A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 7

1
“Kik ungʼad ne ji bura, ka ok kamano to un bende ibiro ngʼadnu bura.
2
Nimar kaka ungʼado ne ji mamoko bura e kaka ibiro ngʼadnu bura un bende, nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.
3
“Angʼo momiyo ineno ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu to pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon to ok idew?
4
Ere kaka diwach ne owadu ni, ‘Yie mondo agolni ngʼinjo mar buch yath manie wangʼi,’ ka in to pilni maduongʼ mar yath osiko ngolni e wangʼi iwuon?
5
In ngʼat mawuondoreni, mokwongo gol pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon oko, eka ibiro neno maler mar golo ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu oko.
6
“Kik umi guogi gima ler; bende kik udir ne anguro kite magu ma nengogi tek. Kutimo kamano to ginyalo nyonogi piny e bwo tiendegi mi gilokre kodu kendo gikidhu matindo tindo.
7
“Kwauru to nomiu; dwaruru to unuyudi; kendo dwongʼuru to noyawnu dhoot.
8
Nimar ngʼato ka ngʼato mokwayo imiyo; ngʼato madwaro nwangʼo; kendo ngʼama dwongʼo, noyawne dhoot.
9
“En ngʼa kuomu ma ka wuode okwayo kuon to omiye kidi?
10
Kata ka okwayo rech to omiye thuol?
11
Ka un ma un joricho kamano, ungʼeyo miyo mich mabeyo ne nyithindu, koro Wuonu manie polo donge nyalo chiwo ne joma okwaye mich mabeyo nyadi mangʼeny!
12
Omiyo, e gik moko duto, timuru ne joweteu gik ma duher mondo gin bende gitimnu, nikech mano e tiend Chik gi Jonabi.
13
“Donjuru gi dhorangach madiny. Nimar rangajno oyarore kendo yorno lach madhi e kethruok, kendo ji mathoth donjo koluwe.
14
To rangajno tin kendo yorno diny matero ji e ngima, kendo mana joma nok kende ema yude.
15
“Tangʼuru gi jonabi mag miriambo. Gibiro iru ka girwako lep rombe, to gin mana ondiegi mangemo gi eigi.
16
To kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo. Bende ji pono olemb mzabibu e yiend kudho, kata olemb ngʼowu kuom oriangʼ?
17
Kamano bende e kaka yath maber nyago olemo maber, to yath marach nyago olemo marach.
18
Yath maber ok nyal nyago olemo marach, kendo yath marach ok nyal nyago olemo maber.
19
Yath ka yath ma ok nyag olemo maber itongʼo igoyo piny kendo iwito e mach.
20
Omiyo kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo.
21
“Ji duto ma luonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ ok nodonji e pinyruodh polo, to mana ngʼama timo dwaro mar Wuora manie polo ema nodonji.
22
Ji mangʼeny nowachna e odiechiengno ni, ‘Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo e nyingi donge ema ne wariembogo jochiende kendo watimogo honni mangʼeny?’
23
To ananyisgi e wangʼ-gi ni, ‘Akiau nyaka aa chakruok, ayeuru e nyima, un jorichogi!’
24
“Emomiyo ngʼato angʼata mawinjo wechenagi kendo otimogi chalo gi ngʼama riek mane ogero ode e lwanda.
25
Koth nochwe maduongʼ, aore nopongʼ mogingore, kendo yamo nokudho matek mogoyo odno; to kata kamano ne ok opodho, nikech mise mare ne ni e lwanda.
26
To ngʼato angʼata mawinjo wechenagi to ok otimgi chalo gi ngʼat mane ogero ode e kwoyo.
27
Koth nochwe maduongʼ, aore nopongʼ mogingore kendo yamo nokudho matek mogoyo odno, mi norwombore piny gi ruombruok matek.”
28
Kane Yesu osetieko wacho gigi, oganda nowuoro puonjne,
29
nikech nopuonjo ka ngʼat man-gi teko, to ok ka jopuonjgi mapile mag chik.
Mathayo 7:1
Mathayo 7:2
Mathayo 7:3
Mathayo 7:4
Mathayo 7:5
Mathayo 7:6
Mathayo 7:7
Mathayo 7:8
Mathayo 7:9
Mathayo 7:10
Mathayo 7:11
Mathayo 7:12
Mathayo 7:13
Mathayo 7:14
Mathayo 7:15
Mathayo 7:16
Mathayo 7:17
Mathayo 7:18
Mathayo 7:19
Mathayo 7:20
Mathayo 7:21
Mathayo 7:22
Mathayo 7:23
Mathayo 7:24
Mathayo 7:25
Mathayo 7:26
Mathayo 7:27
Mathayo 7:28
Mathayo 7:29
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28