A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mariko 13

1
Kane oyudo Yesu oa e hekalu, achiel kuom jopuonjrene nokone niya, “Neye, Japuonj! Kitegi dongo manade! Magi gedo malich manade!”
2
To nodwoke niya, “Ineno ute madongo malichgi? Onge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi; gibiro redhore piny duto.”
3
Kane oyudo Yesu obet ewi Got Zeituni, momanyore gi hekalu, Petro gi Jakobo, gi Johana kod Andrea nopenje lingʼ-lingʼ ni,
4
“Wachnwa ane, gigi biro timore karangʼo, koso en ranyisi mane manotimre ma nonyis ni gigi duto chiegni chopo kare?”
5
Yesu nowachonegi niya, “Beduru motangʼ mondo ngʼato kik wuondu.
6
Ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e en,’ kendo giniwuond ji mangʼeny.
7
Ka uwinjo ka pinje gore koni gi koni kod humbe mag lwenje to kik kibaji gou. Gik ma kamago nyaka timre, to giko piny to pod ni nyime.
8
Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth noked gi pinyruoth machielo. Piny noyiengni kuonde mopogore opogore kendo kech nobedi e piny. Magi e chakruok mar rem mar muoch ma nobedie.
9
“Nyaka ubed motangʼ, nikech nochiwu e lwet buche mag gwengʼ kendo norodhu gi del e sinagoke. Unuchungʼ kiyalou e nyim jotelo gi ruodhi nikech An, kendo unulandnegi Injili.
10
To Injili nyaka kuong landi e pinje duto.
11
E sa asaya momakue moteru e bura, kik uparru motelo kuom gima duwachi. Wachuru awacha gima omiu mondo uwachi e sa nogono, nikech Roho Maler ema nobed kawuoyo kuomu, to ok un uwegi.
12
“Ngʼato nondhogi gi owadgi mondo onegi, kendo wuoro nondhog nyathine. Nyithindo nongʼany ne jonywolgi kendo nomi neg-gi.
13
Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.
14
“To ka uneno ‘gima kwero makelo kethruok’ kochungʼ kama ok onego obedie, to dwarore ni jasomo owinj tiend wachni maber, eka joma ni Judea oring odhi ewi gode.
15
Ngʼat manie wi tat ode bende kik lor piny kata donji ei ot mondo okaw gimoro amora oago.
16
Kata ngʼat manie puodho kik dog dala mondo okaw kode.
17
Mano kaka nodok malit ne mon ma yach kod mago madhodho nyithindo e ndalogo!
18
Lamuru Nyasaye mondo gino kik timre e ndalo chwiri,
19
nikech ndalogo nobed kinde mag chandruok ma ok nyal pim gi moro nyaka aa chakruok, chiengʼ mane Nyasaye ochweyoe piny, nyaka sani; kendo onge chandruok moro mibiro pimo kode kendo.
20
“Ka Ruoth dine ok ongʼado ndalogo machiek, onge ngʼama dine otony; to nikech joma oyier, joge owuon ma osewalo, osengʼado ndalogo odoko machiek.
21
E kindeno ka ngʼato owachonu ni, ‘Ne, Kristo ni ka!’ kata ni, ‘Ne, En kucha!’ to kik uyie wachno.
22
Nimar joma wuondore ni gin Kristo to ok gin kod joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nothinyre mi tim ranyisi kod honni mondo giwuondgo koda ka joma oyier, ka dipo mano ditimre.
23
Emomiyo ritreuru un uwegi; asenyisou gik moko duto motelo kapok kindego ochopo.
24
“To e ndalono, bangʼ masirano maduongʼno, “ ‘Wangʼ chiengʼ noimre, kendo dwe ok norieny;
25
Sulwe nolwar koa e polo, kendo chwech mag polo noyiengni!’
26
“To gie kindeno ji none Wuod Dhano kabiro koa e boche polo gi teko mangʼongo kod duongʼ.
27
Kendo enoor malaikege mi ochok joge moyiero moa e tunge piny nyaka chop giko polo.
28
“To puonjreuru wachni kuom yiend ngʼowu. Mapiyo ka bedene chako loth kendo itgi chako wuok to ungʼeyo ni ndalo oro chiegni.
29
Kata kamano, ka uneno ka gigi timore to ngʼeuru ni kindeno chiegni, mana ka gima en e dhoot.
30
Awachonu adier ni tiengʼni ok norum ngangʼ kapok gigi duto otimore.
31
Polo gi piny norum to wechena ok norum ngangʼ.
32
“Onge ngʼato mongʼeyo odiechiengno kata sa, obed malaike manie polo kata Wuowi, makmana Wuoro kende.
33
Beduru motangʼ kendo ritreuru, nikech ok ungʼeyo sa manotimre.
34
Nobed mana machal gi ngʼat mowuok e dalane odhi wuoth moro mabor, moweyo jotichne e tich mar rito gige, kosemiyo moro ka moro kuomgi gima onego otim, kendo koseketo jarito mondo orit dhoot.
35
“Omiyo ritreuru nikech ok ungʼeyo sa ma wuon ot nyalo biroe: kata nobi odhiambo kata chuny otieno, kata kogwen, kata ka piny yawore.
36
Kaponi obiro apoya nono to kik oyudi kinindo.
37
Gima awachonu ema, awacho ni ji duto ni, ‘Nenuru!’ ”
Mariko 13:1
Mariko 13:2
Mariko 13:3
Mariko 13:4
Mariko 13:5
Mariko 13:6
Mariko 13:7
Mariko 13:8
Mariko 13:9
Mariko 13:10
Mariko 13:11
Mariko 13:12
Mariko 13:13
Mariko 13:14
Mariko 13:15
Mariko 13:16
Mariko 13:17
Mariko 13:18
Mariko 13:19
Mariko 13:20
Mariko 13:21
Mariko 13:22
Mariko 13:23
Mariko 13:24
Mariko 13:25
Mariko 13:26
Mariko 13:27
Mariko 13:28
Mariko 13:29
Mariko 13:30
Mariko 13:31
Mariko 13:32
Mariko 13:33
Mariko 13:34
Mariko 13:35
Mariko 13:36
Mariko 13:37
Mariko 1 / Mar 1
Mariko 2 / Mar 2
Mariko 3 / Mar 3
Mariko 4 / Mar 4
Mariko 5 / Mar 5
Mariko 6 / Mar 6
Mariko 7 / Mar 7
Mariko 8 / Mar 8
Mariko 9 / Mar 9
Mariko 10 / Mar 10
Mariko 11 / Mar 11
Mariko 12 / Mar 12
Mariko 13 / Mar 13
Mariko 14 / Mar 14
Mariko 15 / Mar 15
Mariko 16 / Mar 16