A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 15

1
Eka jo-Farisai gi Jopuonj chik moko nobiro ir Yesu koa Jerusalem mi openje niya,
2
“Angʼo momiyo jopuonjreni ketho chike gi timbe mag jodongo? Ok giluok lwetgi kapok gichiemo!”
3
Yesu nodwokogi niya, “Angʼo momiyo uketho chik Nyasaye nikech wach chikeu gi timbeu?
4
Nimar Nyasaye nowacho ni, ‘Luor wuonu gi minu’ kendo ni, ‘Ngʼato angʼata mokwongʼo wuon kata min nyaka negi.’
5
Un to uwacho ni ka ngʼato owacho ne wuon kata ne min ni, ‘Kony moro amora ma dine uyudo koa kuoma en mich mowal ne Nyasaye,’
6
to ngʼama kamano koro ogony kuom ‘luoro wuon gi min’ gi michneno. Kamano umiyo wach Nyasaye bedo maonge teko nikech wach kitu gi timbeu.
7
Un joma wuondoregi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu kama:
8
“ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.
9
Gilama kayiem nono; to gik ma gipuonjo gin mana chike mag dhano.’ ”
10
Yesu noluongo oganda ire kendo mowachonegi niya, “Chikuru itu mondo uwinj tiend wach.
11
Gima donjo e dho ngʼato ok mi odok mogak, to mana gima wuok koa e dhoge ema miyo odoko mogak.”
12
Eka jopuonjre nobiro ire mopenje niya, “Bende ingʼeyo ni jo-Farisai ne ochwanyore kane giwinjo wachni?”
13
Nodwoko niya, “Yien moro amora ma Wuonwa manie polo ok opidho ibiro pudh oko gi tiendene.
14
Wegiuru aweya; gin jotecho ma muofni. Ongʼere ni ka ngʼama muofu otelo ne muofu wadgi to nyaka gilingʼre ei bugo giduto kargi ji ariyogo.”
15
Petro nowacho niya, “Nyiswae tiend ngerono.”
16
To Yesu nopenjogi niya, “Kare un bende wach pod ok donjnu?
17
Donge ungʼeyo ni gimoro amora madonjo e dhok dhi nyaka e ich bangʼe owuok oko mar del?
18
To gik mawuok e dhok aa e chuny, kendo gin ema gimiyo ngʼato doko ‘mogak.’
19
Nikech chuny ema gik maricho kaka; paro maricho, nek, terruok, chode, kuo, hango wach, gi ketho nying ji wuokie.
20
Magi e gik mamiyo ngʼato bedo ‘mogak.’ To chiemo gi lwedo ma ok olwoki ok mi odok ‘mogak.’ ”
21
Ka noa kanyo, Yesu nodhi nyaka e gwengʼ mar Turo gi Sidon.
22
Chi Kanaan moro mane odak machiegni gi kanyo nobiro ire kaywagore niya, “Ruoth, Wuod Daudi, kecha! Nyara nigi jachien marach kendo osandore malit.”
23
To Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Omiyo jopuonjre nobiro ire mojiwe niya, “Riembe odhi, nikech osiko kogoyo koko bangʼwa.”
24
Nodwoko niya, “Ne oora mana ne rombe molal mag Israel kende.”
25
To dhakono nobiro mogoyo chonge piny e nyime, kawacho niya, “Ruoth, yie ikonya.”
26
To nodwoko niya, “Ok en gima kare kawo chiemb nyithindo mondo idir ne guogi.”
27
Dhakono nodwoke niya, “Mano en adier Ruoth, to kata guogi bende chamo ngʼinjo molwar piny koa e mesa mar ruodhgi.”
28
Eka Yesu nodwoko niya, “Dhako, in gi yie maduongʼ ndi! Kwayoni osechopi.” Kendo nyare nochango kochakore sano.
29
Yesu noa kanyo koluwo tie Nam Galili. Eka noidho malo mobet piny e bath got.
30
Oganda maduongʼ nobiro ire, kendo negikelone rongʼonde, muofni, pudhe, momni gi ji matuo mamoko mangʼeny, mine giketogi e tiende kendo nochangogi.
31
Ji nohum kane gineno ka momni wuoyo, pudhe ngima, rongʼonde wuotho, kendo muofni neno, kendo negipako Nyasach Israel.
32
Yesu noluongo jopuonjrene ire mowachonegi niya, “Akecho jogi nikech koro gisebedo koda kae kuom ndalo adek to gionge gi gima digicham. Ok adwar mondo gidhi ka gidenyo, nono to kech nyalo goyogi piny e yo.”
33
Jopuonjrene nodwoke niya, “Ere kuma dwayudie makati e dier thim manyalo pidho oganda maduongʼ machal kama?”
34
Yesu nopenjogi niya, “Un gi makati adi?” Negidwoke niya, “Abiriyo kende gi rech matindo manok.”
35
Nowachone ogandago mondo obed piny e lum.
36
Bangʼ mano nokawo makati abiriyogo gi rechgo, kendo kane osegoyo erokamano, nongʼingogi bangʼe omiyogi jopuonjrene, mondo opog ji.
37
Negichiemo giduto mi giyiengʼ. Bangʼ chiemo jopuonjre nochoko ngʼinjo mag chiemo mane ji ochamo oweyo moromo okepe abiriyo.
38
Kar romb joma nochiemo duto ne gin alufu angʼwen, ka ok okwan mon gi nyithindo.
39
Bangʼ ka Yesu nosegonyo oganda odhi, nodonjo e yie mi odhi e gwengʼ mar Magadan.
Mathayo 15:1
Mathayo 15:2
Mathayo 15:3
Mathayo 15:4
Mathayo 15:5
Mathayo 15:6
Mathayo 15:7
Mathayo 15:8
Mathayo 15:9
Mathayo 15:10
Mathayo 15:11
Mathayo 15:12
Mathayo 15:13
Mathayo 15:14
Mathayo 15:15
Mathayo 15:16
Mathayo 15:17
Mathayo 15:18
Mathayo 15:19
Mathayo 15:20
Mathayo 15:21
Mathayo 15:22
Mathayo 15:23
Mathayo 15:24
Mathayo 15:25
Mathayo 15:26
Mathayo 15:27
Mathayo 15:28
Mathayo 15:29
Mathayo 15:30
Mathayo 15:31
Mathayo 15:32
Mathayo 15:33
Mathayo 15:34
Mathayo 15:35
Mathayo 15:36
Mathayo 15:37
Mathayo 15:38
Mathayo 15:39
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28