A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 6

1
“Beduru motangʼ mondo kik utim timbeu makare e nyim ji, mondo eka gineu. Kutimo kamano to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.
2
“Kuom mano kuchiwo kony ne joma ochando to kik uland gima utimo gi turumbete, kaka joma wuondore timo ei sinagoke kendo e yore manie kind mier, mondo ji omigi luor. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.
3
To kichiwo kony ne joma ochando to kik iyie lweti ma koracham ongʼe gima lweti ma korachwich timo,
4
mondo chiwo mari obed malingʼ-lingʼ. Eka Wuonu maneno gima ochiw lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.
5
“Bende ka ulamo, to kik uchal gi joma wuondore, nimar gihero lamo ka gichungʼ ei sinagoke, kendo e akek yore mondo ji onegi. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.
6
To kilamo to donji e odi maiye, ilor dhoot eka ilam Wuonu ma ok ne. Eka Wuonu maneno gima otim lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.
7
To kulamo to kik usik kunuoyo weche kayiem kaka jopiny, nimar giparo ni ibiro winjgi nikech wechegi mathoth.
8
Kik uchal kodgi, nikech Wuonu ongʼeyo gik muchando kata kapok ukwaye.
9
“Koro kama e kaka onego ulam: “ ‘Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi duongʼ,
10
Pinyruoth mari obi, dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.
11
Miwa kawuono chiembwa mapile pile.
12
Wenwa richowa, kaka wan bende waweyone joma timonwa marach.
13
Bende kik iwe wadonj e tem, to reswa e lwet ngʼat marach.’
14
Nimar ka uweyo ne ji ka gikethonu, eka Wuonu manie polo biro weyonu.
15
To ka ok uwe ni ji richogi to wuonu manie polo ok bi weyonu richou.
16
“Ka utweyo chiemo to kik unen malich kaka joma wuondore timo, nimar gimieno wengegi mondo ginyis ni gitweyo chiemo. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.
17
To in, kitweyo chiemo to ol mo e wiyi kendo luok wangʼi,
18
mondo kik obed gima ongʼere ne ji ni itweyo chiemo, to Wuonu ma ok ne kende ema ongʼe. Eka Wuonu maneno gima otim lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.
19
“Kik ukan mwandu ne un uwegi e piny kama olwenda gi nyal kethoe gik moko, kendo kama jokwoge turoe kendo kweloe.
20
To kanuru mwandu magu e polo kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko kendo jokuo ok turie ma kwelie,
21
Nimar kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nobedie.
22
“Wangʼ e taya mar ringri. Ka wengeni neno maber to ringri duto opongʼ gi ler.
23
To ka wengeni richo to ringri duto biro pongʼ gi mudho. Omiyo ka ler manie iyi en mudho, to mano kaka en mudho maduongʼ miwuoro!
24
“Onge jatich manyalo tiyo ne ruodhi ariyo. Nimar obiro chayo achiel to ohero machielo, kata obiro chiwore ne achiel to ochayo machielo. Ok inyal tiyo ne Nyasaye kendo ne pesa.
25
“Emomiyo awachonu ni, kik uparru kuom ngimau, kata kuom gik ma ubiro chamo kata madho; kata kuom dendu kata gik ma ubiro rwako. Donge ngima duongʼ moloyo chiemo, koso del donge duongʼ moloyo lewni?
26
Ranguru ane winy ma huyo e kor polo. Ok chwo cham to bende ok gikee kata giken e dere, to eka Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge un gi nengo mamalo moloyogi?
27
En ngʼa kuomu ma parruok moparorego nyalo miyo omed bedo mangima kata mana kuom sa achiel kende?
28
“Koso uparoru ne wach lewni nangʼo? Neyeuru kaka ondanyo mag pap dongo. Ok ginyagre gi tich kata gi chwecho.
29
To kata kamano awachonu ni kata mana Solomon e rwakruokne malich duto ne ok orwakore ka achiel kuomgi.
30
Ka kamano e kaka Nyasaye rwako lum aluma manie pap, ma kawuono nitie to kiny iwite e mach, donge obiro rwakou maber moloyo, yaye un joma yiegi tin-gi?
31
Omiyo kik uparru kuwacho ni, ‘Wabiro chamo angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro madho angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako angʼo?’
32
Nimar jopiny ema chandore ka dwaro gigi duto; to bende Wuonu manie polo ongʼeyo ni udwaro gigi duto.
33
To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.
34
Kuom mano, kik uparru kuom kiny, nikech kiny noparre kuome owuon. Odiechiengʼ kodiechiengʼ nigi chandruokne morome.
Mathayo 6:1
Mathayo 6:2
Mathayo 6:3
Mathayo 6:4
Mathayo 6:5
Mathayo 6:6
Mathayo 6:7
Mathayo 6:8
Mathayo 6:9
Mathayo 6:10
Mathayo 6:11
Mathayo 6:12
Mathayo 6:13
Mathayo 6:14
Mathayo 6:15
Mathayo 6:16
Mathayo 6:17
Mathayo 6:18
Mathayo 6:19
Mathayo 6:20
Mathayo 6:21
Mathayo 6:22
Mathayo 6:23
Mathayo 6:24
Mathayo 6:25
Mathayo 6:26
Mathayo 6:27
Mathayo 6:28
Mathayo 6:29
Mathayo 6:30
Mathayo 6:31
Mathayo 6:32
Mathayo 6:33
Mathayo 6:34
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28