A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 26

1
Kane Yesu osetieko wacho wechegi duto, nowachone jopuonjrene niya,
2
“Kaka ungʼeyo, odongʼ ndalo ariyo kende mondo chiengʼ Pasaka ochopi, kendo Wuod Dhano ibiro chiwo mondo ogur.”
3
Eka jodolo madongo gi jodong oganda nochokore e dala jadolo maduongʼ, mane nyinge Kaifas,
4
kendo negichano mondo gimak Yesu e yo moro malingʼ-lingʼ mondo ginege.
5
To negiwacho niya, “Kik watim kamano kinde nyasi, nono to ji ogomo.”
6
Kane oyudo Yesu ni Bethania e dala ngʼat moro miluongo ni Simon ja-dhoho,
7
dhako moro nobiro ire gi chupa mar alabasta, mopongʼ gi mo mangʼwe ngʼar kendo ma nengone tek, kendo noole duto e wiye sa ma nobet kochiemo e mesa.
8
Ka jopuonjre noneno mano, ne gisin, mi giwacho niya, “Morni iketho malit kayiem nangʼo?
9
Donge morni ne inyalo loke pesa e nengo mamalo mondo omi jodhier pesago.”
10
To kaka Yesu nongʼeyo pachgino, nowachonegi niya, “Uchando dhakoni nangʼo? Osetimona gima ber miwuoro.
11
Joma odhier ubiro bedogo kinde duto to an ok ubi siko ka un koda ndalo duto.
12
Kane oolo mo mangʼwe ngʼarno e ringra, notimo kamano mondo oikago ne ik.
13
Awachonu adier ni kamoro amora ma noyalie Injilini e kind ogendini duto mag piny, gima dhakoni otimo bende nohul, kiparego.”
14
Eka achiel kuom ji apar gariyogo, mane iluongo ni Judas Iskariot, nodhi ir jodolo madongo,
15
mopenjogi niya, “Angʼo mubiro miya ka achiwe e lwetu?” Omiyo ne gikwanone pesa mamingli mag fedha piero adek.
16
Chakre chiengʼno kadhi nyime Judas nochako manyo kinde maber mar kete e lwetgi.
17
Odiechiengʼ mokwongo mar nyasi mar makati ma ok oketie Thowi, jopuonjre nobiro ir Yesu mopenje niya, “Idwaro mondo wadhi waikni kama ichame Pasaka kanye?”
18
Nodwoko niya, “Dhiuru ei dala maduongʼ ir ngʼat moro kendo uwachne ni, ‘Japuonj wacho niya, sana mane ochanna chiegni chopo, omiyo abiro timo nyasi mar Sap Pasaka kod jopuonjrena e odi.’ ”
19
Omiyo jopuonjre notimo kaka Yesu nochikogi kendo negiiko Sap Pasaka.
20
Kane ochopo godhiambo, Yesu nobet kachiemo kaachiel gi jopuonjre apar gariyogo.
21
To kane oyudo gichiemo, nowacho niya, “Awachonu adier ni achiel kuomu biro ndhoga.”
22
Chunygi nodoko malit ahinya, kendo negichako wachone moro ka moro niya, “Ruoth, dobed an koso?”
23
Yesu nodwokogi niya, “Ngʼat machiemo koda e tawo achiel biro ndhoga.
24
Wuod Dhano biro dhi adier mana kaka nondiki kuome. To ngʼat mandhogo Wuod Dhano none malit! Dine obedo maber moloyo kane ok onywole.”
25
Eka Judas, ngʼat mane biro ndhoge nowacho niya, “Rabi, dobed an koso?” Yesu nodwoko niya, “Ee, en in.”
26
Kane oyudo gichiemo, Yesu nokawo makati kendo bangʼ goyo erokamano, nongʼinge momiyo jopuonjrene, kowacho niya, “Kawuru, chamuru; ma en ringra.”
27
Bangʼe nokawo kikombe mi ogoyo erokamano bangʼe omiyogi kowacho niya, “Madhuru gima ni e iye, un duto.
28
Ma e remba mar singruok, mochwer ne ji mangʼeny mondo okel warruok kuom richo.
29
Anyisou ni ok anamadh olemb mzabibuni kendo, chakre kawuono nyaka chop odiechiengʼno ma anamadhee manyien, kaachiel kodu, e pinyruoth mar Wuora.”
30
Kane gisewero wend pak, ne giwuok gidhi nyaka e Got Zeituni.
31
Eka Yesu nonyisogi niya, “Otienoni un duto ubiro ringo uweya, nimar ondiki niya, “ ‘Abiro goyo jakwath, mi kweth mag rombe noke.’
32
To bangʼ ka asechier to anatelnu adhi Galili.”
33
Petro nodwoko niya, “Kata ka ji duto oringo oweyi to an ok abi weyi.”
34
Yesu nodwoko niya, “Awachoni adier ni otienoni, kapok thuon gweno okok, wangʼ inikweda nyadidek.”
35
To Petro nowacho koramo niya, “Kata ka ochuno ni nyaka atho kodi, to ok abi kwedi ngangʼ.” Kendo jopuonjre mamoko duto bende nowuoyo machalre gi Petro.
36
Eka Yesu nodhi gi jopuonjrene nyaka kama iluongo ni Gethsemane, kendo nowachonegi niya, “Beduru ka kapod adhi nyime kucho mondo alam.”
37
Nokawo Petro kod yawuot Zebedi ariyo modhigo, eka nochako bedo gi kuyo kod paro mangʼeny.
38
Eka nowachonegi niya, “Chunya opongʼ gi midhiero gi lit nyaka kar tho. Beduru ka kendo beduru ka urito kaachiel koda.”
39
Ne ochwalore nyime matin bangʼe ogoyo chonge piny kokulore nyaka e lowo eka olemo niya, “Wuora, kanyalore to yie mondo kikombeni ogol kuoma. To ok kaka an ema adwaro to mana kaka in ema idwaro.”
40
Bangʼe nodok ir jopuonjrene monwangʼo ka ginindo. Nopenjo Petro niya, “Joka ma, ne ok unyal rito koda kata kuom sa achiel kende?
41
Beduru motangʼ kendo lamuru mondo kik udonj e tem. Chuny oikore makmana ringruok to nyap.”
42
Ne owuok odhi kendo, mar ariyo, kendo nolamo niya, “Wuora, ka ok nyalre mondo ogol okombeni makmana ka amadhe to dwaroni mondo otimre.”
43
To kane odwogo, nochako oyudogi ka ginindo, nikech nindo noingogi.
44
Omiyo ne oweyogi, kendo nochako owuok modok mi olemo mar adek, kowacho gima chalre.
45
Eka noduogo ir jopuonjrene mowachonegi niya, “Pod unindo aninda kendo uyweyo? Neuru, sa osechopo, kendo Wuod Dhano koro indhogo ka ikete e lwet joricho.
46
Chunguru wadhi! Jandhokna osechopo!”
47
Kane pod owuoyo, Judas, mane en achiel kuom jopuonjrene apar gariyo, nochopo. Ne en gi oganda maduongʼ mane omanore gi gik lwenje kaka ligangla gi arunge. Ne oorgi koa ir jodolo madongo gi jodong oganda.
48
Noyudo jandhok osechano kodgi ranyisi mobiro timo kowacho niya, “Ngʼat ma wangʼ ananyodhi e en; makeuru.”
49
Judas nopusore piyo piyo nyaka ir Yesu, mowachone niya, “Misawa Rabi!” bangʼe to onyodhe.
50
To Yesu nodwoko niya, “Osiepna, tim gima nokeli.” Eka jogo nochorore nyime mi ondhiyo Yesu, kendo negimake.
51
Gikanyono achiel kuom joma ne nigi Yesu nowuodho liganglane oko, kendo notongʼo jatij jadolo maduongʼ, mi ochodo ite oko.
52
Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nimar ji duto ma wuodho ligangla notho gi ligangla.
53
Iparo ni ok anyal kwayo Wuora mi oketna tenge migepe apar gariyo mag malaike mondo okedna sani sani?
54
Ndiko dichop kare nade mawacho ni gigo nyaka timre kaka gitimore sani?”
55
E sechego Yesu nowachone ogandano niya, “Uwuokna oko mondo umaka ka utingʼo ligengni kod arunge mana ka gima an jatend koko mar jo-jendeke nangʼo? Pile ka pile an kodu e laru mag hekalu ka apuonjo, to ne ok umaka.
56
To gima timoreni osetimore kama mondo Ndiko mag jonabi ochopi.” Eka jopuonjre duto noweye moringo odhi.
57
Joma nomako Yesu nokawe motere nyaka ir Kaifas jadolo maduongʼ, kuma jopuonj chik kod jodongo noyudo osechokoree.
58
To Petro noluwo bangʼe gichien, nyaka notundo e laru mar jadolo maduongʼ. Nodonjo kendo nobet piny kod jorito mondo one ane gima ne biro timore.
59
Jodolo madongo gi jobuch Sanhedrin duto ne manyo nend miriambo moro mane ginyalo donjonego Yesu mondo gingʼadne buch tho.
60
To ne ok giyudo ketho moro amora kuome, kata obedo ni jonend miriambo mangʼeny nobiro nyime. Achien mogik, ariyo nobiro nyime,
61
kendo negiwacho ka giramo niya, “Ngʼatni nowacho ni, ‘Anyalo muko hekalu mar Nyasayeni mi achak agere kendo bangʼ ndalo adek.’ ”
62
Eka jadolo maduongʼ nochungʼ malo mopenjo Yesu niya, “Dak idwok wachno? Ma wach manade ma jogi wacho kuomini?”
63
To Yesu nolingʼ alingʼa thi. Jadolo maduongʼ nowachone niya, “Achiki mondo ikwongʼri gi nying Nyasaye Mangima ni inyiswa ka in e Kristo ma Wuod Nyasaye.”
64
Yesu nodwoke niya, “E en kaka iwachono. To awachonu un duto ni e ndalo mabiro unune Wuod Dhano kobet e bat korachwich mar Jal Maratego kendo kolor oa e boche polo.”
65
Eka jadolo maduongʼ noyiecho lepe, kowacho niya, “Oseyenyo! Pod wadwaro joneno mamoko nangʼo? Neuru, koro wasewinjo gi itwa ayanjeno.
66
Un to uparo nade?” Negidwoko niya, “Owinjore gi tho.”
67
Eka ne gingʼulo olawo e lela wangʼe, kendo negigoye ngum. Jomoko to nopame,
68
kagiwacho niya, “Hul ane, yaye Kristo. En ngʼa mogoyi?”
69
Sa ma noyudo Petro obet oko e laru, jatich ma nyako moro nobiro ire mowachone niya, “In bende ne in gi Yesu ja-Galili.”
70
To nokwere e nyimgi duto, kowacho niya, “Ok angʼeyo gima iwachono.”
71
Eka nongʼwel odhi e dhorangach, to kuno bende nyako machielo nonene mi owachone joma ne ni kanyo niya, “Ngʼatni ne nitiere gi Yesu ja-Nazareth.”
72
To nodagi wachno kendo nokwongʼore kowacho niya, “Ok angʼeyo ngʼatno!”
73
Bangʼ kinde matin, joma nochungʼ kanyo nodhi nyaka but Petro mowachone niya, “Ka iwacho adier, to in achiel kuomgi, nikech yo miwuoyogo huli e iro.”
74
Eka nochako kwongʼore mowachonegi koramo niya, “Ok angʼeyo ngʼatno adier!” To mana gisano thuon gweno moro nokok.
75
Eka Petro noparo wach mane oyudo Yesu osewachone niya, “Kapok thuon gweno okok, to wangʼ inikweda nyadidek.” To nowuok odhiyo oko kendo noywak malit.
Mathayo 26:1
Mathayo 26:2
Mathayo 26:3
Mathayo 26:4
Mathayo 26:5
Mathayo 26:6
Mathayo 26:7
Mathayo 26:8
Mathayo 26:9
Mathayo 26:10
Mathayo 26:11
Mathayo 26:12
Mathayo 26:13
Mathayo 26:14
Mathayo 26:15
Mathayo 26:16
Mathayo 26:17
Mathayo 26:18
Mathayo 26:19
Mathayo 26:20
Mathayo 26:21
Mathayo 26:22
Mathayo 26:23
Mathayo 26:24
Mathayo 26:25
Mathayo 26:26
Mathayo 26:27
Mathayo 26:28
Mathayo 26:29
Mathayo 26:30
Mathayo 26:31
Mathayo 26:32
Mathayo 26:33
Mathayo 26:34
Mathayo 26:35
Mathayo 26:36
Mathayo 26:37
Mathayo 26:38
Mathayo 26:39
Mathayo 26:40
Mathayo 26:41
Mathayo 26:42
Mathayo 26:43
Mathayo 26:44
Mathayo 26:45
Mathayo 26:46
Mathayo 26:47
Mathayo 26:48
Mathayo 26:49
Mathayo 26:50
Mathayo 26:51
Mathayo 26:52
Mathayo 26:53
Mathayo 26:54
Mathayo 26:55
Mathayo 26:56
Mathayo 26:57
Mathayo 26:58
Mathayo 26:59
Mathayo 26:60
Mathayo 26:61
Mathayo 26:62
Mathayo 26:63
Mathayo 26:64
Mathayo 26:65
Mathayo 26:66
Mathayo 26:67
Mathayo 26:68
Mathayo 26:69
Mathayo 26:70
Mathayo 26:71
Mathayo 26:72
Mathayo 26:73
Mathayo 26:74
Mathayo 26:75
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28