A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 8

1
Kane olor piny koa e bath got malo, oganda maduongʼ ne luwo bangʼe.
2
Ngʼat moro man-gi dhoho nobiro mogoyo chonge piny e nyim Yesu, kendo nowachone niya, “Ruoth, kiyie to inyalo pwodha.”
3
Yesu norieyo bade momulo ngʼatno. Nowachone niya, “Ayie, pwodhri!” Gikanyono nochango kuom dhohone.
4
Eka Yesu nowachone niya, “Ne ni ok inyiso ngʼato wachni. To dhiyo mondo inyisri ne jadolo, kendo ichiw mich ma Musa nochiko, mondo obed ranyisi ne gin.”
5
Kane Yesu osedonjo ei Kapernaum, ja-Kenturo moro nobiro ire, kakwaye kony.
6
Nowacho niya, “Ruoth, jatichna aweyo koriere piny dala, ka ok onyal chuth, kendo kowinjo marach moloyo.”
7
Yesu nowachone niya, “Abiro dhi mi achange.”
8
Ja-Kenturo nodwoko kawacho niya, “Ruoth, ok awinjora ibi idonji ei oda. To wach mana wach kende, to jatichna biro chango.
9
Nimar an bende an ngʼama ni e bwo loch kod jolweny manie bwoya. Ka awacho ne moro ni, ‘Dhiyo,’ to odhi; kendo ka awacho ne machielo ni, ‘Bi,’ to obiro. Bende, ka anyiso misumbana ni, ‘Tim ma,’ to otimo kamano.”
10
Kane Yesu owinjo wach ngʼatno, nohum nono kendo nowachone joma ne luwo bangʼe niya, “Awachonu adier ni pok ayudo kata ngʼat achiel e piny Israel ma nigi yie maduongʼ machal kama.
11
Awachonu ni ji mangʼeny biro biro koa yo wuok chiengʼ gi yo podho chiengʼ kendo ginikaw keregi kaachiel gi Ibrahim, Isaka gi Jakobo e nyasi mar chiemo manobed e pinyruodh polo.
12
To jokanyo mag pinyruoth to nodir oko e mudho mandiwa, kama ji nobed gi ywagruok malich ka gimwodo lekegi.”
13
Eka Yesu nowachone ja-Kenturo niya, “Dhiyo! Biro timoreni mana kaka iseyie ni notimreno.” Kendo jatichne nochango e sa nogono.
14
Kane Yesu obiro e od Petro, noneno min chi Petro ka onindo e kitanda, ka en-gi midhusi.
15
Nomulo lwete mi midhusi noweye, kendo noa malo mochako miyogi chiemo.
16
Ka nochopo odhiambo, nokelne ji mathoth mane nigi jochiende, kendo noriembo jochiendego oko gi wach, bende nochango ji duto mane tuo.
17
Mano notimore mondo ochop gima nowachi gi dho Janabi Isaya niya, “Nokawo nyawo marwa kendo notingʼo tuochewa.”
18
Kane Yesu oneno oganda maduongʼ kolwore, nogolo chik mondo gingʼad nam gidhi loka nam komachielo.
19
Eka japuonj chik nobiro ire mowachone niya, “Japuonj, abiro luwi kamoro amora midhiye.”
20
To Yesu nodwoke niya, “Bwe nigi buchegi kendo winy mafuyo e kor yamo nigi utegi, to Wuod Dhano onge gi kamoro amora monyalo kete wiye.”
21
Japuonjrene machielo nowachone niya, “Ruoth, yiena adhi ayik wuonwa mondi.”
22
To Yesu nowachone niya, “In luwa, kendo we joma otho oik jogegi motho gin giwegi.”
23
Eka nodonjo ei yie kendo jopuonjrene noluwe.
24
To apoya nono, ahiti mangʼongo notugore e nam, mi apaka nochako tago yie koni gi koni. To Yesu noyudo nindo otero.
25
Jopuonjre nodhi ire mochiewe, kagiwachone niya, “Ruoth, reswa! Wadhi nimo!”
26
Nodwokogi niya, “Angʼo momiyo uluor kamano, yaye un joma nigi yie matin?” Eka Yesu nochiewo mokwero yembe gi apaka, mi nam nolingʼ thi.
27
Jogo nohum nono, kendo negipenjore niya, “Ma en ngʼat manade? Kata mana yembe gi apaka bende winje!”
28
Kane ochopo loka komachielo e gwengʼ mar Gadarena, chwo ariyo mane nigi jochiende nowuokne e gunda mar liete moromo kode. Ne giger ahinya maonge ngʼama ne nyalo kalo kanyo.
29
Ne gikok matek niya, “Idwaro angʼo irwa ka, Wuod Nyasaye? Dibed ni isebiro ka mondo isandwa ka ndalo moketi pok ochopo?”
30
To mochwalore matin koa kama negintie, kweth maduongʼ mar anguro moko ne kwayo.
31
Jochiendego nosayo Yesu kawacho niya, “Kigolowa kuom ji ariyogi to orwa wadonji ei kweth mag anguro.”
32
Nowachonegi niya, “Dhiuru!” Omiyo jochiendego nowuok kuom ji ariyogo mi gidonjo ei angurogo, kendo kweth duto kar rombgi noringo matek koluwo aridiridi mochomo nam mi giduto ne githo ei pi.
33
Joma ne rito angurogo noringo oa mine gidhi e dala mi ginyiso ji gima notimoreno, kaachiel gi gima noyudo osetimore ne joma ne nigi jochiende.
34
Eka ji duto manodak e dalano nowuok oko mondo girom gi Yesu. To kane ginene, negiywagorene mondo oa e gwengʼ-gi.
Mathayo 8:1
Mathayo 8:2
Mathayo 8:3
Mathayo 8:4
Mathayo 8:5
Mathayo 8:6
Mathayo 8:7
Mathayo 8:8
Mathayo 8:9
Mathayo 8:10
Mathayo 8:11
Mathayo 8:12
Mathayo 8:13
Mathayo 8:14
Mathayo 8:15
Mathayo 8:16
Mathayo 8:17
Mathayo 8:18
Mathayo 8:19
Mathayo 8:20
Mathayo 8:21
Mathayo 8:22
Mathayo 8:23
Mathayo 8:24
Mathayo 8:25
Mathayo 8:26
Mathayo 8:27
Mathayo 8:28
Mathayo 8:29
Mathayo 8:30
Mathayo 8:31
Mathayo 8:32
Mathayo 8:33
Mathayo 8:34
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28