A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 23

1
Eka Yesu nowachone oganda kod jopuonjrene niya,
2
“Jopuonj chik gi jo-Farisai bet e kom Musa.
3
Omiyo nyaka uwinjgi kendo utim gik moko duto ma ginyisou. Kata kamano kik utim gik ma giyalo nikech ok gitim gik ma giyalo.
4
Gitweyo misigo mapek kendo giyieyo e goke ji, to gin giwegi to ok giikore kata mar mulo misigogo gi lith lwetgi.
5
“Gimoro amora ma gitimo gitimo mondo ji one. Kuom ranyisi, giloso sanduku mag-gi motingʼo kwan mag ndiko mimako gi wich madongo dongo, kendo gikado riak lepgi maboyo boyo.
6
Bende gihero kuonde ma imiyoe ji duongʼ e sewni kendo bedo e kombe moyiedhi manie sinagoke.
7
Gihero bende mondo omosgi e chirni, kendo mondo ji oluong-gi ni, ‘Rabi.’
8
“To un kik uyie oluongu ni, ‘Rabi,’ nimar un gi Ruoth achiel kende, to un duto un owete.
9
Bende kik uluong ngʼato angʼata e piny-ka ni ‘Baba,’ nimar un gi Wuoro achiel kende, kendo en e polo.
10
Kik luongu kata ni, Japuonj, nimar un gi Japuonj achiel, ma en Kristo.
11
Ngʼama duongʼ mogik e dieru nobed jatichu.
12
Nimar ngʼato ka ngʼato matingʼore malo kende nodwok piny, to ngʼato angʼato madwokore piny notingʼ malo.
13
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uloro pinyruodh polo mondo kik ji odonje. Un uwegi ok udonji, to joma temo mondo odonji bende ugengʼonegi. [
14
“Unune malit un jopuonj Chik gi jo-Farisai, un muwuondorugi! Uyako ute mon ma chwogi otho, kendo ulamo lemo moyware mondo unyisrugo ni ji kaka ulony e lamo. Omiyo ibiro kumou malit moloyo.]
15
“Malit ochomou, un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uwuotho alanda, kungʼado piny gi nembe mondo ulokie kata ngʼato achiel, to koselokore to umiyo obedo koth Gehena moloyou nyadiriyo.
16
“Malit ochomou, jotelo ma muofnigi! Uwacho ni, ‘Ka ngʼato okwongʼore gi nying hekalu to onge wach, to ni ka ngʼato okwongʼore gi nying dhahabu mar hekalu to kwongʼruokneno otweye.’
17
Un muofni mofuwogi! Mane maduongʼ: Dhahabu koso hekalu mamiyo chiwo bedo gima owal?
18
Bende uwacho ni, ‘Ka ngʼato okwongʼore gi nying kendo mar misango to onge wach, to ni ka ngʼato okwongʼore gi chiwo moket kuome to ni kwongʼruokneno otweye.’
19
Un joma muofnigi! Mane maduongʼ: Chiwo koso kendo mar misango mamiyo chiwo bedo gima owal?
20
Kuom mano, ngʼama kwongʼore gi nying kendo mar misango ok kwongʼre mana gi kama ler kende, to okwongʼore koda ka gi gik moko duto manie iye.
21
Kendo ngʼama kwongʼore gi nying hekalu kwongʼore kode kaachiel gi Jal modak e iye.
22
Kamano bende, ngʼama okwongʼore gi nying polo okwongʼore bende gi kom loch mar Nyasaye, kaachiel gi Ngʼama obet e komno.
23
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchiwo achiel kuom apar mar gik ma milimili kaka kado, apoth kod onyulo. To ok usedewo gik madongo moloyo ma chik dwaro, kaka adiera gi kech kod yie. Owinjore ne utim gik ma achien-go ka ok uweyo mak utimo mokwongogo.
24
Un jotelo ma muofnigi! Ungʼudho kikun to ngamia to umuonyo!
25
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ulwoko ngʼe kikombe gi bakul, to gi e chunygi to gipongʼ gi wuoro kod anjawo.
26
Jo-Farisai ma muofnigi! Kuong ulwok i kikombe gi bakul, eka ngʼegi oko bende biro bedo maler.
27
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchalo liete mowir marachar, manenore maber gi oko, to gie iyegi to gipongʼ gi choke joma otho kod gimoro amora mogak.
28
Kamano e kaka un bende unenoru ne ji ni un joma beyo gioko, to gie iu to upongʼ gi wuondruok kod timbe maricho.
29
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ugero mi umwon liete jonabi kendo ugoro maber liete joma kare.
30
Bende uwacho ni, ‘Ka dine bed ni wangima e ndalo mag kwerewa, dine ok wariwore kodgi e chwero remb jonabi.’
31
Kuom mano ungʼado buchu uwegi ni un nyikwa joma nonego jonabi.
32
Kara koro dhiuru mana nyime gi chopo okangʼ mar richo mane kwereu ochako!
33
“Thuondegi! Kothe thuond fu-gi! Ubiro tony nade mak ongʼadnu buch Gehena?
34
Emomiyo eri koro aoronu jonabi gi joma riek kod jopuonj. Moko kuomgi ubiro nego kendo ubiro guro; moko ubiro rodho e sinagokeu kendo ubiro lawogi e dala ka dala.
35
Kuom mano, remo makare duto mosebedo kichwero e piny, chakre remb Abel nyaka remb Zekaria wuod Berekia, mane unego marach e kind hekalu gi kendo mar misango, ibiro keti ewiu.
36
Awachonu ni adier magi duto biro timore ne tiengʼni.
37
“Yaye Jerusalem, Jerusalem, in ma inego jonabi kendo ichielo joma oorni gi kite! Mano kaka asegombo amingʼa mondo achok nyithindi kaachiel, kaka gweno choko nyithinde e bwo bwombene, to ok useyie.
38
To koro, ne, odi oweni kodongʼ gunda.
39
Nimar awachoni ni ok ininena kendo nyaka chop chiengʼ ma iniwach ni, ‘Ogwedh ngʼat mabiro e nying Jehova Nyasaye.’ ”
Mathayo 23:1
Mathayo 23:2
Mathayo 23:3
Mathayo 23:4
Mathayo 23:5
Mathayo 23:6
Mathayo 23:7
Mathayo 23:8
Mathayo 23:9
Mathayo 23:10
Mathayo 23:11
Mathayo 23:12
Mathayo 23:13
Mathayo 23:14
Mathayo 23:15
Mathayo 23:16
Mathayo 23:17
Mathayo 23:18
Mathayo 23:19
Mathayo 23:20
Mathayo 23:21
Mathayo 23:22
Mathayo 23:23
Mathayo 23:24
Mathayo 23:25
Mathayo 23:26
Mathayo 23:27
Mathayo 23:28
Mathayo 23:29
Mathayo 23:30
Mathayo 23:31
Mathayo 23:32
Mathayo 23:33
Mathayo 23:34
Mathayo 23:35
Mathayo 23:36
Mathayo 23:37
Mathayo 23:38
Mathayo 23:39
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28