A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 18

1
E kindeno jopuonjre nobiro ir Yesu mopenje niya, “En ngʼa maduongʼ moloyo e pinyruodh polo?”
2
To noluongo nyathi moro matin mi okete ochungʼ e diergi.
3
Eka nowacho niya, “Awachonu adier ni ka ok ulokoru ma uchalo gi nyithindo matindo, to ok ubi donjo e pinyruodh polo ngangʼ.
4
Emomiyo ngʼato angʼata mobolore kaka nyathini e ngʼat maduongʼ moloyo e pinyruodh polo.
5
Kendo ngʼato angʼata morwako nyathi machal kama e nyinga to an ema orwaka.
6
“To ka ngʼato omiyo achiel kuom jomatindo moyie kuomagi odonjo e richo to dibed maber ka otwene pongʼ marangʼongo e ngʼute bangʼe onyumego e chuny nam.
7
“Piny none malit nikech gik mamiyo ji donjo e richo! Ochuno ni gik makamagi nyaka bedie, to okwongʼ ngʼatno makelo gigo!
8
Ka lweti kata tiendi miyo idonjo e richo to ngʼade oko kendo iwite mabor. Ber moloyo kidonjo e ngima ka ionge lweti kata kingʼol moloyo bedo gi lwetegi ariyo kata tiendeni ariyo to owiti e mach manyaka chiengʼ.
9
Kamano bende ka wangʼi miyo itimo richo to lodhe oko kendo iwite mabor. Ber moloyo kidonjo e ngima gi wangʼ achiel kar bedo gi wenge ariyo to owiti e mach mar Gehena.
10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom jomatindogi. Nimar anyisou ni malaikegi manie polo osiko ka ngʼiyo wangʼ Wuora manie polo. [
11
Nikech Wuod Dhano osebiro mondo owar joma olal.]
12
“Uparo nade? Ka ngʼato nigi rombe mia achiel, to achiel kuomgi olal, donge ngʼatno diwe piero ochiko gochikogo mi odhi omany achiel molalno?
13
To awachonu adier ni ka oyude to obedo mamor kuom rombo achielno, moloyo kuom piero ochiko gochiko mane ok olal.
14
Machalre gi mano, wuonu manie polo ok dwar ni kata achiel kuom jomatindogi olal.
15
“Ka owadu ochwanyi to dhi kendo inyise kethone, mana e kindu kode ji ariyo. Ka ochikoni ite mowinjo to mano iseloso kindi gi owaduno.
16
To ka otamore winji to kaw ngʼato achiel kata ji ariyo idhi iwuogo kode, mondo, wach moro mantie e kind ji nyaka ngʼere malongʼo ka nitiere joneno ariyo kata adek.
17
Kodagi winjogi, to nyis kanisa wachno; to kodagi winjo nyaka kanisa, to kawe kaka dikaw ngʼat ma japiny kata jasol osuru.
18
“Awachonu adier ni gimoro amora mutweyo e piny-ka notwe e polo bende, kendo gimoro amora mugonyo e piny-ka nogony e polo bende.
19
“Awachonu bende ni ka ji ariyo kuomu e piny-ka owinjore kuom gimoro amora mukwayo to Wuora manie polo notimnugo.
20
Nimar kama ji ariyo kata adek ochokoree e nyinga to an kodgi kanyo.”
21
Eka Petro nobiro ir Yesu mopenje niya, “Ruoth, owinjore awe ne owadwa ndalo adi kokethona? Nyaka ndalo abiriyo koso?”
22
Yesu nodwoke niya, “Awachoni ni ok nyadibiriyo to nyadi piero abiriyo nyadibiriyo.
23
“Mano emomiyo pinyruodh polo chal gi ruoth mane dwaro nono kaka jotichne osetiyo gi pesane.
24
Kane ochako timo nonrono, ngʼat moro mane nigi gope moromo silingʼ tara gi tara ne okel e nyime.
25
To kaka ne ok onyal chulo gopeno, ruodhe nogolo chik mondo en kaachiel gi chiege gi nyithinde, kod gik moko duto mane en-go ousi mondo ochul gowino.
26
“To jatijno nogoyo chonge piny e nyime, moywagorene ni, ‘Yie ihorina mos, abiro chuli gopino duto.’
27
Ruodh jatijno nokeche mi owene gopeno kendo ogonye odhi.
28
“To bangʼ ka jatijno nosedhi, noyudo achiel kuom jotich wetene mane nigi gope moromo dinari mia achiel. Nomake matek mochako deye, kowachone ni, ‘Chula gopa ma in-go sani!’
29
“Jatich wadgino nogoyo chonge piny e nyime moywagorene ni, ‘Yie itimna ngʼwono, abiro chuli gopi.’
30
“To nodagi. Kar timo kamano to noa kanyo mi oloso wach mondo orwak ngʼatno e od twech nyaka chop ochul gowino.
31
Kane jotich mamoko oneno gima notimoreno, chunygi nodoko malit ahinya kendo negidhi mi ginyiso ruodhgi gik moko duto mane osetimore.
32
“Eka ruodhno noluongo jatichneno ire, mowachone ni, ‘An ne aweni gopa mane in-go duto nikech ne iywagorina mondo atim kamano.
33
Angʼo momiyo in to ne itamori kecho jatich wadu kaka an bende ne akonyi?’
34
Ruodhe ne mirima omako kode mi nochiwe e lwet jo-jela mondo orodhe maonge kech, nyaka chop ochul gowi duto mane en-go.
35
“Kamano e kaka Wuora manie polo biro timo ne ngʼato ka ngʼato ka ok oweyo ne nyawadgi gie chunye.”
Mathayo 18:1
Mathayo 18:2
Mathayo 18:3
Mathayo 18:4
Mathayo 18:5
Mathayo 18:6
Mathayo 18:7
Mathayo 18:8
Mathayo 18:9
Mathayo 18:10
Mathayo 18:11
Mathayo 18:12
Mathayo 18:13
Mathayo 18:14
Mathayo 18:15
Mathayo 18:16
Mathayo 18:17
Mathayo 18:18
Mathayo 18:19
Mathayo 18:20
Mathayo 18:21
Mathayo 18:22
Mathayo 18:23
Mathayo 18:24
Mathayo 18:25
Mathayo 18:26
Mathayo 18:27
Mathayo 18:28
Mathayo 18:29
Mathayo 18:30
Mathayo 18:31
Mathayo 18:32
Mathayo 18:33
Mathayo 18:34
Mathayo 18:35
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28