A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 25

1
“E kindeno pinyruodh polo nopim gi nyiri apar manokawo techegi bangʼe owuok odhi romo ne wuon kisera.
2
Abich kuomgi nofuwo, to abich ne riek.
3
Mago mofuwo nokawo techegi to ne ok gitingʼo mafuta kata matin gidhigo.
4
To mago mariek to notingʼo mafuta e kubni kaachiel gi techegi.
5
Wuon Kisera nokawo sa mathoth kapok obiro, omiyo wengegi nobedo mapek kargi duto mi nindo noterogi.
6
“To e chuny otieno koko moro nogore matek ni, ‘Wuon kisera eri odonjo! Wuoguru oko mondo uromne!’
7
“Eka nyiri duto nochiew kendo negiiko techegi.
8
Nyiri mofuwo nowachone mago mariek ni, ‘Pognwauru mafuta matin, nikech techewa dwa tho.’
9
“To negikwerogi ni, ‘Ooyo, sa moro mafuta ma wan-go ok nyal romowa kaachiel kodu. Gima ber en ni dhiuru ir joma uso mafuta mondo ungʼiew maru kuomgi.’
10
“To kane oyudo gin e yo gidhi ngʼiewo mafuta, wuon kisera nochopo. Nyiri mane oikore nodonjo kode e nyasi mar arus; kendo nolor dhoot.
11
“Bangʼe achien nyiri mamokoka bende nobiro. Ne gidwongʼo kagiwacho ni, ‘Ruoth, Ruoth, yawnwa dhoot!’
12
“To nodwokogi ni, ‘Awachonu adier ni akiau.’
13
“Emomiyo beduru motangʼ, nikech ok ungʼeyo odiechiengʼ kata sa.
14
“Loch Polo nobed machal gi ngʼat moro ma kane owuok odhi e wuoth to noluongo jotichne mi oketo mwandune e lwetgi.
15
Achiel kuomgi nomiyo pesa moromo talanta abich, to machielo nomiyo talanta ariyo, kendo machielo talanta achiel; komiyo moro ka moro kuomgi pesa maromre gi nyalone. Eka nodhi e wuodhe.
16
Ngʼama nomi talanta abich nodhi sano sano moketo pesane e tich, kendo noyudo talanta abich mamoko kaka ohande.
17
Kamano bende, ngʼat mane omi talanta ariyo noyudo ariyo ewi mane omiye.
18
To ngʼat mane oyudo talanta achiel nowuok odhi mokunyo bur ei lowo, kendo oyiko pesa ruodhe kanyo.
19
“Bangʼ kinde marabora ruodh jotijgo noduogo kendo nogoyo kodgi kwano.
20
Ngʼat mane nigi talanta abich nokelo talanta abich mamoko ewi mane omiye, kendo nowachone ruodhe ni, ‘Ruoth, ne imiya talanta abich, to neye, aseloso abich mamoko e wiye.’
21
“Ruodhe nodwoke ni, ‘Isetimo maber ahinya. In jatich maber kendo ma ja-adiera! Isebedo ja-adiera gi gik matin nono omiyo koro abiro keti jarit gik mangʼeny. Bi idonji e mor mar ruodhi!’
22
“Ngʼat mane nigi talanta ariyo bende nobiro, mowacho ni, ‘Ruodh, ne imiya talanta ariyo, to neye, aseloso ariyo mamoko.’
23
“Ruodhe nodwoke ni, ‘Isetimo maber ahinya. In jatich maber kendo ma ja-adiera! Isebedo ja-adiera gi gik matin nono, omiyo koro abiro keti jarit gik mangʼeny. Bi idonji e mor mar ruodhi!’
24
“Eka ngʼat mane nigi talanta achiel nobiro, mowacho ni, ‘Ruoth, ne angʼeyo ni in ngʼat makoch, ma keyo kama ne ok ichwoye, kendo ma choko kama ne ok aludoe kodhi.
25
Omiyo ne aluor mine adhi kendo ne apando talanta-ni ei lowo. Girino eri kawe.’
26
“To ruodhe nodwoke ni, ‘In jatich ma kite rach kendo ma jasamuoyoni. Kare ne ingʼeyo ni akeyo kama ne ok akome kendo ni achoko kama ne ok aludoe kodhi?
27
Ka kamano to mad ne iket pesana e od keno kama nonyalo medoree kende, mondo kane aduogo to ayude gi ohande.
28
“ ‘Omiyo mayeuru talanta-no mondo umi jalno man-gi talanta apar.
29
Nimar ngʼat man-go nomedne mi nobed gi gik mogundho; to ngʼat ma ongego kata mano ma en-go nomaye.
30
Koro kawuru jatich manonono udhir oko e mudho, kama ywagruok gi mwodo lak nobedie.’
31
“Ka Wuod Dhano nobi e duongʼne, kaachiel gi malaike duto, enobed e kom lochne, man-gi duongʼ mar polo.
32
Joma ok jo-Yahudi duto nochokre e nyime, kendo enopog ji, kopogo ngʼato ka ngʼato gi wadgi, mana kaka jakwath pogo rombe kogolo e dier diek.
33
Enoket rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.
34
“Eka Ruoth nowach ne joma ni e bade korachwich ni, ‘Biuru, un joma ogwedhi mag Wuora; kawuru girkeni maru, pinyruoth mane oiknu nyaka aa chwech piny.
35
Nimar ne adenyo to ne umiya gimoro achamo; riyo noloya, to ne umiya gimoro amodho; ne an wendo; kendo nurwaka ei ot;
36
ne achando lewni, kendo ne urwaka; ne atuo kendo ne urita; ne an e od twech, kendo ne ubiro lima.’  
37
“Eka joma karego nodwoke ni, ‘Ruoth, karangʼo mane wanenie kidenyo mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mi wamiyi gimoro imodho?
38
Karangʼo mane wanenie ka in wendo mi warwaki ei ot, kata kichando lewni mi warwaki?
39
Karangʼo mane waneni ka ituo kata ka in e od twech mi walimi?’  
40
“To Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane utimo ne achiel kuom owetenagi matinie mogik, ne utimona.’
41
“Eka enowachne joma ni e bade koracham ni, ‘Auru buta, un joma okwongʼ-gi, mondo udonji ei mach manyaka chiengʼ mane olosi ne Jachien gi malaikege.
42
Nimar ne adenyo, to onge gima numiya mondo acham; riyo noloya, to onge gima numiya mondo amodhi;
43
ne an wendo, to ne ok urwaka ei ot; ne achando lewni, to ne ok urwaka; ne atuo kendo ne an e od twech, to ne ok ulima?’
44
“To gin bende ginidwok ni, ‘Ruoth, ne waneni karangʼo kidenyo, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata kichando lewni, kata kituo, kata ka in e od twech, to ne ok wakonyi?’
45
“To enodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane ok utimo ne achiel kuom jomatindogi, ne ok utimo ne an.’
46
“Eka gini aa kanyo mi gidonji e kum mochwere, to joma kare e ngima mochwere.”
Mathayo 25:1
Mathayo 25:2
Mathayo 25:3
Mathayo 25:4
Mathayo 25:5
Mathayo 25:6
Mathayo 25:7
Mathayo 25:8
Mathayo 25:9
Mathayo 25:10
Mathayo 25:11
Mathayo 25:12
Mathayo 25:13
Mathayo 25:14
Mathayo 25:15
Mathayo 25:16
Mathayo 25:17
Mathayo 25:18
Mathayo 25:19
Mathayo 25:20
Mathayo 25:21
Mathayo 25:22
Mathayo 25:23
Mathayo 25:24
Mathayo 25:25
Mathayo 25:26
Mathayo 25:27
Mathayo 25:28
Mathayo 25:29
Mathayo 25:30
Mathayo 25:31
Mathayo 25:32
Mathayo 25:33
Mathayo 25:34
Mathayo 25:35
Mathayo 25:36
Mathayo 25:37
Mathayo 25:38
Mathayo 25:39
Mathayo 25:40
Mathayo 25:41
Mathayo 25:42
Mathayo 25:43
Mathayo 25:44
Mathayo 25:45
Mathayo 25:46
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28