A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 4

1
Eka Roho Maler notelo ne Yesu nyaka e thim mondo Satan oteme.
2
Bangʼ tweyo chiemo kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ kod otieno, kech nochako kaye.
3
Jatem nobiro ire kendo nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier to nyis kitegi mondo olokre kuon.”
4
Yesu nodwoke niya, “Ondiki ni, ‘Dhano ok bed mangima nikech chiemo kende, to nikech wach ka wach moa e dho Nyasaye.’ ”
5
Eka Satan notere nyaka dala maduongʼ maler, kendo nomiyo ochungo e osuch hekalu malo mogik.
6
Nowachone niya, “Ka in wuod Nyasaye to chikri piny. Nimar ondiki niya, “ ‘Obiro miyo malaika mage chik nikech in, kendo gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”
7
Yesu nodwoke niya, “Ondiki bende ni, ‘Kik item Jehova Nyasaye ma Nyasachi.’ ”
8
Eka Satan nokawe, motere nyaka ewi got moro mabor ahinya, kendo nosiemone pinjeruodhi mag piny gi duongʼ mane gin-go.
9
Nowachone niya, “Magi duto abiro miyi ka ikulorina piny kendo ilama.”
10
Yesu nowachone niya, “Aa kuoma, Satan! Nikech ondiki ni, ‘Lam Jehova Nyasaye ma Nyasachi kendo en kende ema itine.’ ”
11
Eka Satan noweye, kendo malaike nobiro motiyone.
12
Ka Yesu nowinjo ni Johana oseter e od twech, nodok Galili.
13
Nowuok Nazareth modhi odak Kapernaum, mane ni e dho nam e gwengʼ mar Zebulun gi Naftali,
14
mondo ochop gima nowachi gi dho janabi Isaya niya,
15
“Piny Zebulun gi piny Naftali, man Yor Nam modak loka aora Jordan, Galili mar joma ok jo-Yahudi,
16
joma odak e mudho oseneno ler maduongʼ; jogo modak e piny ma tipo mar tho oumo, ler oserienynegi.”
17
Chakre kindeno kadhi nyime, Yesu nochako yalo niya, “Weuru richo nikech pinyruodh polo osekayo machiegni.”
18
Kane oyudo Yesu wuotho e dho Nam Galili, noneno owete ariyo, Simon miluongo ni Petro gi owadgi ma Andrea. Noyudo gibolo gokgi e nam, nimar ne gin jolupo.
19
Yesu nowachonegi niya, “Biuru uluwa, mondo kar ywayo rech to aketu ubed joywa ji.”
20
Gisano ne giweyo gogo mag-gi gisano mi giluwe.
21
Kane ochwalore nyime koa kanyo, noneno owete ariyo mamoko, Jakobo wuod Zebedi gi owadgi ma Johana. Ne gin e yie kaachiel gi wuon-gi ma Zebedi, ka giloso gokegi. Yesu noluongogi,
22
kendo gisano ne giweyo yie kod wuon-gi mi giluwe.
23
Yesu nodhi e piny Galili duto, kopuonjo e sinagokegi, koyalo Injili mar pinyruoth kendo kochango kit tuoche gi midekre duto e dier ji.
24
Humbe nolandore e piny Siria duto, kendo ji nokelone joma ne tuo gi kit tuoche mayoreyore gi joma ne nigi rem mapek gi joma ne nigi jochiende gi joma ne chunygi yudhore kod joma ne nigi athany, mi nochangogi.
25
Oganda maduongʼ moa Galili gi gwengʼ mar Dekapoli gi Jerusalem gi Judea kod gwengʼ man loka Jordan ne oluwe.
Mathayo 4:1
Mathayo 4:2
Mathayo 4:3
Mathayo 4:4
Mathayo 4:5
Mathayo 4:6
Mathayo 4:7
Mathayo 4:8
Mathayo 4:9
Mathayo 4:10
Mathayo 4:11
Mathayo 4:12
Mathayo 4:13
Mathayo 4:14
Mathayo 4:15
Mathayo 4:16
Mathayo 4:17
Mathayo 4:18
Mathayo 4:19
Mathayo 4:20
Mathayo 4:21
Mathayo 4:22
Mathayo 4:23
Mathayo 4:24
Mathayo 4:25
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28