A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 27

1
Gokinyi mangʼich, jodolo madongo duto gi jodong oganda noporo wach ni mondo gineg Yesu.
2
Ne gitweye mi gitere nyaka ne gichiwe e lwet Pilato, mane en ruoth.
3
Ka Judas, ngʼat mane ondhoge oneno ka osengʼadne Yesu buch tho, luoro nomake mi nodwoko pesa mamingli mag fedha piero adek ne jodolo madongo gi jodongo,
4
kowacho niya, “Aseketho, nimar asendhogo remo maonge ketho.” To negidwoke niya, “Mano obadhowa e angʼo? Mano en wachni iwuon.”
5
Omiyo Judas nowito pesago ei hekalu bangʼe oa odhi. Eka nodhi modere.
6
Jodolo madongo nokwanyo ngʼinjo mag fedhago kendo giwacho niya, “Chik ok oyie mondo okan gini kar keno, nikech en pesa remo.”
7
Omiyo ne giporo wach mondo giti gi pesago kuom ngʼiewo puoth jachwe agulni mondo obed kama iyike jodak.
8
Mano emomiyo osebedo kiluongo kanyo ni puoth remo nyaka kawuono.
9
Eka gima Jeremia janabi nowacho niya, “Negikawo pesa mamingli mag fedha moromo piero adek, mane en nengo mane jo-Israel oketone,
10
kendo negitiyo kodgi kuom ngʼiewo puoth jachwe agulni, kaka Jehova Nyasaye nochika,” nochopo kare.
11
E thuolono Yesu nochungʼ e nyim ruoth, kendo ruoth nopenje niya, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” To Yesu nodwoke niya, “Ee, en kaka iwachono.”
12
Kane jodolo madongo gi jodongo odonjone, ne ok odwoko gimoro amora.
13
Eka Pilato nopenje niya, “Donge iwinjo neno ma jogi donjonigoni?”
14
To Yesu nolingʼ alingʼa ma ok odwoke kata wach achiel mane odonjnego, kendo mano nomiyo ruoth owuoro ahinya.
15
To ruoth nohero gonyo ne oganda ngʼat achiel motwe e kinde mag sawo mar Pasaka.
16
E ndalono ne gin gi ngʼat motwe ma achach mane iluongo ni Barabas.
17
Omiyo ka oganda nosechokore kaachiel, Pilato nopenjogi niya, “En ngʼat mane mudwaro mondo agonynu: Barabas koso Yesu miluongo ni Kristo?”
18
Nimar nongʼeyo ni ich lit ema nomiyo giketo Yesu e lwete.
19
Kane oyudo Pilato obet e kom jongʼad bura, chiege nokowone wach niya, “Walri iaye wach ngʼat maonge kethono, nimar wachne nochanda ahinya kawuono e lek mane aleko kuome.”
20
To jodolo madongo gi jodongo mag oganda nojiwo oganda mondo Barabas ema gikwa ogonynegi to Yesu to mondo onegi.
21
Ruoth nopenjogi niya, “Kuom ji ariyogi, en ngʼa mudwaro mondo agonynu?” Negidwoke niya, “Barabas.”
22
Pilato nopenjogi niya, “To koro atim angʼo gi Yesu miluongo ni Kristo?” Negidwoke riat niya, “Gure!”
23
Pilato nopenjogi niya, “Nangʼo? En ketho mane mosetimo madimi gure?” To negimedo kok matek moloyo kagiwacho niya, “Gure!”
24
Kane Pilato oneno ni onge gima nonyalo timo, to ni mahu ema koro ne chakore, nokawo pi mi ologo e nyim ogandano, kowacho niya, “An aler kuom remb ngʼatni, en wachu!”
25
To ji duto nodwoko riat niya, “Rembe mondo obed e wiwa gi nyithindwa!”
26
Eka nogonyonegi Barabas, to Yesu to nogolo chik mondo ochwadi bangʼe nokete e lwetgi mondo gigure.
27
Eka askeche ruoth nokawo Yesu motero nyaka e laru mar od ruoth, kendo negichokore oganda askeche duto mi gilwore gikete diere.
28
Ne gilonyo lepe kendo ne girwakone kandho makwar,
29
eka ne gikado osimbo mar kudho kendo gisidho e wiye. Negiketo odundu e lwete korachwich, eka gigoyo chong-gi piny e nyime, kendo negichako jare kagiwacho niya, “Misawa, ruodh jo-Yahudi!”
30
Ne gingʼulo kuome olawo kendo negikawo odundu gigoyogo wiye anwoya anwoya.
31
Bangʼ kane gisejare kamano, ne gilonyo kandhono oko bangʼe girwakone lepe owuon. Eka ne giwuok gidhi kode mondo gidhi gigure.
32
Kane gin e yo gidhi, negiromo gi ja-Kurene moro miluongo ni Simon, kendo ne gichune mondo otingʼ msalaba.
33
Eka negichopo kama iluongo ni Golgotha (tiende ni “Hanga Wich”).
34
Kanyo negimiyo Yesu divai ma oru gi kedhno mondo omadhi, to bangʼ bile, nodagi madhe.
35
Kane gisegure, to ne gipogore lepe ka gigoyo ombulu.
36
Bangʼe negibet piny kanyo ka girite.
37
Gimalo ne nitie ndiko mondik mane nyiso kethone niya: Ma en Yesu, ma Ruodh Jo-Yahudi.
38
Jomecho ariyo bende negiguro kode, achiel e bathe korachwich to machielo e bathe koracham.
39
Joma ne kadho kanyo nojare ka giyanye ka gikino wiyegi,
40
kendo giwacho niya, “In manyocha iwacho ni inyalo ketho hekalu mi ichak igere bangʼ ndalo adekni, koro resri kendi ane! Ka in wuod Nyasaye to wuog ane e msalaba ilor piny!”
41
Machalre kamano bende, jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodong oganda bende nojare, kagiwacho niya,
42
“Ne oreso jomoko, to en koro ok onyal resore owuon! Donge en Ruodh Israel? Dak koro oa ewi msalaba olor piny ka sani mondo wayie kuome.
43
Ogeno kuom Nyasaye; Nyasaye koro okonye ane sani ka odware adier, nimar ne owachoga ni, ‘An Wuod Nyasaye,’  ”
44
Kamano bende e kaka jomecho mane ogur kode bende nodhuole gi ayany.
45
Chakre sa auchiel mar odiechiengʼ nyaka sa ochiko, mudho nobiro moimo piny duto.
46
To kar sa ochiko, Yesu noywak gi dwol maduongʼ kowacho niya, “Eloi, Eloi, lama sabakthani?” (ma tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nangʼo?” ).
47
Ka moko kuom joma nochungʼ kanyo owinjo mano, negiwacho niya, “Oluongo Elija.”
48
Gikanyono achiel kuomgi noringo okawo siponj. Nonyume e kongʼo makech, kendo nochome ewi odundu mabor, bangʼe omiye Yesu mondo omadhi.
49
Joma moko nowacho niya, “Koro weyeuru mos, wane ka Elija biro mondo orese.”
50
To bangʼ ka Yesu noseywak kendo matek gi dwol maduongʼ, chunye nochot.
51
Mana gisano pasia mar hekalu noyiech e diere tir, chakre malo nyaka piny. Piny noyiengni kendo lwendni nobarore.
52
Liete nomuoch moyawore kendo ringre jomaler mangʼeny mane osetho nochier modoko mangima.
53
Ne giwuok e liete, kendo bangʼ chier mar Yesu, negidonjo ei Dala Maler kendo ne gifwenyore ne ji mangʼeny.
54
Kane jatend jolweny gi joma ne ni kode mane rito Yesu noneno yiengni mar piny kod gik moko duto mane oyudo osetimore, luoro nomakogi matek, kendo negiwacho ka giwuoro niya, “Adier, ngʼatni ne en Wuod Nyasaye!”
55
Mon mangʼeny bende ne ni kanyo, ka ngʼicho gichien. Negisebedo ka giluwo bangʼ Yesu koa Galili ka gichiwone gik monego okonyrego.
56
Moko kuomgi ne gin, Maria ma aa Magdala, Maria min Jakobo gi Joses, kod min yawuot Zebedi.
57
Ka nochopo seche mag odhiambo, ja-mwandu moro ma ja-Arimathaya, ma nyinge Josef nobiro. En bende noselokore japuonjre Yesu.
58
Nodhi nyaka ir Pilato mokwayo ringre Yesu, kendo Pilato nogolo chik mondo omiyego.
59
Josef nokawo ringre Yesu moboye gi nanga maler marep-rep,
60
eka nokete e bur manyien mane osekunyo ariwa e kor lwanda, eka nongʼielo kidi maduongʼ mi oumogo dho liendno bangʼe owuok odhi.
61
Maria ma aa Magdala gi Maria machielo to noweyo kobet piny kama omanyore kod liel.
62
Kinyne, mane en odiechiengʼ maluwo Chiengʼ Ikruok, jodolo madongo gi jo-Farisai nodhi ir Pilato.
63
Negiwachone niya, “Jaduongʼ, wanyalo paro ni ka ja-miriamboni ne pod ngima to nowacho ni, ‘Bangʼ ndalo adek to abiro chier kendo.’
64
Omiyo gol chik mondo orit liel nyaka chiengʼ mar adek. Nono to jopuonjrene nyalo biro mi kwal ringre mi giwach ne ji ni osechier oa kuom joma otho. Miriambo machien-ni dibed marach moloyo mokwongo.”
65
Pilato nodwokogi niya, “Kawuru jarito mondo udhi urit liel kaka un ema ungʼeyo uwegi.”
66
Omiyo negidhi mine girito liel ka giketo kido e kidi kendo negiketo jarito mondo orite.
Mathayo 27:1
Mathayo 27:2
Mathayo 27:3
Mathayo 27:4
Mathayo 27:5
Mathayo 27:6
Mathayo 27:7
Mathayo 27:8
Mathayo 27:9
Mathayo 27:10
Mathayo 27:11
Mathayo 27:12
Mathayo 27:13
Mathayo 27:14
Mathayo 27:15
Mathayo 27:16
Mathayo 27:17
Mathayo 27:18
Mathayo 27:19
Mathayo 27:20
Mathayo 27:21
Mathayo 27:22
Mathayo 27:23
Mathayo 27:24
Mathayo 27:25
Mathayo 27:26
Mathayo 27:27
Mathayo 27:28
Mathayo 27:29
Mathayo 27:30
Mathayo 27:31
Mathayo 27:32
Mathayo 27:33
Mathayo 27:34
Mathayo 27:35
Mathayo 27:36
Mathayo 27:37
Mathayo 27:38
Mathayo 27:39
Mathayo 27:40
Mathayo 27:41
Mathayo 27:42
Mathayo 27:43
Mathayo 27:44
Mathayo 27:45
Mathayo 27:46
Mathayo 27:47
Mathayo 27:48
Mathayo 27:49
Mathayo 27:50
Mathayo 27:51
Mathayo 27:52
Mathayo 27:53
Mathayo 27:54
Mathayo 27:55
Mathayo 27:56
Mathayo 27:57
Mathayo 27:58
Mathayo 27:59
Mathayo 27:60
Mathayo 27:61
Mathayo 27:62
Mathayo 27:63
Mathayo 27:64
Mathayo 27:65
Mathayo 27:66
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28