A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 24

1
Yesu noa e hekalu, kendo kane oyudo owuotho odhi, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise kaka gedo mag hekalu lich.
2
To nopenjogi niya, “Bende uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi, gibiro redhore piny duto.”
3
Kane oyudo Yesu obet ewi Got Zeituni Jopuonjre nobiro ire mopenje lingʼ-lingʼ niya, “Wachnwa ane, gigi biro timore karangʼo, kendo angʼo mabiro bedo ranyisi mar bironi kod mar giko mar ndalo?”
4
Yesu nodwokogi niya, “Beduru motangʼ mondo ngʼato kik wuondu.
5
Nimar ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e Kristo,’ kendo giniwuond ji mangʼeny.
6
Unuwinj kuom pinje magore koni gi koni kod humbe mag lwenje, to neuru ni kik kibaji gou. Gik ma kamago nyaka timre, to giko piny to pod ni nyime.
7
Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth gi pinyruoth machielo. Kech nobedi kuonde mangʼeny kendo piny noyiengni kuonde mopogore opogore.
8
Magi duto nobed mana chakruok mar muoch makecho.
9
“Eka nochiwu mondo osandu kendo onegu, kendo ogendini duto nochau nikech an.
10
E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,
11
bende joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nobi mangʼeny kendo giniwuond ji mangʼeny.
12
Nikech timbe maricho nomedre, hera mar ji mangʼeny nodok mangʼich,
13
to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.
14
Kendo Injilini mar pinyruoth noyal e piny duto mondo ongʼad bura ne ogendini duto, eka giko nobi.
15
“Omiyo ka uneno gima kwero makelo kethruok, mane owuo kuome gi dho janabi Daniel, kochungʼ kama ler, to dwarore ni jasomo owinj tiend wachni maber;
16
eka joma ni Judea oring odhi ewi gode.
17
To ngʼat manie wi tat ode kik lor piny mondo okaw gimoro amora manie ot mondo oago.
18
Kata ngʼat manie puodho bende kik dog dala mondo okaw kode.
19
Mano kaka nodok malit ne mon ma yach kod mago madhodho nyithindo e ndalogo!
20
Lamuru Nyasaye mondo kik masira yudu e ndalo chwiri kata chiengʼ Sabato.
21
Nimar kindego chandruok maduongʼ nobedi maonge machielo minyalo pimogo aa chakruok piny nyaka sani, kendo onge chandruok moro mibiro pimo kode kendo.
22
“Ka dine bed ni ok ongʼad ndalogo machiek to onge ngʼama dine otony, to nikech wach joma oyier, ndalogo ibiro ngʼado machiek.
23
E kindeno ka ngʼato owachonu ni, ‘Ne, Kristo ni ka!’ kata ni, ‘Ne, En kucha!’ to kik uyie wachno.
24
Nimar joma wuondore ni gin Kristo to ok gin kod joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nothinyre mi tim ranyisi kod honni madongo mondo giwuondgo koda ka joma oyier, ka dipo mano ditimre.
25
Ero, asenyisou chon kapok kindeno ochopo.
26
“Omiyo ka ngʼato nowachnu kindego ni, ‘Echago cha en e thim,’ to kik uwuogi udhi. Kata ni, ‘Eri go en ei ot maiye,’ to kik uyie wachno.
27
Nimar mana kaka mil polo ji duto neno chakre wuok chiengʼ nyaka podho chiengʼ, e kaka dwok Wuod Dhano bende nobedi.
28
Kama gimoro othoe ema achudhe chokore.
29
“Gikanyono bangʼ chandruok maduongʼ mag ndalono, “ ‘wangʼ chiengʼ noimre, kendo dwe ok norieny; sulwe nolwar koa e polo, kendo chwech mag polo noyiengni.’
30
“Eka ranyisi mar Wuod Dhano nothinyre e kor polo, kendo ogendini duto mag piny noywagi ka gineno Wuod Dhano kalor biro e boche polo, ka en gi teko kod duongʼ malich.
31
Kendo enoor malaikege, koluongogi matek gi turumbete, kendo ginichok joge moyiero moa e tunge piny, chakre giko polo konchiel nyaka komachielo.
32
“To puonjreuru wachni kuom yiend ngʼowu. Mapiyo ka bedene chako loth kendo itgi chako wuok to ungʼeyo ni ndalo oro chiegni.
33
Kata kamano, ka uneno gigi duto timore to ngʼeuru ni kindeno chiegni, kendo mana ka gima en e dhoot.
34
Awachonu adier ni tiengʼni ok norum ngangʼ kapok gigi duto otimore.
35
Polo gi piny norum, to Wechena ok norum ngangʼ.
36
“Onge ngʼato mongʼeyo odiechiengno kata sa, obed malaike manie polo kata Wuowi, makmana Wuoro kende.
37
Mana kaka notimore e ndalo mag Nowa e kaka nobedi chiengʼ ma Wuod Dhano nobi.
38
Nimar e ndalo mane pok pi opongʼo piny, ji ne chiemo kendo metho, bende negi kendo kendo ikendogi, nyaka nochopo odiechiengʼ mane Nowa odonjo e yie,
39
kendo onge gima negingʼeyo kuom gima ne biro timore nyaka pi nobiro moywerogi duto. Kamano e kaka nobedi e biro Wuod Dhano.
40
Chwo ariyo nobedi e puodho, achiel nokaw to machielo nowe.
41
Mon ariyo noyudi karego e pongʼ lwedo; achiel nokaw to machielo nowe.
42
“Omiyo ritreuru nikech ok ungʼeyo chiengʼ ma Ruodhu nobie.
43
To ngʼeuru ma maber ni ka dine wuon ot ngʼe ni kar sa adi mar otieno ma jakuo biroe, dine osiko korito, kendo dine ok oweyo ode otur gi jakuo.
44
Kamano bende e kaka un bende onego ubed moikore, nikech Wuod Dhano biro biro sa ma ok ungʼeyo.
45
“Kare jatich ma ja-adiera kendo mariek en ngʼa, ma ruodhe omiyo tich mar rito jotije manie ode, ka miyogi chiembgi e sa mowinjore?
46
Jatijno none ber ka ruodhe odwogo to noyude kotimo gima noweye notim.
47
Awachonu adier ni, obiro kete jarit mwandune duto.
48
To kapo ni jatijno timbene richo, mit owacho e chunye owuon ni, Ruodha odeko oko ahinya,
49
mi ochako goyo jotich wetene, kendo owere ne chiemo gi metho kaachiel gi jomer,
50
Ruodh jatijno nobi e odiechiengʼ ma ok opar ni dobie, kendo e sa ma ok ongʼeyo.
51
Enongʼade matindo tindo mi okete kaachiel gi joma wuondore, kama ywagruok gi mwodo lak nobedie.
Mathayo 24:1
Mathayo 24:2
Mathayo 24:3
Mathayo 24:4
Mathayo 24:5
Mathayo 24:6
Mathayo 24:7
Mathayo 24:8
Mathayo 24:9
Mathayo 24:10
Mathayo 24:11
Mathayo 24:12
Mathayo 24:13
Mathayo 24:14
Mathayo 24:15
Mathayo 24:16
Mathayo 24:17
Mathayo 24:18
Mathayo 24:19
Mathayo 24:20
Mathayo 24:21
Mathayo 24:22
Mathayo 24:23
Mathayo 24:24
Mathayo 24:25
Mathayo 24:26
Mathayo 24:27
Mathayo 24:28
Mathayo 24:29
Mathayo 24:30
Mathayo 24:31
Mathayo 24:32
Mathayo 24:33
Mathayo 24:34
Mathayo 24:35
Mathayo 24:36
Mathayo 24:37
Mathayo 24:38
Mathayo 24:39
Mathayo 24:40
Mathayo 24:41
Mathayo 24:42
Mathayo 24:43
Mathayo 24:44
Mathayo 24:45
Mathayo 24:46
Mathayo 24:47
Mathayo 24:48
Mathayo 24:49
Mathayo 24:50
Mathayo 24:51
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28