A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 19

1
Kane Yesu osetieko wacho gigi, noa Galili kendo nodhi nyaka e gwengʼ mar Judea man loka aora Jordan.
2
Oganda maduongʼ noluwe, kendo nochangogi kuno.
3
Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Negipenje niya, “Bende chik oyie mondo ngʼato oketh keny gi chiege nikech wach moro amora?”
4
To nodwokogi niya, “Donge usesomo ni kar chakruok Jachwech ‘nochweyogi dichwo gi dhako,’
5
nomedo wacho ni, ‘Kuom mano, dichwo nowe wuon kod min kendo nopadre gi chiege, mi ji ariyogo nodok ringruok achiel?’
6
Omiyo koro ok gin ji ariyo, to gin ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo kaachiel kik dhano moro amora pogi.”
7
Negiwachone niya, “Ka en kamano to marangʼo Musa nochiko ni dichwo mondo omi chiege barup weruok mar ketho keny eka oriembe?”
8
Yesu nodwokogi niya, “Musa noyieneu mondo uketh keny gi mondu nikech chunyu matek. To ok ne en kamano nyaka aa chakruok.
9
Anyisou ni dichwo moro amora moketho keny gi chiege, makmana ne wach chode, mi okendo dhako machielo, to otimo richo mar terruok.”
10
Jopuonjre nowachone niya, “Ka kamano e kaka wach chalo e kind dichwo gi dhako to ber moloyo ka ngʼato ok okendo.”
11
To Yesu nowachonegi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachno, makmana joma osemi nyalo mar timo kamano.
12
Nimar jomoko gin bwoch nikech ne onywolgi kamano, joma moko ji ema oloko bwoch, to mamoko to oseweyo kend nikech wach pinyruodh polo. Ngʼat mohero rwako wachni to mondo orwake.”
13
Eka ji nokelone Yesu nyithindo matindo, mondo oyie lwete kuomgi, kendo olemnegi. To jopuonjre nokwero joma nokelogigo.
14
To Yesu nowacho niya, “Weuru nyithindo matindo obi ira, kendo kik utamgi, nikech pinyruodh polo en mar ji machal ka magi.”
15
Kane oseketo lwete kuomgi, nomedo dhi nyime koa kanyo.
16
Eka ngʼat moro nobiro ir Yesu mopenje niya, “Japuonj, en angʼo maber monego atim mondo eka ayud ngima mochwere?”
17
To Yesu nowacho niya, “Angʼo momiyo ipenja kuom gima ber? Nitie mana Ngʼat achiel kende maber. Ka idwaro donjo e ngima to rit chike.”
18
Ngʼatno nopenje niya, “Chike mage?” Yesu nodwoko ni, “ ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,
19
luor wuonu gi minu, kendo her wadu kaka iherori iwuon.’ ”
20
Wuowi matin-no nowachone niya, “Mago duto aserito. En angʼo machielo ma pod aremo?”
21
Yesu nodwoke niya, “Kidwaro doko malongʼo chuth to dhiyo ius gigi duto mondo imi joma odhier eka inibed gi mwandu e polo. Bangʼ timo kamano to bi mondo iluwa.”
22
Ka wuowi matin-no nowinjo mano, noa ka chunye lit, nikech ne en-gi mwandu mathoth ahinya.
23
Eka Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Awachonu adier ni en gima tek mondo jamoko odonji e pinyruodh polo.
24
Bende anyisou ni yot mondo ngamia okadhi e wangʼ sandan moloyo jamoko donjo e pinyruodh Nyasaye.”
25
Kane jopuonjre owinjo wachni, ne gidhier nono kendo negipenjore niya, “Kare en ngʼa manyalo kwo?”
26
To Yesu nongʼiyogi tir mi owachonegi niya, “Mano en gima ok nyalre kuom dhano, to kuom Nyasaye to gik moko duto nyalore.”
27
Petro nodwoke niya, “Wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi! Kara en angʼo mwabiro yudo?”
28
Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni chiengʼ ma nolokie gik moko duto manyien, ka Wuod Dhano nobed e kom lochne man-gi duongʼ, un musebedo ka uluwa bende unubed e kombe mag loch apar gariyo, kungʼado bura ne ogendini apar gariyo mag Israel.
29
Kendo ngʼato ka ngʼato moseweyo ode, kata owetene kata nyiminene, kata wuoro kata min, kata nyithindo, kata puothe nikech an, noyud gigo nyadi mia, kendo nocham ngima mochwere.
30
To ji mangʼeny masani okwongo nobed chien mogik, kendo joma sani ni chien mogik, nobed mokwongo.
Mathayo 19:1
Mathayo 19:2
Mathayo 19:3
Mathayo 19:4
Mathayo 19:5
Mathayo 19:6
Mathayo 19:7
Mathayo 19:8
Mathayo 19:9
Mathayo 19:10
Mathayo 19:11
Mathayo 19:12
Mathayo 19:13
Mathayo 19:14
Mathayo 19:15
Mathayo 19:16
Mathayo 19:17
Mathayo 19:18
Mathayo 19:19
Mathayo 19:20
Mathayo 19:21
Mathayo 19:22
Mathayo 19:23
Mathayo 19:24
Mathayo 19:25
Mathayo 19:26
Mathayo 19:27
Mathayo 19:28
Mathayo 19:29
Mathayo 19:30
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28