A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 22

1
Yesu nowuoyo kodgi kendo gi ngeche, kowacho niya,
2
“Pinyruodh polo chalo gi ruoth moro mane oloso nyasi mar arus ne wuode.
3
Eka nooro jotichne ir joma ne oluongi e nyasi mondo odhi oluong-gi gibi. To ne gidagi biro.
4
“Nochako ooro jotich mamoko, kowacho ni, ‘Dhiuru unyis joma noluongi ni aseiko chiemba: Rwetha gi jamba machwe osenegi, kendo gik moko duto oikore. Omiyo biuru e nyasi mar arus.’
5
“To ne ok gidewe, kendo moro ka moro kuomgi nowuok oweye odhi, moro ne odhi e puothe, to machielo nodhi e ohande.
6
Mamoko modongʼ to nomako jotichne mi osandogi kendo onegogi.
7
Ruoth ne mirima omako matek. Nooro jolweny mage mine gidhi gitieko jotich ma jonekgo kendo giwangʼo miechgi.
8
“Eka nowachone jotije ni, ‘Nyasi mar arus koro oikore, to joma naluongo ne ok owinjore gi luong mane aluongogigo.
9
Kuom Mano dhiuru e yore madongo mag dala uluong ngʼato angʼata muyudo mondo obi e nyasi.’
10
Omiyo jotich nowuok odhi e yore madongo mag dala mine gichoko ji duto mane ginyalo yudo, joma beyo gi joma richo, mi joma nobiro e arus nopongʼo od budho.
11
“To kane ruoth obiro mondo one welo, wangʼe norado gi ngʼat moro kanyo mane ok orwako lep arus.
12
Nopenje ni, ‘Osiepna, ne idonjo e iye ka nade kionge gi lep arus?’ To dho ngʼatno nomoko.
13
“Eka ruoth nonyiso joma ne rite ni, ‘Tweuru bedene mondo udire oko ei mudho mandiwa, kama ywagruok gi mwodo lak biro betie.’
14
“Nimar joma iluongo ngʼeny, to joma iyiero to tin.”
15
Eka jo-Farisai nowuok odhi mondo gilos wach kaka ginyalo ndhoge gi wechene owuon.
16
Negioro jopuonjregi ire, kaachiel gi jo-Herodia, mi negipenje niya, “Japuonj, wangʼeyo ni in ngʼama ja-ratiro kendo ipuonjo yor Nyasaye kaluwore gi adierane. Ji ok nyal ywayi maloki nikech ok iluoro wangʼ ngʼato.
17
Koro nyiswa ane, iparo nade? Bende en gima kare mondo wagol osuru ne Kaisar, koso ok owinjore?”
18
To kaka Yesu nongʼeyo chenro marach mane gin-go, nopenjogi niya, “Un joma wuondoregi, angʼo momiyo utema?
19
Nyisaeuru pesa mamingli mitiyogo kuom golo osuru.” Negikelone dinari,
20
eka nopenjogi niya, “Kido man kuomeni en mar ngʼa? To ndikogi to gin mag ngʼa?”
21
Negidwoke niya, “Gin mag Kaisar.” Eka nowachonegi niya, “Miuru Kaisar gige Kaisar, to miuru Nyasaye gige Nyasaye.”
22
Kane giwinjo mano, to ne dhogi omoko. Omiyo ne giweye mi gia gidhi.
23
Odiechiengʼno jo-Sadukai, mawacho ni chier onge, nobiro ire gi penjo moro.
24
Negipenje niya, “Japuonj, Musa nonyisowa ni ka ngʼato otho ka oonge gi nyithindo to owadgi nyaka kend dhako ma chwore othono mondo onywolnego nyithindo.
25
Koro ne nitie owete moko abiriyo e dierwa. Wuowi makayo nokendo to bangʼe notho, to kaka ne oonge gi nyithindo, noweyo chiege ne owadgi.
26
Gima chal kamano notimore ne owadgi mar ariyo gi mar adek, kendo mamokogi duto nyaka mar abiriyo.
27
Achien mogik dhakono bende notho.
28
Koro, chiengʼ chier dhakoni nobed chi ngʼa kuom ji abiriyogi, nikech ji abiriyogo nokende giduto?”
29
Yesu nodwokogi kawacho niya, “Ukoso nikech ukia Ndiko kata teko Nyasaye.
30
Chiengʼ chier ji ok nokendi kata kendgi ngangʼ to ginichal gi malaike manie polo.
31
To kuom chier mar joma otho, donge usesomo gima Nyasaye nowachonu ni,
32
‘An Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka kendo Nyasach Jakobo.’ Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima.”
33
Kane oganda owinjo wachneno, negihum gi puonjne.
34
Kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osengʼengʼo jo-Sadukai, ne gichokorene kaachiel.
35
Achiel kuomgi, mane en ngʼat molony ahinya e chik noteme kapenje niya,
36
“Japuonj, chik maduongʼ mogik kuom Chike en mane?”
37
Yesu nowachone niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.’
38
Ma e chik mokwongo kendo maduongʼ mogik.
39
To mar ariyo bende chal kode kamano, ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’
40
Kitepe chik duto kod Jonabi omoko e chike ariyogi.”
41
Kane oyudo jo-Farisai ochokore kaachiel, Yesu nopenjogi niya,
42
“Uparo nade kuom Kristo? En Wuod ngʼa?” Negidwoke niya, “En Wuod Daudi.”
43
Nowachonegi niya, “Ka en kamano to angʼo momiyo ka Daudi wuoyo ka en ei Roho to oluonge ni, ‘Ruoth’? Nimar owacho ni,
44
“ ‘Jehova Nyasaye nowachone Ruodha ni: “Bed e bada ma korachwich, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.” ’
45
Koro ka Daudi ema luonge ni, ‘Ruoth’ to ere kaka onyalo bedo Wuode kendo?”
46
To onge ngʼato kata achiel mane nyalo dwoke kata wach achiel, kendo chakre chiengʼno kadhi nyime, onge ngʼato kata achiel manohedhore penje penjo moro kendo.
Mathayo 22:1
Mathayo 22:2
Mathayo 22:3
Mathayo 22:4
Mathayo 22:5
Mathayo 22:6
Mathayo 22:7
Mathayo 22:8
Mathayo 22:9
Mathayo 22:10
Mathayo 22:11
Mathayo 22:12
Mathayo 22:13
Mathayo 22:14
Mathayo 22:15
Mathayo 22:16
Mathayo 22:17
Mathayo 22:18
Mathayo 22:19
Mathayo 22:20
Mathayo 22:21
Mathayo 22:22
Mathayo 22:23
Mathayo 22:24
Mathayo 22:25
Mathayo 22:26
Mathayo 22:27
Mathayo 22:28
Mathayo 22:29
Mathayo 22:30
Mathayo 22:31
Mathayo 22:32
Mathayo 22:33
Mathayo 22:34
Mathayo 22:35
Mathayo 22:36
Mathayo 22:37
Mathayo 22:38
Mathayo 22:39
Mathayo 22:40
Mathayo 22:41
Mathayo 22:42
Mathayo 22:43
Mathayo 22:44
Mathayo 22:45
Mathayo 22:46
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28