “Eloi, Eloi, lama sabakthani?” (ma tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nangʼo?” ).
35
Ka moko kuom joma nochungʼ machiegni nowinjo mano, negiwacho niya, “Winjuru, oluongo Elija.”
36
Ngʼato achiel noringo okawo siponj ma onyume e kongʼo makech, kendo nochome ewi odundu mabor bangʼe omiyo Yesu mondo omadhi. Kowacho niya, “Koro weyeuru mos, wane ka Elija biro mondo orese.”
37
Yesu noywak matek bangʼe chunye nochot.
38
Pasia mar hekalu noyiech e diere tir, chakre malo nyaka piny.
39
To kane jatend jolweny mane ochungʼ e nyim Yesu ne owinjo kaka oywak bangʼe oneno kaka otho, nowacho niya, “En adier chuth ni jali ne en Wuod Nyasaye!”
40
Ne nitie mon moko mane ngʼicho gichien. Moko kuomgi ne gin Maria ma aa Magdala gi Maria min Jakobo matin, ma bende min Joses, kod Salome.
41
Mon-gi ema ne luwo Yesu koa Galili ka gichiwone gik monego okonyrego. Mon mamoko mathoth ma noluwe koa kode Jerusalem bende ne ni kanyo.
42
Ne en Chiengʼ Ikruok (ma en odiechiengʼ motelone Sabato). Omiyo ka nochopo seche mag odhiambo,
43
Josef ja-Arimathaya, mane en ngʼat mogen e Buch Jodongo, kendo mane en owuon orito neno pinyruoth Nyasaye, nodhi ir Pilato gi chir mokwayo ringre Yesu.
44
Pilato nowuoro ka nowinjo ni Yesu osetho, omiyo noluongo jatend jolweny mopenje kapo Yesu nosetho adier.
45
To kane owinjo kuom jatend jolweny ni ne en kamano, nochiwo ringre Yesu ne Josef.
46
Eka Josef nongʼiewo nanga marep-rep, mi noloro ringre piny moboye gi nanga marep-rep eka nokete e bur mane osekunyo ariwa e kor lwanda. Bangʼe nongʼielo kidi mi oumogo dho liendno.
47
Maria ma aa Magdala kod Maria min Joses noneno kama nopiele Yesu.
Mariko 15:1
Mariko 15:2
Mariko 15:3
Mariko 15:4
Mariko 15:5
Mariko 15:6
Mariko 15:7
Mariko 15:8
Mariko 15:9
Mariko 15:10
Mariko 15:11
Mariko 15:12
Mariko 15:13
Mariko 15:14
Mariko 15:15
Mariko 15:16
Mariko 15:17
Mariko 15:18
Mariko 15:19
Mariko 15:20
Mariko 15:21
Mariko 15:22
Mariko 15:23
Mariko 15:24
Mariko 15:25
Mariko 15:26
Mariko 15:27
Mariko 15:28
Mariko 15:29
Mariko 15:30
Mariko 15:31
Mariko 15:32
Mariko 15:33
Mariko 15:34
Mariko 15:35
Mariko 15:36
Mariko 15:37
Mariko 15:38
Mariko 15:39
Mariko 15:40
Mariko 15:41
Mariko 15:42
Mariko 15:43
Mariko 15:44
Mariko 15:45
Mariko 15:46
Mariko 15:47
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16