A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Mathayo 281
Bangʼ Sabato, kogwen mar odiechiengʼ mokwongo mar juma, Maria ma aa Magdala gi Maria machielo nodhi limo liel.
2
To piny noyiengni matek, nimar malaika mar Ruoth nolor piny koa e polo, mi nodhi nyaka e liel mongʼielo kidi oko e dho liel kendo obetie.
3
Kite ne chalo gi mil polo, kendo lepe ne rachar ka pe.
4
Jorito ne luoro omako ahinya konene, mine gikirni, kendo negidoko machal gi joma otho.
5
Malaika nowachone mon-go niya, “Weuru luor, nikech angʼeyo ni umanyo Yesu mane ogur.
6
Oonge ka; osechier, mana kaka nowacho. Biuru une kama noninde.
7
Eka mondo udhi mapiyo unyis jopuonjrene ni, ‘Osechier oa kuom joma otho kendo otelo e nyimu odhi Galili. Kuno ema ubiro nenee.’ Ero koro asenyisou.”
8
Omiyo mon-go noa e liel ka gireto, ka giluor to bende ka gipongʼ gi mor, kendo negiringo gidhi mondo ginyis jopuonjrene.
9
To apoya nono Yesu norado kodgi, mowachonegi niya, “Misawauru.” Kendo negisudo bute mi gimoko e tiendene, kendo gilame.
10
Eka Yesu nowachonegi niya, “Kik ubed maluor. Dhiuru unyis owetena mondo gidhi Galili; kuno ema gibiro nena.”
11
Kane oyudo mon-go ne ni e yo dhi, moko kuom jorito nodhi e dala monyiso jodolo madongo gik moko duto mane osetimore.
12
Kane jodolo madongo oseromo gi jodongo mi gichano gima negidwaro timo, negimiyo askeche pesa mangʼeny,
13
ka giwachonegi niya, “Wachuru ni, ‘Jopuonjrene nobiro gotieno mi okwale sa mane wanindo.’
14
Kapo ni wachni ochopo e it ruoth, to wangʼeyo gima wabiro timone, mondo kik uyud chandruok moro amora.”
15
Omiyo askeche nokawo pesago, kendo negitimo kaka nonyisgi. Kendo wachni koro oselandore kuonde mathoth e dier jo-Yahudi nyaka odiechiengni.
16
Eka jopuonjre apar gachielgo nodhi Galili, ewi got kama Yesu nonyisogi ni gidhiye.
17
Kane ginene to negilame; to moko kuomgi noriwo gi kiawa.
18
Eka Yesu nobiro irgi mowachonegi niya, “Teko duto manie polo kod manie piny osemiya.
19
Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler,
20
kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To awachonu adier ni an kodu ndalo duto, nyaka giko mar ndalo.”Mathayo 28:1
Mathayo 28:2
Mathayo 28:3
Mathayo 28:4
Mathayo 28:5
Mathayo 28:6
Mathayo 28:7
Mathayo 28:8
Mathayo 28:9
Mathayo 28:10
Mathayo 28:11
Mathayo 28:12
Mathayo 28:13
Mathayo 28:14
Mathayo 28:15
Mathayo 28:16
Mathayo 28:17
Mathayo 28:18
Mathayo 28:19
Mathayo 28:20


Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28